Monde­linge vragen over intrekken vergun­ningen mbt. stikstof


Indiendatum: nov. 2019

Provinciale Statenvergadering van 27 november 2019

De heer Van der Veer: Voorzitter, dank u. In het verleden zijn natuurbestemmingswet vergunningen verstrekt met daarin de voorwaarde dat binnen twee jaar gebruik moet worden gemaakt van de geboden ruimte. Omdat anders de niet gebruikte ruimte wordt ingetrokken. De ruimte die zou daarvoor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Bijna dagelijks is op dit moment in de media te lezen over vele projecten die niet door kunnen gaan vanwege de stikstofdepositie. De vraag is dus waarom de ruimte in de natuurbestemmingswet vergunningen niet wordt ingetrokken? In januari 2018 schreef het college nog: wij gaan als onderdeel van een landelijke pilot bij 90 bedrijven controleren wat de stand van zaken is. Het beginnen met een administratieve controle, onder andere met behulp van luchtfoto’s. Bij twijfel volgt in het voorjaar een bezoek aan de betreffende bedrijven. Als blijkt dat er nog niets gedaan is met de vergunning, ontvangt het bedrijf een brief met het voornemen van het intrekken van de niet gebruikte ontwikkelruimte. In juni, oktober stelde er schriftelijke vragen over. In het antwoord werd verwezen naar notities waarin niets werd vermeld over de aanpak tweejaarstermijn. In de staten vergadering van 9 oktober zei de gedeputeerde over het intrekken van ongebruikte ruimte, voorzitter daar is niet eerder op gestuurd zoals ook wel meer dingen soms best kunnen maar niet gebeuren. Voorzitter, het zou kunnen gaan om vergunningen die gezien de uitspraak van de raad van staten helemaal niet verleend hadden mogen worden. Als de ruimte die de provincies in had kunnen en moeten trekken straks alsnog gebruikt wordt, dan is dat schadelijk voor de overbelaste Gelderse natuur. En hebben we drie vragen: kan de provincie nog steeds de ongebruikte ruimte intrekken als die na 2 jaar niet gebruikt is ondanks de uitspraak van de Raad van State die nu is gedaan? Twee, wordt er al aan gewerkt? Zo nee, waarom gebeurt dit niet? Drie, dringt het ministerie er niet op aan om ongebruikte ruimte in te trekken?

De vragen en beantwoording door de gedeputeerde zijn terug te zien in het archief van de livestream van de provincie Gelderland. (onder agendapunt 8, tijdsindicatie 16:07).