Schrif­te­lijke vragen Gelders Ener­giehub Ontwik­kel­be­drijf


Indiendatum: 10 mrt. 2022

Geacht college,

In RES-regio Hart van Brabant is het idee ontstaan een zogeheten Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (RPO) op te richten. De meeste gemeenten van deze RES-regio en de provincie Noord-Brabant hebben eind vorig jaar hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

Het RPO zal onder meer als opdracht krijgen om energiehubs te ontwikkelen. Onder een ‘energiehub’ wordt hier verstaan een cluster van wind­ en zonne-energieopwekking. Tot de opdracht van het RPO behoort ook het organiseren van voldoende burgerparticipatie, het verwerven van de benodigde gronden, en mogelijk ook het exploiteren en/of verkopen van de ontwikkelde energiehubs. De exploitatie of verkoop van de energiehubs genereert een inkomstenstroom, waarmee de geïnvesteerde middelen terugverdiend worden.

Het in overheidshanden ontwikkelen van energiehubs via een RPO biedt in potentie meerdere voordelen, ten opzichte van het aan de markt overlaten van grootschalige duurzame energieopwekking;

Opbrengsten: Zoals hierboven al genoemd, zijn de opbrengsten van de energiehubs volledig voor de samenleving, zonder dat er winsten in de zakken verdwijnen van projectontwikkelaars, die vaak geen enkele binding hebben met de omgeving van de betreffende energiehub. De opbrengsten van de energiehubs kunnen worden ingezet voor andere duurzame energieprojecten en/of voor maatschappelijke ontwikkelingen rond de energiehubs.

Integrale gebiedsontwikkeling: Daarnaast maakt een RPO een integrale gebiedsontwikkeling eenvoudiger mogelijk dan wanneer met marktpartijen moet worden geprioriteerd. Energiehubs kunnen bijvoorbeeld doelgericht op knooppunten van het elektriciteitsnet geplaatst worden, opdat de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet en maatschappelijke kosten worden beperkt.

Lokaal eigendom: Door als overheden zelf energiehubs te ontwikkelen wordt ook de kans op 50% lokaal eigendom vergroot. Aan marktpartijen kan burgerparticipatie niet worden afgedwongen – een inspanningsverplichting is juridisch het hoogst haalbare – maar bij het zelf ontwikkelen heb je de inspanning voor burgerparticipatie als gezamenlijke overheden zelf in de hand.

Schaalvoordelen: Een RPO kan door bundeling efficiënt projecten ontwikkelen en er van leren, net als bij het op te zetten Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB).

Navraag bij de ambtelijk dienst heeft uitgewezen dat in de Gelderse RES-regio’s (nog) niet het idee speelt om een RPO op te richten. Ook werd aangegeven dat er geen technische bezwaren zijn tegen een RPO, en dat dit vooral een politiek vraagstuk betreft.

Het VN Klimaatpanel IPCC concludeerde recent dat we geen tijd te verliezen hebben om de klimaatverandering te minimaliseren, omdat de gevolgen voor de leefbaarheid van de Aarde ernstiger zullen zijn dan eerder werd gedacht. Vanwege deze benadrukte urgentie van de energietransitie, naast de hierboven genoemde voordelen van één of meerdere RPO’s in Gelderland, is het wat ons betreft de moeite waard om te inventariseren wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

Om de inhoud beter te dekken met de naam, denken wij er aan om een RPO in Gelderland ‘Gelders Energiehub Ontwikkelbedrijf’ (‘GEO’) te noemen.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met dit voorbeeld van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (RPO)?
  2. Kunt u zich vinden in het hierboven geschetste beeld, qua voordelen van een RPO/GEO?
  3. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: welke bezwaren ziet u, en zijn die volgens u al dan niet onoverkoombaar, en waarom?
  4. Bent u bereid te onderzoeken wat de haalbaarheid is van de oprichting van GEO’s voor de Gelderse RES-regio’s, of wellicht één overkoepelend GEO, en PS hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om met de RES-regio's uitgebreid te verkennen of dit model de beste optie is om de realisatie van de RES-ambities te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Rita Braam
D66

Paul Smits
GroenLinks

Marcel Bruins
50PLUS

Maurits Gemmink
SP

Jan Daenen
PvdA

Indiendatum: 10 mrt. 2022
Antwoorddatum: 19 apr. 2022

Vraag 1:

Bent u bekend met dit voorbeeld van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (RPO)?

