Monde­linge vragen over rechten mensen met beperking in geding


Indiendatum: mrt. 2017

SP, Groen Links en Partij voor de Dieren willen op 29 maart tijdens de komende commissievergadering van BOC de volgende mondelinge vragen stellen aan GS als reactie op de beantwoording van schriftelijke vragen, (PS2017-89) gesteld door de SP:

  1. Informatieplicht: kunt u ons via een statenbrief informeren over de stand van zaken, de genomen stappen en overwegingen bij de besluitvorming rondom Avan?
  2. VN-verdrag: wij hebben het antwoord op de schriftelijke vragen van de SP over Avan voorgelegd aan een aantal deskundigen op het gebied van rechten van mensen met een beperking. Zij stellen dat het antwoord te kort door de bocht is. Door de ondertekening van het VN-verdrag mag de situatie van mensen met een beperking er niet op achteruit gaan. Dus als er eerst een toegankelijke buslijn is, waar mensen zelfstandig en zonder indicatie gebruik van kunnen maken, dan moet het alternatief ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, zonder allerlei onnodige bureaucratie, zoals een indicatie en stigmatiserende behandeling. Bent u het met ons eens dat regulier toegankelijk busvervoer niet zomaar vervangen kan worden door niet-toegankelijk taxivervoer? En hoe gaat de provincie in de toekomst rekening houden met het VN-verdrag rechten van mensen met een beperking?
  3. Verantwoordelijkheid: de provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Op dit moment vindt er een verschuiving plaats van regulier openbaar vervoer naar nieuwe vormen ervan (vervangend vervoer). Wie is er nu verantwoordelijk voor deze nieuwe vormen van vervoer? Wat rekent de gedeputeerde tot haar verantwoordelijkheid?


    Bart Kuijer Anne Wieggers Maurits Gemmink
    Partij voor de Dieren Groen Links SP