Monde­linge vragen over geluids­overlast vliegveld Teuge


Indiendatum: jan. 2017

Mondelinge vragen ingediend op 30 november bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW).

  1. Klopt het dat op 1 januari 2000 nieuwe geluidregels van kracht werden voor vliegvelden, met als doel het geluidsniveau te halveren, om geluidsoverlast te verminderen ?
  2. Klopt het dat abusievelijk voor vliegveld Teuge deze regels niet van kracht zijn geworden ?
  3. Klopt het dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu plannen heeft om dit recht te zetten? Volgens de besluitenlijst van de Gedeputeerde Staten-vergadering van 22 november, hebben Gedeputeerde Staten besloten het ministerie met klem te vragen de huidige geluidruimte, die abusievelijk een factor twee te groot is, zo te laten als hij is.
  4. Is de brief met het verzoek al verstuurd naar het ministerie van I&M ?
  5. Is het nog mogelijk voordat de brief verstuurd wordt, er eerst in Provinciale Staten, waar luchtvaartregelingen worden vastgesteld, over te spreken ? Provinciale Staten is via de mededelingenbrief PS2016-491 (22 juni 2016) geïnformeerd over de fout die er bij Teuge is gemaakt. ("Voor luchthaven Teuge wordt tevens onderzocht in hoeverre een omissie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu hersteld kan worden. Eind 2010 is namelijk bij de omzetting van de oude naar de nieuwe luchtvaartwetgeving onbedoeld een ministerieel besluit uit 1999 om de geluidruimte voor de Nederlandse luchthavens te halveren niet doorgevoerd. ") Niets in de brief wees erop dat Gedeputeerde Staten van plan was er bij het ministerie op aan te dringen de extra geluidsoverlast toe te staan.
  6. Waarom is Provinciale Staten er niet van op de hoogte gebracht dat het college een brief wil sturen, en waarom is er niet om overleg tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over deze kwestie gevraagd?

Vriendelijke groeten,
Luuk van der Veer
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 11 jan. 2017

Het klopt dat op 1 januari 2000 nieuwe geluidsregels van kracht werden.
Het klopt ook dat deze niet van kracht werden voor luchthaven Teuge, want de ministeriele omzettingsregeling had de halvering niet doorgevoerd. Deze regeling is 1:1 overgenomen door Provinciale Staten.
Het ministerie beraadt zich en voert gesprekken met de luchthaven. Er zijn drie mogelijke scenario’s, waaronder halvering. Gedeputeerde Staten hebben het ministerie gewezen op wat er is gebeurd m.b.t. de omzetting en dat de vergunningen van het vliegveld daarop zijn gebaseerd.
Bij de vaststelling van de omgevingsvisie hebben Provinciale Staten besloten het luchthavenbesluit te nemen in de context van de ontwikkelingen rond Lelystad.
N.a.v. een vervolgvraag over mogelijke schadeclaims van Teuge als de halvering wordt doorgezet, antwoordt de gedeputeerde dat het ministerie aan zet is.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over wegpesten van dassen

Lees verder

Schriftelijke vragen over Apeldoorns kanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer