Monde­linge vragen bedrij­ven­terrein in plaats van Ecolo­gische Verbin­dingszone bij Winterswijk


Indiendatum: 29 sep. 2021

De gemeenteraad van Winterswijk heeft besloten bij de Misterweg een bedrijventerrein aan te leggen dat grote negatieve gevolgen heeft voor een ecologische verbindingszone (een EVZ, een natuurverbinding) tussen de natuurgebieden Korenburgerveen en Bekendelle.

Volgens het ecologische rapport heeft het bedrijventerrein een zeer hoge negatieve impact op de natuurwaarden in de omgeving, en een zeer grote negatieve impact op de ecologische verbindingen.

Onze fractie heeft de afgelopen jaren diverse malen gewaarschuwd voor dit soort scenario’s.

Ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de landbouw maken dat natuurgebieden onderling steeds slechter zijn verbonden, wat buitengewoon nadelig is voor de biodiversiteit, zeker nu met klimaatverandering soorten zich aan veranderende omstandigheden moeten aanpassen.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

Vragen

  1. Is de provincie betrokken geweest bij een vooroverleg over het bedrijventerrein?
  2. Zo ja, wat heeft de provincie ingebracht, met name in verband met de EVZ?
  3. Kan en gaat de provincie juridische middelen inzetten (bijvoorbeeld een aanwijzing) om de EVZ te beschermen?
  4. Vindt de provincie een EVZ tussen de betreffende natuurgebieden overbodig?
  5. Zo nee, wat gaat de provincie dan doen om de EVZ te verbeteren?
  6. Zo te zien heeft de provincie geen zienswijze ingediend op het plan. Als dat inderdaad niet het geval is: waarom heeft de provincie dat niet gedaan ? Gemeenten dienen wel regelmatig een zienswijze in bij de provincie.
  7. Wat is inmiddels de status van het onderzoek dat de provincie doet naar de EVZ’s en wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten?

Noot: deze vragen zijn ingediend als mondelinge vragen, voor beantwoording op korte termijn, in verband met eventuele juridisch termijnen.

Vervolgvragen

Voorzitter, ik heb twee korte vragen.

  1. De gedeputeerde zei er moet nog een omgevingsvisie komen en op dat moment komen we weer in beeld. Biedt dat voldoende juridische mogelijkheden om te zorgen dat wat in het ecologische rapport stond over de zeer hoge negatieve impact dat dat niet gaat gebeuren? Dat de ecologische verbindingszone gaat blijft functioneren.
  2. En de tweede vraag is. De gedeputeerde heeft gezegd we hebben niet meegedaan in de zienswijzeprocedure omdat we hebben gekozen voor bestuurlijk overleg. Biedt dat wel voldoende juridische mogelijkheden in geval dat het overleg niet gaat zoals de provincie het graag zou willen?

Indiendatum: 29 sep. 2021
Antwoorddatum: 29 sep. 2021

Antwoorden

Ik zal een voor een antwoord geven op de vragen zoals die door de heer Van der Veer zijn gesteld.

De eerste vraag over de betrokkenheid. Ja, wij zijn ambtelijk samen met gemeenten en bedrijven betrokken bij het gebiedsproces rondom de Misterweg in Winterswijk. Gedurende het gebiedsproces werd door de gemeente aangegeven een locatie aan de noordzijde van de Misterweg voor ogen te hebben voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein.

Wat is dan de inbreng geweest? We hebben ambtelijk in het gebiedsproces en in bestuurlijk overleg gesignaleerd dat de ecologische verbindingszone mogelijk in de knel kan komen door de ontwikkelingen van bedrijvigheid rondom de Misterweg met name als naast het nieuwe bedrijventerrein aan de noordzijde van de weg ook de bedrijven aan de zuidzijde uitbreidingsruimte wordt geboden. En we hebben daar in een bestuurlijk overleg met Winterswijk aangegeven dat daar een oplossing voor gevonden moet worden dat het goed functioneren van de verbindingszone een randvoorwaarde is voor bedrijvigheid rondom de Misterweg.

De derde vraag over de juridische middelen. Het kiezen van een voorkeurslocatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarbij hebben wij formeel geen instrumenten tot onze beschikking. De gemeente gaat als vervolgstap een omgevingsvisie opstellen en daarbij hebben wij wel een rol. Indien de omgevingsvisie niet in lijn is met onze provinciale belangen in het gebied zullen wij daar vanuit ons instrumentarium op reageren.

Uw vierde vraag over vindt de provincie een ecologische verbindingszone tussen de betreffende natuurgebieden overbodig. Nee, ons college vindt een ecologische verbindingszone ter plaatse noodzakelijk.

Vraag vijf: wat gaat de provincie doen om de EVZ te verbeteren? Ons instrumentarium is gericht op het beschermen van de bestaande verbindingszone en er zijn op dit moment geen plannen om de verbindingszone ter plaatse te verbeteren.

Uw zesde vraag over het al dan niet indienen van een zienswijze. Zoals gezegd het kiezen van een voorkeurslocatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Formeel heeft de provincie daar geen rol. BNW hebben er wel voor gekozen om een zienswijzeprocedure te volgen zodat in ieder ruil zijn mening kan geven over de voorgenomen keuze vanwege onze betrokkenheid in het gebiedsproces rondom de Misterweg. En wij zaten dus al om tafel hebben we niet gekozen voor een zienswijze maar voor de weg van het bestuurlijk overleg.

Laatste vraag: wat is de status van het onderzoek dat de provincie doet naar de verbindingszones. Het onderzoek is opgestart. Na verwachting wordt dit begin 2022 afgerond en wij zullen uiteraard uw Staten over de uitkomst informeren.

Antwoorden op vervolgvragen

Ja, voorzitter, zoals gezegd, het kiezen van een voorkeurslocatie is echt een rol van de gemeenteraad zelf. Hierna komt dus een heel nieuw traject aan de orde waarin de gemeente een omgevingsvisie gaat opstellen en daarin zijn wij wettelijk vooroverleg aan de orde. En daarin zijn wij partner in het proces en bieden we voldoende basis om mochten daar provinciale plannen in het geding komen ook vanuit ons instrumentarium op te reageren. Dat is antwoord op de twee vragen volgens mij.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen omgevingsverordening, actualisatie 8, vastgesteld

Lees verder

Technische vragen over najaarsnota 2021 en de begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer