Schrif­te­lijke vragen natuur­toets gebruik moun­tain­bi­ke­r­outes Rijk van Nijmegen


Indiendatum: 24 feb. 2022

Sinds kort is op de website van de provincie de natuurtoets Gebruik mountainbikeroutes Rijk van Nijmegen te vinden. De opdrachtgever is Provincie Gelderland, de datum 27 december 2021.

In de natuurtoets staat samengevat onder andere dat de eerdere natuurtoets uit 2018 niet compleet was (blz. 8), dat nagelaten is maatregelen tegen het aanrijden van dassen te nemen (blz. 38), dat broedbiotoop van roofvogels waarschijnlijk ongeschikt is geworden en dat hoogstwaarschijnlijk nesten zijn verlaten (blz. 40), dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden (blz. 48), en dat dat kan worden beschouwd als voorwaardelijke opzet (blz. 52), en dat de paden voor verslechtering van de kernkwaliteiten van het Gelders natuurnetwerk zorgen, wat niet is toegestaan (blz. 76).

Het is een gevoelig rapport, omdat er handhavingsverzoeken zijn ingediend naar aanleiding van het doodrijden van dieren op de mountainbikepaden, omdat er rechtszaken lopen, en er diverse artikelen over in de media zijn gepubliceerd.

Het rapport is daarmee van belang voor de statenleden, in het bijzonder de woordvoerders natuur.

 1. Wanneer is het rapport op de website van de provincie toegevoegd?
 2. Waarom is er geen mededeling van gedaan in een mededelingenbrief, en waarom is het rapport niet met Provinciale Staten gedeeld?
 3. Waarom is het rapport met het zoekvenster op de website van de provincie niet te vinden?
 4. Waarom is het rapport op de website van de provincie toegevoegd, terwijl er nergens naar lijkt te worden verwezen? Ofwel: waarom is er geen nieuwsberichtje over gemaakt?
 5. Hoe hadden statenleden het rapport makkelijk kunnen vinden?
 6. Met welke andere partijen is het rapport (inclusief eventuele concepten) wel gedeeld, en wanneer is dat precies gebeurd?
 7. Is het rapport eerder gedeeld met eigenaren of gebruikers van de mountainbikepaden dan met de organisaties die opkomen voor de belangen van de natuur?
 8. Is het rapport direct verstuurd aan de griffie van de rechtbank, in het kader van lopende rechtszaken?
 9. Zijn er al reacties op het rapport?
 10. Welke afdelingen of projectteams zijn er binnen de provincie bij betrokken? Alleen de afdeling die toeziet op handhaving van de Wet natuurbescherming? Of ook ambtenaren die werken aan het stimuleren en subsidiƫren van toerisme, recreatie, sport, mountainbikeroutes, etc.?
 11. Welke gedeputeerde(n) is/zijn verantwoordelijk voor dit dossier?
 12. De rechtbank constateerde al eens eerder, in een andere situatie, dat het bureau dat het onderzoek in 2018 heeft uitgevoerd te veel fouten had gemaakt. Zult u de natuurtoetsen die dat bureau heeft laten doen, en die tot ontwikkelingen in de Gelderse natuur hebben geleid laten controleren, eventueel steekproefsgewijs, nu is gebleken dat de methodiek die het bureau gebruikt heeft niet goed was?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 feb. 2022
Antwoorddatum: 23 mrt. 2022

Vraag 1:
Wanneer is het rapport op de website van de provincie toegevoegd?

Antwoord:
Het rapport is op 20 januari 2022 in definitieve vorm bij ons aangeleverd en is op 8 februari 2022 gepubliceerd.

Vraag 2:
Waarom is er geen mededeling gedaan in een mededelingenbrief, en waarom is het rapport niet met Provinciale Staten gedeeld?

Antwoord:
Wij hebben opdracht tot de natuurtoets gedaan vanuit onze uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet natuurbescherming. In de regel informeren wij u niet actief over uitvoeringskwesties.

Vraag 3:
Waarom is het rapport met het zoekvenster op de website van de provincie niet te vinden?

