Motie Groene Ener­gie­tran­sitie


9 juni 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 juni 2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

 • In de voorliggende RES'en 1.0 zoekgebieden voor grootschalige opwekking van energie uit zon en wind staan beschreven, waarmee nog niet definitief wordt besloten of er in die zoekgebieden uiteindelijk ook daadwerkelijk zonnevelden en/of windturbines worden aangelegd;
 • We naast de klimaatcrisis ook hebben te maken met een biodiversiteitscrisis;
 • Windturbines niet alleen een gevaar voor individuele dieren, maar ook voor de instandhouding van soorten kunnen vormen;
 • De aantallen slachtoffers onder dieren sterk gereduceerd (kunnen) worden door (innovatieve) middelen, zoals stilstand voorzieningen, cameradetectie en zwarte wieken, maar ook door locatiekeuze waarbij trek- en vliegroutes worden betrokken;
 • Na deze RES 1.0 een RES 2.0 komt, waarin de keuzes voor zon- en windenergie opwek concreter en definitiever worden;
 • Er voor een aantal RES'en 1.0 zoekgebieden voor windenergie zijn ingetekend in of nabij belangrijke vogelgebieden, en er voor de RES'en 2.0 verkenningsgebieden voor windenergie zijn ingetekend in belangrijke vogelgebieden;

overwegende dat

 • Het draagvlak voor groene energie onder organisaties die zich inzetten voor de bescherming van natuur en milieu groot is, maar niet automatisch aanwezig blijft, juist vanwege de mogelijke negatieve implicaties van zonnevelden en windturbines voor flora, fauna en natuurgebieden;
 • Het draagvlak voor het plaatsen van zonnevelden en vooral windturbines met moet worden verspeeld, en dat er een zorgvuldig traject vereist is om draagvlak te creĆ«ren en te behouden;
 • Het urgent is om meer energie op grotere schaal duurzaam te gaan opwekken, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur, die al behoorlijk onder druk staat in omvang en kwaliteit;

verzoeken GS

 • In aanloop naar de RES 2.0 in de RES-regio's erop in te zetten om windturbines en zonnevelden dusdanig te plaatsen dat ze niet de natuur verstoren of verdringen en dat expliciet wordt ingezet op het versterken van natuur(waarden) en biodiversiteit;
 • Met de relevante energieleveranciers en andere organisaties en overheden in gesprek te gaan, om te werken aan een plan om de gevaren en risico's voor vogels, vleermuizen en insecten door windturbines te minimaliseren en daarbij alle inzichten en innovaties in ogenschouw te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

50plus, GroenLinks, PvdD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GrpMout, GrpTaheri, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Foodvalley 2030, indicator verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten

Lees verder

Motie Vergunningverlening Wet natuurbescherming en stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer