Motie Vergun­ning­ver­lening Wet natuur­be­scherming en stikstof


8 juli 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7-7-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat op bladzijde 17 in de Uitwerking MTR Perspectiefnota over de Gelderse Maatregelen Stikstof staat dat de provincie uitgaat van “Maximale vergunningverlening binnen toegestane regels”,
  • dat volgens de beantwoording van de technische vragen dat een (politieke) keuze is, dat er beleidsruimte is, dat er ook minder vergunningverlening binnen toegestane regels mogelijk is, en dat dat meer ruimte betekent voor de natuur,

overwegende

  • dat bij “maximale vergunningverlening” misschien ook meer maatregelen ter compensatie daarvan nodig zijn, om de stikstofdepositie op de natuur te verminderen,
  • dat niet duidelijk is of “maximale vergunningverlening” de meest kosteneffectieve manier is om de Gelderse ambities te bereiken,

verzoeken GS

  • voordat definitief gekozen wordt voor “maximale vergunningverlening” eerst aan Provinciale Staten de gevolgen van verschillende scenario’s (“maximale vergunningverlening”, “minimale vergunningverlening” en scenario’s daartussenin) voor te leggen, zodat Provinciale Staten daarover kunnen beraadslagen

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Groene Energietransitie

Lees verder

Motie Geen subsidie voor WFCE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer