Monde­linge vragen evaluatie Ecolo­gische Verbin­dings­zones


Indiendatum: 23 feb. 2022

Inleiding

De Partij voor de Dieren maakt zich al jaren grote zorgen over de Ecologische Verbindingszones.
Nieuwe bedrijventerreinen, uitbreiding van woonwijken of vakantieparken, en ontwikkelingen in de landbouw maken dat natuurgebieden onderling steeds slechter zijn verbonden, wat buitengewoon nadelig is voor de biodiversiteit, zeker nu met klimaatverandering soorten zich aan veranderende omstandigheden moeten aanpassen.

De provincie is met een onderzoek bezig, maar dat heeft vertraging opgelopen.

16-2-2021
: “Wij onderzoeken dit jaar hoever de realisatie van de ecologische verbindingszones is gevorderd en vragen de WUR om inhoudelijk advies over wat er nodig is om goede verbindingen te realiseren.

28-6-2021: "De evaluatie van de ecologisch verbindingszones is eind van dit jaar beschikbaar."

29-9-2021: “Het onderzoek is opgestart. Naar verwachting wordt dit begin 2022 afgerond en we zullen uiteraard uw Staten over de uitkomsten informeren.

Een broedende vogel moet je niet storen. We vinden het belangrijk dat het onderzoek goed wordt gedaan. Maar volgende maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Direct daarna gaat er gewerkt worden aan coalitieakkoorden, en partijen doen daarover nu uitspraken in de verkiezingsdebatten.

Bovendien nemen gemeenten en de provincie iedere maand besluiten die belangrijke financiële gevolgen hebben. In Apeldoorn en Epe wordt bijvoorbeeld nagedacht over het miljoenen kostende snelfietspad tussen Apeldoorn en Epe waarvoor de provincie subsidie heeft toegezegd.

Is dat geld er wel, of is het noodzakelijk voor herstel van de natuurverbindingen? Om dat te kunnen beantwoorden is het rapport nodig.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

Vragen

  1. Wat is de opzet en de omvang van het onderzoek dat de provincie doet naar de Ecologische Verbindingszones?
  2. Wat is inmiddels de status van het onderzoek en is er al zicht op wanneer we de uitkomsten kunnen verwachten?
  3. Zijn er al voorlopige conclusies gemaakt?
  4. Kan het op de langetermijnagenda vermeld worden zodat ik er niet steeds om hoef te vragen?

Aanvullende vraag

  1. Ja voorzitter, ik ben blij dat er aan dit onderzoek gewerkt wordt en dat er nu zicht is dat het er komt. Maar begrijpt de gedeputeerde dat ik een klein beetje teleurgesteld ben dat het nu toch wel een eind na de gemeenteraadsverkiezingen komt? En dat ik me afvraag of er dan rekening mee gehouden gaat worden in de coalitiebesprekingen. Kan de gedeputeerde bijvoorbeeld een brief sturen zo van, hé jongens, dit rapport zit eraan te komen, hou er rekening mee? Ik probeer maar wat.

Indiendatum: 23 feb. 2022
Antwoorddatum: 23 feb. 2022

Dank u meneer de voorzitter. Allereerst, dank u voor de vragen want zo kwamen we erachter dat er mededelingen in de mededelingenbrief had gemoeten eerder dit jaar. Dat het vertraagd was en waarom dat wordt in de mededelingenbrief van 8 maart alsnog recht gezet. Dan het antwoord op de vragen.

In 2021 zijn we gestart met een onderzoek naar de 36 natte en droge ecologische verbindingen die wij kennen in onze provincie. Ook willen we daarbij een eerste beeld krijgen wat het effect van de EVZs is op de ecologie. Want alleen het hebben zegt nog niet zoveel, we willen ook weten of het ook gaat werken en of we de doelen ook kunnen gaan halen. Dat leidt straks tot een rapport met een beschrijving per EVZ. En, ik zou bijna zeggen meneer Van der Veer, speciaal voor u, met kaartbeelden. Ik vind dat ook erg van belang want dan kun je het ook terug vinden. Wat zijn dan vragen die aan de orde komen? Nou ja, wat is de acute ligging en omvang van de betrokken EVZ in Gelderland? Wat is er in het verleden gebeurd met die verbindingen? Zijn ze groter of kleiner geworden? In hoeverre zijn natte en droge EVZs ingericht conform de ecologische uitgangspunten? Daar vindt ook een soort van controle op plaats. Kan het nader toelichten maar dat lijkt me voor nu veel te ver gaan, maar dat is wat u kunt verwachten. In hoeverre zijn de ruimtelijke functie en beheer van de EVZ goed geborgd? Dus daar vindt ook een toetsing plaats van hoe is het juridisch verankerd. En daar zit ook wel relatie volgens mij met de door u al aangekondigde vervolgvragen. En vier, wat is het actuele beeld van de ecologische werking van deze EVZs? Dus ook een inhoudelijke beoordeling van wat er nu gebeurt. Wanneer verwachten wij – wij verwachten dat het rapport in mei gereed zal zijn. Dat betekent niet dat u het in mei heeft. Want het betekent dat het dan klaar gemaakt wordt om voorgelegd te worden aan GS. En GS zal dat aan u toezenden. Dus dat zal net na of voor de zomer zijn. Dus dan kan het gelijk op de lange termijnagenda, maar dat zal de griffie na deze toezegging denk ik gewoon automatisch regelen. Dat zijn volgens mij de antwoorden op de vragen.

Antwoord op aanvullende vraag

Meneer de voorzitter, de EVZs zijn geborgd in onze provinciale verordening. En daarmee moet de gemeente bij ons te raden als zij in die gebieden ruimtelijke ontwikkelingen willen. Dus in die zin kunnen wij daar zelf op sturen. De ervaring leert dat alle gemeenten dondersgoed weten waar dat ligt in de gemeente. Ze vinden er ook wel iets van. Dat is ook de achtergrond van hun vraag. Maar ik heb niet de illusie dat het sturen van een brief van ons naar bijvoorbeeld 51 informateurs straks van een nieuw college van BnW - dat dit daar nu de speerpunten zijn die zij daar dan oppakken. En ik vind het eigenlijk ook meer wezenlijk om eerst te weten hoe is nu de staat, wat voor bijdrage leveren ze, hoe pakken we dit tot op het heden aan en welke aanvullende maatregelen zijn wel of ook wel misschien niet nodig omdat het misschien wel heel goed gaat. Dat kan ik nu niet beoordelen. Maar daar gaan we het dus verder in het jaar over hebben.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ganzenrustgebieden

Lees verder

Schriftelijke vragen natuurtoets gebruik mountainbikeroutes Rijk van Nijmegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer