Schrif­te­lijke vragen aange­reden herten bij Velp


Indiendatum: 2 apr. 2021

Volgens een artikel in de Gelderlander zijn er bij Velp inmiddels al meerdere herten omgekomen door aanrijdingen, omdat de provincie niet op tijd een wildraster heeft laten repareren dan wel een nieuw wildraster heeft laten aanleggen. Er is ook voor tienduizenden euro’s schade aan gewassen en auto’s ontstaan. De aanleg van een nieuw raster zou niet mogelijk zijn vanwege stikstofuitstoot en een natuurtoets die nog gedaan moet worden.

  1. Het moet toch mogelijk zijn het oude raster bij Velp snel zonder extra stikstofemissie te repareren, bijvoorbeeld door het met de hand of met elektrische werktuigen te doen. Bent u bereid ervoor te zorgen dat het gat direct gedicht wordt?

  2. Had de natuurtoets voor een nieuw raster niet al eerder gedaan kunnen worden?

  3. Wat heeft de provincie gedaan om stikstofruimte te vinden?

  4. In de covid-crisis zitten veel mensen met niet-essentiële contactberoepen werkeloos thuis. Dit is dan toch een mooi project om zonder veel risico op besmetting te laten uitvoeren. Is dat overwogen in het kader van de Gelderse covid-maatregelen?

  5. In het verleden konden Statenleden gegevens over geregistreerde aanrijdingen met dieren op de provinciale Binnenplaats (de interne website) zien. Tegenwoordig hebben Statenleden geen toegang meer. Zijn de gegevens over aangereden dieren openbaar te vinden? Zo ja, waar kunnen we de gegevens vinden? Zo nee, wilt u bewerkstelligen dat de gegevens openbaar online gepubliceerd worden?

  6. Is er een ambtenaar die jaarlijks de cijfers over aanrijdingen evalueert, en waar nodig ecoducten, faunatunnels, wildroosters en -rasters of andere diervriendelijke maatregelen voorstelt? Zo nee, bent u bereid te zorgen dat dit in het vervolg gebeurt?

  7. Als op een ongebruikelijke plaats aangereden dieren worden gemeld en geregistreerd, wordt er dan ook (automatisch) een melding gedaan aan de betrokken wegbeheerder? Zo nee, bent u bereid te zorgen dat dit in het vervolg gebeurt?

  8. Volgens open data is het wildraster bij Velp een combinatie van stukken hoge en lage rasters, waar herten respectievelijk niet en wel overheen kunnen springen. In het rapport “Plan van aanpak Wilde zwijnen lekken Veluwe uit 2009 werd beschreven op welke plaatsen rasters voor wilde zwijnen ontbraken. Bent u bereid een nieuwe versie van het rapport te maken, ook voor herten?
  9. In de laatste begroting en in de laatste jaarstukken komen de woorden “wild” en “aanrijding” niet voor. Bent u bereid in de jaarstukken op te nemen welk percentage van de grote dieren omkomt door niet-natuurlijke oorzaken, zoals aanrijdingen en afschot, en bent u bereid in de begroting op te nemen welke maatregelen ertegen genomen worden?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Saten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 2 apr. 2021
Antwoorddatum: 20 apr. 2021

Vraag 1:
Het moet toch mogelijk zijn het oude raster bij Velp snel zonder extra stikstofemissie te repareren, bijvoorbeeld door het met de hand of met elektrische werktuigen te doen. Bent u bereid ervoor te zorgen dat het gat direct gedicht wordt?

Antwoord:
Er is geen sprake van een gat in een raster. Het betreft een wildzwijnkerend raster dat we in overleg met de betrokkenen optimaliseren zodat het ook hertenkerend wordt. Vervolgens wordt een nabijgelegen tijdelijk hertenkerend raster dat in beheer is bij de aanliggenden overbodig en afgebroken.

Vraag 2:
Had de natuurtoets voor een nieuw raster niet al eerder gedaan kunnen worden?

Antwoord:
Ja dat had gekund maar wij hebben er voor gekozen om de natuurtoets, dus een toets op de eventuele invloed op beschermende soorten, te doen zo dicht mogelijk bij het moment van uitvoeren van het optimaliseren van het raster, zodat deze actueel is.

Vraag 3:
Wat heeft de provincie gedaan om stikstofruimte te vinden?

Antwoord:
Het vinden van stikstofruimte is niet aan de orde. Wij hebben verkend of en hoe deze beheermaatregel op de effecten voor stikstof getoetst zou moeten worden. Voor het verplaatsen en verhogen van het raster is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Dit neemt niet weg dat wij in de voorbereiding op de uitvoering hebben gezocht naar een werkwijze die het minst belastend is.

Vraag 4:
In de covid-crisis zitten veel mensen met niet-essentiële contactberoepen werkeloos thuis. Dit is dan toch een mooi project om zonder veel risico op besmetting te laten uitvoeren. Is dat overwogen in het kader van de Gelderse covid-maatregelen2

Antwoord: Nee. Bij de uitvoering van het werk kunnen ook vrijwilligers worden ingezet. Zo hebben de betrokken terreinbeheerders in het gebied aangeboden om, mede met inzet van vrijwilligers, te helpen bij het opruimen van overbodige rasters.

Vraag 5:
In het verleden konden Statenleden gegevens over geregistreerde aanrijdingen met dieren op de provinciale Binnenplaats (de interne website) zien. Tegenwoordig hebben Statenleden geen toegang meer. Zijn de gegevens over aangereden dieren openbaar te vinden? Zo ja, waar kunnen we de gegevens vinden? Zo nee, wilt u bewerkstelligen dat de gegevens openbaar online gepubliceerd worden?

Antwoord:
Nee, deze gegevens zijn niet actueel openbaar te raadplegen. Wij zijn geen eigenaar van deze data en kunnen deze dan ook niet rechtstreeks publiceren. De meldkamer van de politie registreert aanrijdingen op alle soorten wegen en schakelt gekwalificeerde afhandelaars in bij aanrijdingen met wilde dieren. In Gelderland is de Stichting Wildaanrijdingen Nederland actief die dat in onze opdracht uitvoert op provinciale wegen. Om die reden hebben wij op aanvraag de beschikking over gegevens van aanrijdingen met wilde dieren.

Vraag 6:
Is er een ambtenaar die jaarlijks de cijfers over aanrijdingen evalueert, en waar nodig ecoducten, faunatunnels, wildroosters en -rasters of andere diervriendelijke maatregelen voorstelt? Zo nee, bent u bereid te zorgen dat dit in het vervolg gebeurt?

Antwoord:
Ja, dit doen wij al. Biodiversiteit en in het bijzonder ontsnipperende maatregelen en maatregelen om aanrijdingen met wilde dieren te beperken zijn onderdeel van onze integrale afweging bij de periodieke aanpak van onze wegen in het kader van het groot onderhoud, de trajectprogrammeringscyclus.

Vraag 7:
Als op een ongebruikelijke plaats aangereden dieren worden gemeld en geregistreerd, wordt er dan ook (automatisch) een melding gedaan aan de betrokken wegbeheerder? Zo nee, bent u bereid te zorgen dat dit in het vervolg gebeurt?

Antwoord:
Nee, iedere wegbeheerder kan daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid op eigen wijze invulling aan geven. Wij doen dat op onze provinciale wegen door periodiek de gegevens van aanrijdingen op te vragen. Zie verder ons antwoord op vraag 6.

Vraag 8:
Volgens open data3 is het wildraster bij Velp een combinatie van stukken hoge en lage rasters, waar herten respectievelijk niet en wel overheen kunnen springen. In het rapport “Plan van aanpak Wilde zwijnen lekken Veluwe”4 uit 2009 werd beschreven op welke plaatsen rasters voor wilde zwijnen ontbraken. Bent u bereid een nieuwe versie van het rapport te maken, ook voor herten?

Antwoord:
Nee, wij vinden dat niet nodig omdat rasters niet altijd de oplossing zijn. Wij vinden het van groot belang dat op de Veluwe het populatiebeheer bij de herten en zwijnen goed wordt uitgevoerd zodat er niet teveel dieren zijn en ook op die wijze problemen worden voorkomen. Het naleven van de doelstanden is een verantwoordelijkheid van de terreinbeheerders en is niet alleen van belang voor het verkeer maar ook voor het beperken van de landbouwschade en voor natuurlijke bosverjonging en daarmee de biodiversiteit.

Vraag 9:
In de laatste begroting5 en in de laatste jaarstukken6 komen de woorden “wild” en “aanrijding” niet voor. Bent u bereid in de jaarstukken op te nemen welk percentage van de grote dieren omkomt door niet-natuurlijke oorzaken, zoals aanrijdingen en afschot, en bent u bereid in de begroting op te nemen welke maatregelen ertegen genomen worden?

Antwoord:
Nee, informatie over aanrijdingen en afschot wordt door de Faunabeheereenheid Gelderland in haar jaarrapportage steeds gedetailleerd beschreven. Deze informatie is al openbaar toegankelijk via haar website https://www.faunabeheereenheid.nl/gelderland/PUBLICATIES.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Henrice Wittenhorst - Plv. secretaris