Schrif­te­lijke vragen uitbreiding vlees­ver­werker Ermelo


Indiendatum: 7 mrt. 2022

Een vleesverwerkend bedrijf in Ermelo wil volgens de gemeente de productie verhogen. Volgens een artikel op Ermelo van Nu heeft het bedrijf daarvoor echter nog geen passende vergunning Wet natuurbescherming.

De stikstofdepositie op de Veluwse natuur is al vele jaren veel te hoog. Op gebieden rond Ermelo soms zelf een factor 3 te hoog. Volgens het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 heeft de provincie nog steeds een forse achterstand bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van stikstofuitstoot en de Wet natuurbescherming, ondanks dat de provincie de problemen al jaren had kunnen zien aankomen, zeker na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2018.

  1. Was u al bekend met het voornemen van de gemeente om de vergunning voor uitbreiding te verlenen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen van de gemeente om de vergunning voor uitbreiding te verlenen? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe gaat u om met dit soort bekendmakingen over bedrijven die willen uitbreiden? Waarschuwt u de bedrijven als ze nog geen passende vergunning hebben?
  4. Hoe gaat u om met handhavingsverzoeken met betrekking tot bedrijven die uitbreiden of die recent hebben uitgebreid en die geen passende vergunning Wet natuurbescherming hebben?

    Behandelt u die anders dan handhavingsverzoeken met betrekking tot al langer bestaande bedrijven (PAS-melders) die in de problemen zijn gekomen doordat het Programma Aanpak Stikstof niet deugde?
  5. Is het mogelijk om keuzes te maken, en de schaarse emissieruimte niet aan bedrijven in bepaalde sectoren te geven ? Bijvoorbeeld niet aan vleesverwerkende bedrijven die willen uitbreiden?
  6. Wat is inmiddels de planning? Kunt u een grafiek laten zien met bijvoorbeeld uitstaande vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken en bedrijfscontroles waaruit op te maken is wanneer alle achterstanden zijn ingelopen?
  7. Lopen er nog procedures of rechtszaken tegen besluiten van de provincie op het gebied van de Wet natuurbescherming en stikstofdepositie? Zo ja, kunt u ons een overzicht geven?Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 mrt. 2022
Antwoorddatum: 19 apr. 2022

Vraag 1:
Was u al bekend met het voornemen van de gemeente om de vergunning voor uitbreiding te
verlenen?

Antwoord:
We hebben van het voornemen gehoord.

Vraag 2:
Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen van de gemeente om de vergunning voor
uitbreiding te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is niet gebruikelijk om als provincie zienswijzen op een omgevingsvergunning in te dienen bij een aanvraag waarvoor de gemeente het bevoegde gezag is.

Vraag 3:
Hoe gaat u om met dit soort bekendmakingen over bedrijven die willen uitbreiden? Waarschuwt u de bedrijven als ze nog geen passende vergunning hebben?

Antwoord:
De gemeente is in dit geval bevoegd gezag. Dat betekent dat wij als provincie geen actieve rol
hebben.

Vraag 4:
Hoe gaat u om met handhavingsverzoeken met betrekking tot bedrijven die uitbreiden of die recent hebben uitgebreid en die geen passende vergunning Wet natuurbescherming hebben?
Behandelt u die anders dan handhavingsverzoeken met betrekking tot al langer bestaande
bedrijven (PAS-melders) die in de problemen zijn gekomen doordat het Programma Aanpak
Stikstof niet deugde?

Antwoord:
Als er sprake is van bedrijven die ten onrechte geen vergunning hebben aangevraagd, zullen wij er op aandringen dat deze alsnog een aanvraag doen. Daarna zullen we beoordelen of het alsnog
mogelijk is om een vergunning te verlenen. Als dit niet het geval is, zullen wij handhaven.
Over hoe we omgaan met PAS-melders zijn afspraken gemaakt door de minister. Onder het
Programma aanpak stikstof heeft deze inrichting te goeder trouw een melding gedaan en was
destijds geen vergunning nodig. Door het wegvallen van de PAS dreigt dit bedrijf nu in de
problemen te komen. De minister heeft aangegeven dit op te lossen. Dat betekent dat we voorlopig niet zullen handhaven.

Vraag 5:
Is het mogelijk om keuzes te maken, en de schaarse emissieruimte niet aan bedrijven in bepaalde
sectoren te geven? Bijvoorbeeld niet aan vleesverwerkende bedrijven die willen uitbreiden?

Antwoord:

Nee, want hiervoor heeft de provincie geen beleidskader vastgesteld. Daarnaast is er geen grond op basis van de Wet natuurbescherming voor het maken van dit soort keuzes want het maakt voor de effecten van stikstofdepositie niet uit welke sector de effecten veroorzaakt.

Vraag 6:
Wat is inmiddels de planning? Kunt u een grafiek laten zien met bijvoorbeeld uitstaande
vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken en bedrijfscontroles waaruit op te maken is
wanneer alle achterstanden zijn ingelopen?

Antwoord:
De werkvoorraad bij Vergunningen wordt momenteel projectmatig aangepakt. De aanpak richt zich op aanvragen voor stikstof en ontheffingsaanvragen voor soorten Wnb (Wet natuurbescherming), omdat daar de achterstand in aantallen het grootst is. De focus ligt op de aanvragen die voor 1 september 2021 zijn ontvangen. Om de aanpak van de werkvoorraad te kunnen sturen (monitoren en verantwoorden) is inzicht in de werkvoorraad nodig. Sinds 1 december 2021 is voor de Wnb gestart met het werken met een nieuw zaaksysteem. Hiermee ontstaan meer mogelijkheden om (in de toekomst) gegevens aan zaken toe te voegen (denk aan de status), en dus ook scherper inzicht te krijgen. Op 1 december 2021 waren er 665 openstaande Wnb vergunning-/ontheffingaanvragen en Verklaringen van geen bedenkingen voor stikstof en soorten, ontvangen voor 1 september 2021. Op 30 maart 2022 waren dit er nog 387. Daarbij moet wel worden aangetekend dat hoe verder we komen met het wegwerken van aanvragen, hoe ingewikkelder de afhandeling is. De verwachting is dus dat het tempo van het wegwerken van de achterstand de komende maanden lager zal zijn dan in de voorliggende maanden. Een precieze datum is dus ook niet te noemen.
Er zijn op dit moment 74 handhavingsverzoeken met betrekking tot de Wnb stikstof in
behandeling. Voor wat betreft toezicht en handhaving houden wij toezicht op basis van de
risicoanalyse zoals beschreven in ons VTH-beleid 2019 (PS 2019-326) en onze uitvoeringsstrategie
2017 (PS 2017-816). Jaarlijks stellen wij op basis van de risicoanalyse een uitvoeringsprogramma
met toezichtsfrequentie op. Niet alle bedrijven worden dus elk jaar gecontroleerd. Ieder jaar wordt er een jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving verstuurd aan Provinciale Staten waarin er verslag wordt gedaan over de resultaten van het voorgaand jaar.

Vraag 7:

Lopen er nog procedures of rechtszaken tegen besluiten van de provincie op het gebied van de Wet Natuurbescherming en stikstofdepositie? Zo ja, kunt u ons een overzicht geven?

Antwoord:
Er zijn bij ons de volgende procedures in het kader van de Wet natuurbescherming in behandeling:
- Raad van State: 16 procedures;
- Rechtbank: 79 procedures;
- Bezwaarzaken: 32 procedures.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris