Schrif­te­lijke vervolg­vragen bomenkap A1


Indiendatum: mrt. 2019

Naar aanleiding van de mondelinge vragen die Luuk van der Veer tijdens de Provinciale Statenvergadering op 27 februari 2019 indiende, werden onderstaande vervolgvragen schriftelijk ingediend.

Inleiding:

In de berm van de A1 bij Apeldoorn (Ugchelen) laat Rijkswaterstaat opdit moment op grote schaal bomen kappen. Dit betekent meer overlast van geluid en fijnstof van de snelweg voor omwonenden en recreanten.

Verder zijn langs de provinciale weg N788 recent veel bomen verwijderd. Dit zou zijn in verband met het programma "Natuurlijk sturen". Er zou ook een ABRI verwijderd gaan worden.

Het is temeer opvallend, omdat de provincie in de begroting 2019 miljoenen heeft uitgetrokken voor extra bos.

Vraag1:

Is de gedeputeerde bereid om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om te verzoeken de bomenkap langs de A1 te stoppen?

Vraag2:

Waarom wordt dit gedaan, als het zulke nadelige gevolgen heeft voor omwonenden?

Vraag3:

Is de gedeputeerde bereid te stoppen met het programma "Natuurlijk sturen" tot het met Provinciale Staten besproken is?

Vraag4:

Wachthuisjesbij halteplaatsen zijn prettig voor wie in weer en wind op de bus moet wachten. Waarom laat de provincie ze verwijderen?

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 20 mrt. 2019

Vraag1:

Is de gedeputeerde bereid om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat omte verzoeken de bomenkap langs de A1 te stoppen?

Antwoord:

De bomenkap langs de A1 is bestemd voor het maken van een brandgang. DeA1 is een rijksweg, waardoor wij minimale invloed hebben op de keuzes die het Rijk daar maakt. Ook is de bomenkap al bijna klaar. Wij zien geen aanleiding om hierover op dit moment met het Rijk in gesprek te gaan.

Vraag2:

Waarom wordt dit gedaan, als het zulke nadelige gevolgen heeft voor omwonenden ?

Antwoord:

Dit is een keuze van het Rijk, dus daar kunnen wij geen antwoord opgeven.

Wel hebben wij informatie dat het kappen van de bomen voor het vergroten van de veiligheid is, zowel voor het voorkomen van grote bosbranden,als voor verkeersveiligheid.

Vraag 3:

Is de gedeputeerde bereid te stoppen met het programma "Natuurlijk sturen" tot het met Provinciale Staten besproken is?

Antwoord:

De bomen langs de A1 zijn niet verwijderd in verband met het programma Natuurlijk Sturen. Het project Natuurlijk Sturen bij de N788 is bedoeld om de weg landschappelijk beter in te passen. We gaan daarmee aan de slag in 2020, en zijn niet van plan daarvoor veel bomen te kappen.

Wij zien op dit moment geen aanleiding om te stoppen met het programma Natuurlijk Sturen.

Vraag4:

Wachthuisjes bij halteplaatsen zijn prettig voor wie in weer en wind op de bus moet wachten. Waarom laat de provincie ze verwijderen?

Antwoord:

Over het algemeen verwijderen wij geen abri's, tenzij het nodig is. Soms kan het voorkomen dat we moeten kiezen tussen toegankelijkheid of een ABRI. Ook kan het voorkomen dat het in verband met de verkeersveiligheid beter is een ABRI weg te halen. Zij kunnen bijvoorbeeld het zicht van auto’s op oversteekplaatsen verhinderen.

Aanvullend:

Tijdens het vragenuur wees dhr. van der Veer er op dat de schaal van de bomenkap langs de N788en dit antwoord van de gedeputeerde niet met elkaar in overeenstemming zijn. Naar aanleiding hiervan hebben wij verder onderzocht waarom er op deze grootschalige wijze bomenkap plaats vindt langs de N788.

Op de N788 is een brandsingel gemaakt. In december is in dit boomvlak al het naaldhout geveld. De loofbomen zijn blijven staan. Begin maart 2019 is de gehele strook weer ingeplant met loofbomen. Er is hier gekeken naar de veiligheid van de omgeving. Er is hier ook naar de natuur gekeken. Komende jaren zal zich hier weer een nieuw bos ontwikkelen.

Het doel van kappen van naaldbomen en het inplanten van loofbomen is om een eventuele bosbrand beheersbaar te houden. Dat is in deze omgeving met veel recreatieve functies zoals campings en vakantieparken erg belangrijk.

En verder

Naast veiligheid van de weg en brandveiligheid is nog een reden voor het kappen van bomen in Gelderland, namelijk biodiversiteit.

De afgelopen 10 jaar is in Gelderland ongeveer 400 hectare bos omgevormd tot heide of een andere open landschap. Veruit het grootste deel was grove dennenbos. Eenbelangrijk deel daarvan is vorige eeuw ontstaan op voormalige heide/stuifzanden. In het kader van het versterken van de biodiversiteit zal ongeveer 366 hectare worden omgevormd naar andere natuurtypen.

Voor omvorming naar andere natuurtypen geldt een ontheffing van de herplantplicht.

Daarnaast heeft de Provincie Gelderland tussen 2011 en 2018 ongeveer 350 hectare nieuw bos gerealiseerd. Hoeveel dit tussen 2008 en 2011 was, zijn we nog aan het uitzoeken. In de komende jaren wordt nog eens 217 hectare bos aangelegd.

Verder heeft Gelderland in d Omgevingsvisie een doelstelling voor een CO2-reductie van 55% in2030 opgenomen. Provinciale Staten heeft een motie aangenomen waarin360 miljoen euro is gereserveerd om die Co2-reductie voor elkaar te krijgen. Eén van de maatregelen die al bekend is, is de aanleg van ongeveer 25 hectare extra bos in de provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer