Schrif­te­lijke vragen over Intrekking vergunning na brand


Indiendatum: mrt. 2019

Ieder jaar komen in Gelderland vele dieren om bij stalbranden. Op 27 juli 2017 was dat het geval bij de grootste varkenshouderij in Gelderland, de Knorhof[1].

Inmiddels is bekend geworden dat de ondernemer de stal wil herbouwen, en er anderhalf keer zoveel dieren als vroeger wil houden[2].


In een reactie op dat nieuws laten drie van de vier coalitiefracties weten niet tevreden te zijn over de nieuwe plannen[3]: “Het CDA is sowieso tegen een varkenshouderij van dit formaat. 'Dan wordt het landbouwindustrie en dat vinden we niet wenselijk', zegt Statenlid Jaap Jonk.

In het verleden behaalden moties en amendementen om de grootte van stallen te beperken echter geen meerderheid, omdat ze steeds werden ontraden door het college[4]. Sinds de invoering van het plussenbeleid zijn zelfs nog veel grotere stallen mogelijk.

Artikel 2.33 van de Wabo[5] biedt de mogelijkheid om de vergunning in te trekken als een inrichting door brand verwoest is. Dit zou meer mogelijkheden kunnen bieden om strengere eisen te stellen als een stal na een brand herbouwd wordt.

Vragen

  1. Wat is het beleid van de provincie met betrekking tot het intrekken van vergunningen als een inrichting door brand is verwoest?

  2. Kan artikel 2.33 tweede lid onder d ook van toepassing zijn op afgebrande stallen?

  3. Heeft de provincie overwogen de vergunning van de Knorhof in te trekken?

  4. Als bijvoorbeeld onze motie 16M25 om geen verdiepingen toe te staan, destijds niet was ontraden, en was aangenomen, en in de verordening was verwerkt, of als bijvoorbeeld ons initiatiefvoorstel om stallen met verdiepingen te verbieden (PS2017-595) was aangenomen, had dat dan nu invloed kunnen hebben op de beoordeling van de aanvraag voor de vergunning voor herbouw van de afgebrande Knorhof?

  5. De aanvraag voor herbouw is nog niet ingediend[6]. Als het college, nu drie van de vier coalitiefracties hebben aangegeven dat ze dit soort stallen toch niet willen, aan Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit voorlegt om bijvoorbeeld stallen met verdiepingen per direct te verbieden, kan dat dan nog invloed hebben op de herbouw van de Knorhof?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Knorhof

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2400991/Herbouwde-Knorhof-moet-anderhalf-keer-zoveel-varkens-huisvesten

[3] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2401098/Kritiek-op-herbouw-Knorhof-Heel-erg-raar-en-onbetrouwbaar

[4] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5855998/3/16M17 motie PvdDieren%2C Plussenbeleid-bouwvlakgrootte

16M17 maximum bouwvlakgrootte

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5856174/2/16M24 motie PvdDieren%2C Plussenbeleid-bebouwingspercentage

16M24 bouwvlak niet volbouwen

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5856185/3/16M25%20motie%20PvdDieren%2C%20Plussenbeleid-begane%20grond

16M25 geen verdiepingen

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5058786/2

17A8 geen staarten afknippen

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5058824/2

17A10 maximum bouwvlakgrootte

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7188560/2

18M114 voldoen aan actieplan stalbranden

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4004825/4

16M17, 16M24, 16M25 ontraden

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5163598/2

17A8 en 17A10 ontraden

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7239967/1

18m114 ontraden

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5975640/2

initiatiefvoorstel om bouwlagen te verbieden ontraden

[5] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28#Hoofdstuk2_Paragraaf2.6_Artikel2.33

[6] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2019/3/Aanvraag-herbouw-De-Knorhof-gaat-in-juli-deur-uit-399640E/

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 9 apr. 2019

Vraag 1.

Wat is het beleid van de provincie met betrekking tot het intrekken van vergunningen als een inrichting door brand is verwoest?

Antwoord: Wij hebben geen beleid vastgesteld over de gevallen waarin wij al dan niet gebruik maken van de mogelijkheid om vergunningen in te trekken bij (gedeeltelijke) verwoesting van een inrichting.

Vraag 2.

Kan artikel 2.33 tweede lid onder d ook van toepassing zijn op afgebrande stallen?

Antwoord: Artikel 2.33, tweede lid, sub d, onder 2 van de Wabo brengt met zich mee dat per geval een afweging moet worden gemaakt om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid om vergunningen in te trekken bij (gedeeltelijke) verwoesting van een inrichting.

Vraag 3.

Heeft de provincie overwogen de vergunning van de Knorhof in te trekken?

Antwoord: Ja. Wij hebben namens de stichtingen “Varkens in Nood”, “Dier en Recht” en “Stichting Leefbaar Buitengebied” het verzoek gekregen om de omgevingsvergunningen in te trekken. Op 25 september 2018 is beslist om het verzoek af te wijzen. In bijgevoegd besluit treft u onze overwegingen aan. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Wij nemen spoedig een besluit op dit bezwaar.

Vraag 4.

Als bijvoorbeeld onze motie 16M25 om geen verdiepingen toe te staan, destijds niet was ontraden, en was aangenomen, en in de verordening was verwerkt, of als bijvoorbeeld ons initiatiefvoorstel om stallen met verdiepingen te verbieden (PS2017-595) was aangenomen, had dat dan nu invloed kunnen hebben op de beoordeling van de aanvraag voor de vergunning voor herbouw van de afgebrande Knorhof?

Antwoord: Genoemde motie en initiatiefvoorstel zijn niet aangenomen. Wij kunnen daarom geen antwoord geven op deze vraag.

Vraag 5.

De aanvraag voor herbouw is nog niet ingediend. Als het college, nu drie van de vier coalitiefracties hebben aangegeven dat ze dit soort stallen toch niet willen, aan Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit voorlegt om bijvoorbeeld stallen met verdiepingen per direct te verbieden, kan dat dan nog invloed hebben op de herbouw van de Knorhof?

Antwoord: Genoemd voorbereidingsbesluit is niet aan de orde. Evenmin de voorbereiding van een dergelijk voorbereidingsbesluit. Wij kunnen dan ook geen antwoord geven op deze vraag.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer