Motie staartjes


24 september 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 september 2014


constaterende dat

  • Bij veel dieren in de intensieve veehouderij lichamelijke ingrepen gepleegd worden om het aan te passen aan de beperkte leefruimte (onthoornen, staart knippen, snavels kappen, etc.);
  • Er op dit moment een radiocampagne is van Wakker Dier om bedrijven en consumenten voor te lichten over het belang van de staartjes voor de varkens (zie bijlage);
  • Die campagne niet de vele varkens helpt die voor de export bedoeld zijn;
  • Provinciale Staten daar via de ruimtelijke verordening wel invloed op hebben;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij het maken van een voorstel voor de nieuwe paragraaf niet-grondgebonden veehouderij voor de ruimtelijke verordening ook te sturen op het zoveel mogelijk verminderen van het aantal dieren dat lichamelijke ingrepen ondergaat;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, SP, PVV, 50plus, groepWullink

Tegen