Motie Geen subsidie voor WFCE


29 september 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 september 2021

gehoord de beraadslagingen,

spreken uit

  • dat er meerdere risico’s kleven aan de plannen voor World Food Center Experience (WFCE) waardoor toekenning van de resterende 14.243.981 euro subsidie niet te verantwoorden is, in de huidige,
    onzekere tijd van een krimpende financiële ruimte voor de provincie;
verzoeken GS
  • nu niet over te gaan tot verstrekking van de resterende 14.243.981 euro subsidie ten bate van realisatie van WFCE;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Krijn Mout
Groep Mout

Maurits Gemmink
SP


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, PVV, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, VVD, PvdA