Geen bouwstop mega­stallen in Gelderland


27 juni 2012

Het was even spannend, maar van de vier moties die de Partij voor de Dieren op de laatste vergadering voor het reces indiende haalde er helaas geen enkele de meerderheid. Dat is bijzonder, want de provinciale fracties van PvdA, PVV en D66 stemden tegen een motie die hun Tweede Kamerfracties wel gesteund hadden. Stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt dus slechts voor de bühne.

De vergadering van Provinciale Staten begon vanwege het grote aantal onderwerpen al op dinsdagmiddag. Bij de behandeling van het evenementenbeleid diende onze fractie een motie (p4) in om de mogelijkheid uit te sluiten dat de provincie via de Modebiënnale een bijdrage levert aan de promotie van het dragen van bont of de bontproductie, en om subsidies aan de Modebiënnale tenminste de voorwaarde te verbinden dat het gebruik van bont tijdens de biënnale niet toegestaan is.

Al sinds 2010 vraagt de Partij voor de Dieren om een paragraaf 'veehouderij' in de provinciale ruimtelijke verordening - net zoals in andere provincies - om grenzen te stellen aan de grootte van stallen en om stallen met verdiepingen te voorkomen. Ook de Tweede Kamer ziet liever geen megastallen. Naar aanleiding van het onderzoek van de Gezondheidsraad, vroeg D66 op 13 juni 2012 in de Tweede Kamer om er bij provincies op aan te dringen, bouwplannen van intensieve veehouderijen voorlopig niet uit te voeren ("aan te houden") tot de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad bekend zijn (2). De PvdA en de PVV stemden voor deze motie.

Bij het agendapunt in Gelderland over de ruimtelijke verordening diende de Partij voor de Dieren een motie (p2) in waarin we het college vroegen om gehoor te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer en dit over te nemen in het provinciale beleid. Daarnaast werd gevraagd om er ook bij gemeenten op aan te dringen om gehoor te geven aan het Tweede Kamerverzoek.

De fracties van de PvdA, PVV en D66 werden er nog op gewezen dat hun fracties in de Tweede Kamer zo'n motie, nota bene uit de koker van D66, hadden gesteund. Hun partijen hadden staatssecretaris Bleker gevraagd om de provincies op te roepen niet meer aan de nieuwbouw van stallen mee te werken. In de Tweede Kamer werd mede dankzij hen de motie aangenomen, maar in Gelderland besloten zij anders. Werd deze motie in de Tweede Kamer soms alleen gesteund omdat men daar wel wist dat de provinciale besturen de motie toch naast zich neer zouden leggen?

Bij de voorjaarsnota vroeg de Partij voor de Dieren om meer aandacht voor natuur en dierenwelzijn. Op de handhaving van milieuvergunningen wordt bezuinigd, terwijl aan topsport - eigenlijk geen provinciale taak - meer geld wordt uitgegeven. Door de bezuinigingen op natuur zal met veel geluk maximaal 58% van de afgesproken natuurdoelen gehaald worden. Megastallen kregen het afgelopen jaar alle ruimte, nota bene terwijl de sector zelf klaagt over lage prijzen door overproductie.

Daarnaast diende de Partij voor de Dieren een motie (p20) in over een mogelijke bijdrage voor de opvang van inheemse wilde dieren. Deze ving ook bot bij PvdA en D66. Zelfs de motie (p19) van de Partij voor de Dieren om het Zuid-Hollandse verzoek te steunen om het IPO te verzoeken een onderzoek te doen om provinciale begrotingen en jaarrekeningen beter te kunnen vergelijken, werd niet gesteund door de PvdA. In Zuid-Holland is dit zelfde verzoek echter unaniem aangenomen - op voorstel van de PvdA.

Sommige partijen hebben dus de neiging om landelijk, waar de camera's op hen gericht zijn, te vertellen wat het publiek wil horen. In de wat minder mediagenieke provinciale politiek, laten zij hun diervriendelijke masker echter zakken. Ook in het nieuwe jaar zal de Partij voor de Dieren zich dus moeten blijven inzetten voor een transparante en betrouwbare overheid. Maar vooral voor een diervriendelijke en duurzame toekomst.

Gerelateerd nieuws

Mogelijk gratis wifi in treinen in Achterhoek

De provincie Gelderland zal met de aanbieders van het Gelderse openbaar vervoer overleggen over gratis draadloos internet (...

Lees verder

Kalverhouderij Overbetuwe niet toegestaan

De gemeente Overbetuwe blijft meewerken aan de realisatie van een grote kalverhouderij aan de Hel, ondanks dat dit strijdi...

Lees verder