Partij voor de Dieren ongerust over ecolo­gische verbin­dings­zones


Fractie kritisch over Programma Klimaat­adap­tatie

22 juli 2021

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Statenvergadering op 7 juli een toezegging gekregen om meer duidelijkheid te krijgen over welke klimaatthema's in welke programma's aan bod komen.

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces gaf de Partij voor de Dierenfractie aan niet genoegen te nemen met hoe biodiversiteit wordt opgepakt in het dossier Klimaatadaptatie. Hoewel biodiversiteit van groot belang is, wordt het op dit moment enkel in de kantlijn van het dossier genoemd: door het plaatsen van bomen in steden wil de provincie bijdragen aan een beter stedelijk leefklimaat en tegelijkertijd aan biodiversiteit.

Verre van genoeg, vindt de Partij voor de Dieren. De provincie zou in moeten zetten op sterke natuurverbindingen zodat planten- en diersoorten die gebaat zijn bij een koeler klimaat naar het noorden kunnen emigreren. Daarnaast veroorzaakt droogte grote problemen voor biodiversiteit. De fractie wil daarom dat de provincie een jaarlijkse rapportage opstelt over de grondwaterstanden, en het effect van grondwateronttrekking en droogte op habitattypen.

Gedeputeerde Peter Kerris gaf aan dat in het programma Klimaatadaptatie de nadruk niet ligt op biodiversiteit omdat dit in een ander programma wordt opgepakt. De Partij van de Dieren gaf aan dat het echter niet duidelijk is in welk programma biodiversiteit dan wel wordt besproken. De gedeputeerde heeft om die reden een toezegging gegeven om bij de begroting 2022 beter inzichtelijk te maken welk onderwerp in welk programma aan bod komt. De afdoening zal dit najaar plaatsvinden.

De Partij voor de Dieren heeft voorlopig met het programma klimaatadaptatie meegestemd.