Motie tegen gebruik nacht­kijkers


12 februari 2009

[ download deze motie in .pdf ]

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 februari 2009,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten een vergunning hebben verleend, voor het gebruik van nachtkijkers bij het afschieten van wil-de zwijnen;
  • het gebruik van nachtkijkers bij het afschieten van wilde zwijnen verboden is op grond van de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 24 september 1984, strekkende tot de limitatieve op-somming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten (Trb. 1987, 2);
  • dit ook is aangegeven in het advies van het Faunafonds d.d. 11 januari 2008, over de aangevraagde ontheffing;
  • dit ook is verwoord door minister Verburg, in antwoord op kamervragen d.d. 13 oktober 2008;
  • het Benelux-Gerechtshof op 25 juni 2008 in het Arrest A 2007/1/10 heeft aangegeven dat onder jacht ook moet worden verstaan “afschot ten behoeve van populatiebeheer”;

overwegende dat

  • Gedeputeerde Staten het goede voorbeeld dienen te geven, en geen toestemming moeten geven voor gebruik van middelen die in strijd zijn met de wet;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de ontheffing d.d. 25 juni 2008 voor gebruik van nachtkijkers bij de jacht op wilde zwijnen in te trekken;
  • de Faunabeheereenheden door te geven dat het gebruik van nachtkijkers gestaakt moet worden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, D66

Tegen

PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Eurokaartje daluren

Lees verder

Amendement voorstel Strategisch Partnership Nuon-Vattenfall

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer