Schrif­te­lijke vragen over steun aan de derie grote Gelderse WO2 musea


Indiendatum: 29 mrt. 2021

Inleiding
Gelderland beschikt over drie landelijk toonaangevende musea als het gaat om het levend houden van het verhaal va de Tweede Wereldoorlog: Airborne museum at Hartenstein, Nationaal Onderduikmuseum Aalten en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. (ook genoemd in het beleidsprogramma “Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”) Hartenstein en het Vrijheidsmuseum zijn recent met een financiële bijdrage van onder andere de Provincie Gelderland aanzienlijk vernieuwd. Vanwege COVID-19 zijn de deuren niet alleen gesloten geweest in een groot deel van 2020, maar ook in 2021 zijn de deuren tot op heden gesloten gebleven.

De drie musea zijn in de kern financieel gezond en niet afhankelijk van een structurele subsidie van overheden. Ons bereiken echter signalen dat door het noodgedwongen gesloten houden van de deuren de (bezoekers)inkomsten dramatisch zijn gedaald. En ook in 2021 zijn de inkomsten tot nu toe tot een minimum beperkt.

In 2020 heeft de provincie Gelderland aan de drie musea noodsteun toegekend om zo 2020 te kunnen overbruggen, dit in de impliciete verwachting dat in 2021 de deuren weer open zouden kunnen gaan en de bezoeker de weg terug weet te vinden. Nu de impact van COVID-19 echter heviger is, en ook langer duurt dan toen gedacht, vernemen wij uit het veld van de musea dat deze drie musea op korte termijn te maken krijgen met een aanzienlijk liquiditeitstekort waardoor het gevaar bestaat dat zij hun deuren permanent moeten sluiten.

Vragen

  1. Is het college van GS het met ons eens dat Airborne museum at Hartenstein, Nationaal Onderduikmuseum Aalten en Vrijheidsmuseum Groesbeek, een wezenlijk onderdeel vormen van de WO2-herinneringsinfrastructuur in Gelderland?
  2. Is het college van GS bekend met de penibele financiële situatie van de drie genoemde oorlogs- en verzetsmusea in Gelderland?
  3. Hebben de gemeenten Renkum, Berg en Dal en Aalten de bereidheid getoond om ook een bijdrage te leveren aan het wegwerken van een liquiditeitstekort bij de drie musea (temeer daar door het Rijk in het najaar 2020 aan gemeenten extra middelen zijn toegekend teneinde de cultuursector te redden.)
  4. Is het college van GS voornemens om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen van de penibele financiële situatie bij deze drie instellingen, om zo te voorkomen dat deze drie musea hun deuren voorgoed moeten sluiten?

Indiendatum: 29 mrt. 2021
Antwoorddatum: 20 apr. 2021

Vraag 1:
Is het college van GS het met ons eens dat Airborne museum at Hartenstein, Nationaal Onderduikmuseum Aalten en Vrijheidsmuseum Groesbeek, een wezenlijk onderdeel vormen van de WO2-herinneringsinfrastructuur in Gelderland?

Antwoord:
De provincie heeft Vrijheid benoemd als belangrijk thema in het coalitieakkoord. Intussen hebben Provinciale Staten het beleid voor Vrijheid vast gesteld. De drie musea hebben een belangrijke rol in dit beleid. Zij vormen samen met de bibliotheken een centrale rol in het onderdeel educatie. Ook binnen het herinneringstoerisme, één van de thematische verhaallijnen waarmee wij de specifiek Gelderse historie beleven en benutten voor Toerisme en Recreatie, vervullen deze drie musea een belangrijke rol.

Vraag 2:
Is het college van GS bekend met de penibele financiële situatie van de drie genoemde oorlogs- en verzetsmusea in Gelderland?

Antwoord:
Het college heeft op 8 maart jongstleden een gezamenlijke brief van de 3 genoemde musea ontvangen, waarin de penibele financiële situatie van de musea onder de aandacht wordt gebracht. Van de provincie hebben de drie musea vorig jaar financiële steun gehad vanuit het Covid-19 maatregelenpakket zoals dat voor de culturele sector is gepresenteerd. Naast de hulpvraag van de 3 musea komt er een groot aantal andere verzoeken om financiële steun op ons af.

Vraag 3:
Hebben de gemeenten Renkum, Berg en Dal en Aalten de bereidheid getoond om ook een bijdrage te leveren aan het wegwerken van een liquiditeitstekort bij de drie musea (temeer daar door het Rijk in het najaar 2020 aan gemeenten extra middelen zijn toegekend teneinde de cultuursector te redden)?

Antwoord:
De gemeenten Renkum, Aalten en Berg en Dal hebben Rijksgelden ontvangen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. De gemeente Renkum heeft van het Rijk een bedrag van € 119.342 ontvangen en gaat het Airborne Museum Hartenstein in 2021 steunen met € 65.000,- euro. De gemeente Berg en Dal heeft van het Rijk een bedrag van € 155.059 ontvangen. In januari 2021 is hieruit een bijdrage van € 50.000,- euro aan het Vrijheidsmuseum gedaan, recentelijk is hier € 30.000 aan toegevoegd. De gemeente Aalten heeft van het Rijk een bedrag van € 92.321 ontvangen. De gemeente heeft hieruit in november 2020 een bedrag van € 5980,- euro subsidie verleend aan het Nationaal Onderduikmuseum ten behoeve van de aanschaf van een digitaal boekingssysteem. Nu loopt er een aanvraag van het museum bij de gemeente voor € 64.450.

Vraag 4:
Is het college van GS voornemens om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen van de penibele financiële situatie bij deze drie instellingen, om zo te voorkomen dat deze drie musea hun deuren voorgoed moeten sluiten?

Antwoord:
Wij beschouwen de gemeenten als eerste aangewezen overheid om steun te verlenen aan de lokale culturele sector. Andere overheden kunnen ervoor kiezen om extra steun te verlenen (zie ook vraag 3 hierboven), zoals wij vorig jaar hebben gedaan. Daarbij wijzen wij op mogelijke precedentwerking ten aanzien van andere musea en dagattracties, en de lijn die eerder is vastgesteld ten aanzien van Covid-19 steun, namelijk dat onze rol zich vooral zal richten op herstel, toekomstbestendigheid en overbrugging richting de toekomst (PS2021-264, PS2020-675, en PS2020-321). Vanwege de belangrijke plaats die de musea innemen in het programma Vrijheid onderzoekt het college de mogelijkheden om steun te verlenen.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Henrice Wittenhorst - Plv. secretaris