Antwoord:

Ja, hiermee zijn we bekend.

Vraag 2:
Kunt u zich vinden in het hierboven geschetste beeld wat betreft de voordelen van een RPO/GEO?

Antwoord:
Ja, er zijn voordelen te behalen in opbrengst en lokaal eigendom, omdat de opbrengsten en het
eigenaarschap niet met andere ontwikkelende partijen gedeeld hoeven te worden. Wel is het voor
Gelderland zo dat bij elk nieuw windproject sprake is van financiële participatie (streven naar
minimaal 50%).
De REKS van Hart van Brabant is een RES met daarin integraal opgenomen klimaatmaatregelen.
Met (een deel van) de opbrengsten uit de zonne- en windenergieprojecten kunnen
klimaatmaatregelen gefinancierd worden. Ook geeft een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (RPO)
de mogelijkheid om te sturen op locaties, combinaties van zonne- en windenergie, ruimtelijke
inpassing en te programmeren en prioriteren in verband met de aansluiting op het elektriciteitsnet.
Maar de voordelen voor integrale gebiedsontwikkeling kunnen ook op andere manieren verkregen
worden. Voor de gebieden in de RES’en 1.0 zijn integrale afwegingen gemaakt. Over de wijze
waarop die gebieden ontwikkeld kunnen worden, wordt nu nagedacht. Ook de netbeheerder heeft
meegekeken naar mogelijkheden om de projecten uit de gebieden in de RES aan te sluiten op het
netwerk.
Een schaalvoordeel zien we alleen als alle gebieden uit de RES in gezamenlijkheid (gemeenten en
provincie) ontwikkeld worden. Dit vergt een vergaande wil tot samenwerking. Dit zou ook samen
met energiecoöperaties kunnen. Maar het is ook belangrijk te beseffen dat er veel meer
ontwikkelkennis bij de markt ligt dan bij ons. De markt heeft zich goed ontwikkeld. De RES’en in
Gelderland bestaan uit gerealiseerd, pijplijn en ambitie. Alleen voor deze laatste categorie zou een
RPO een oplossing zijn. Na ambtelijk overleg met Noord-Brabant is gebleken dat nu een RPO
ontwikkelen past bij de fase waarin de REKS Hart van Brabant zit en dat dit zich minder leent voor
andere Brabantse regio’s die al verder in de uitvoering zitten. Of waar de samenwerking tussen
gemeenten minder sterk is. Binnen de regio Hart van Brabant wordt al enkele jaren gezamenlijk
gewerkt aan de doelstelling. Er wordt gekeken naar het regionaal gebied als geheel, niet naar de
gemeente grenzen. Dat maakt de regio geschikt voor een RPO. Binnen Gelderland verschilt die
samenwerking per regio en het realiseren van de doelstelling, voornamelijk op wind gebied, is sterk
afhankelijk van de politiek binnen gemeenten.

Vraag 3:
Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: welke bezwaren ziet u, en zijn die bezwaren volgens u al dan niet
onoverkoombaar, en waarom?

Antwoord:
Zie het antwoord op de vorige vraag.

Vraag 4:
Bent u bereid te onderzoeken wat de haalbaarheid is van de oprichting van GEO’s voor de Gelderse
RES-regio’s, of wellicht één overkoepelend GEO, en PS hierover te informeren? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord:
Gelet op het antwoord op vraag 2 en de informatie in bijlage 1 zien wij geen noodzaak hier toe.
Ambtelijk is er al overleg geweest met onze Brabantse collega’s en er is in bijlage 1 hier meer
informatie over opgenomen.

Vraag 5:
Bent u bereid om met de RES-regio's uitgebreid te verkennen of dit model de beste optie is om de
realisatie van de RES-ambities te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zien geen noodzaak hier toe. Het is namelijk niet de beste optie om tijdig doelen te realiseren
vanwege de lange doorlooptijd voor het opzetten van een ontwikkelbedrijf. In Gelderland is er veel
belangstelling vanuit de markt, ook bij energiecoöperaties, om projecten te ontwikkelen.

Het is ook alleen een werkbare optie als de regio én de gemeenten dit willen oppakken en hierin
willen investeren.