Antwoord:
Omdat het bestand op zich geen relatie had met een actuele pagina was deze niet vindbaar voor de zoekfunctie. Het bestand was enkel op te halen door middel van een redirect, ofwel friendly url die daarvoor was aangemaakt: www.gelderland.nl/Natuurtoets_MTBroutes_Nijmegen. Door middel van publicatie was het de bedoeling dat het rapport voor een ieder te vinden zou zijn; dit is inmiddels hersteld en is nu voor een ieder via de zoekfunctie te vinden.

Vraag 4:
Waarom is het rapport op de website van de provincie toegevoegd, terwijl er nergens naar lijkt te worden verwezen? Ofwel: waarom is er geen nieuwsberichtje over gemaakt?

Antwoord:
Het rapport is opgesteld om duidelijkheid te krijgen in de vervolgstappen die samen met betrokken gemeenten en terreinbeheerders genomen zullen worden. Omdat het gebruik van mountainbikeroutes veel publieke aandacht heeft, is het rapport in het kader van een open overheid gepubliceerd.

Vraag 5:
Hoe hadden de statenleden het rapport makkelijk kunnen vinden?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 3.

Vraag 6:
Met welke andere partijen is het rapport (inclusief eventuele concepten) wel gedeeld, en wanneer is dit precies gebeurd?

Antwoord:
Het rapport is, nadat het definitief is geworden, gedeeld met de gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze zijn betrokken in de Mountainbikeroute Rijk van Nijmegen en waarmee wordt overlegd om tot een oplossing te komen.

Vraag
7:
Is het rapport eerder gedeeld met eigenaren of gebruikers van de mountainbikepaden dan met de organisaties die opkomen voor de belangen van de natuur?

Antwoo
rd:
Ja.

Vraag 8:
Is het rapport direct verstuurd aan de griffie van de rechtbank, in het kader van de lopende rechtszaken?

Antwoord:
Nee.

Vraag
9:
Zijn er al reacties op het rapport?

Antwoord:

Het rapport is besproken met de partijen als genoemd bij vraag 6. Verder zijn er geen aan ons gerichte inhoudelijke reacties ontvangen.

Vraag 10:
Welke afdelingen of projectteams zijn er binnen de provincie bij betrokken? Alleen de afdeling die toeziet op handhaving van de Wet natuurbescherming? Of ook ambtenaren die werken aan het stimuleren en subsidiƫren van toerisme, recreatie, sport, mountainbikeroutes, etc.?

Antwoord:
De afdeling Vergunningverlening en Handhaving is betrokken vanwege de handhavingsverzoeken en de behandeling van gerechtelijke procedures. De afdeling Programmering Natuur en Landschap is betrokken vanwege het te voeren beleid inzake de bredere aanpak mountainbikeroutes.

Vraag 11:
Welke gedeputeerde(n) is/zijn verantwoordelijk voor dit dossier?

Antwoord:
Gedeputeerde Peter Drenth.

Vraag 12:
De rechtbank constateerde al eens eerder, in een andere situatie, dat het bureau dat het onderzoek in 2018 heeft uitgevoerd te veel fouten had gemaakt. Zult u de natuurtoetsen die dat bureau heeft laten doen, en die tot ontwikkelingen in de Gelderse natuur hebben geleid laten controleren, eventueel steeksproefsgewijs, nu is gebleken dat de methodiek die het bureau gebruikt heeft niet goed was?

Antwoord:
Wij beraden ons momenteel op een bredere aanpak van de verstoring van beschermde diersoorten bij mountainbikeroutes. Wat betref het bureau die de natuurtoets in 2018 heeft uitgevoerd voor de MTB route Rijk van Nijmegen, kunnen wij melden dat wij geen ontheffingen hebben verleend voor de aanleg van MTB-routes waarbij het betreffende bureau betrokken is geweest.


Gedeputeerde Staten van Gelderland

Jan Markink - Plv. Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Interessant voor jou

Mondelinge vragen evaluatie Ecologische Verbindingszones

Lees verder

Schriftelijke vragen uitbreiding vleesverwerker Ermelo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer