Schrif­te­lijke vragen omge­vings­ver­or­dening, actu­a­li­satie 8, vast­ge­steld


Indiendatum: 27 sep. 2021

Vragen over de vastgestelde versie van actualisatie 8 van de omgevingsverordening, PS2021-615.

(Bij de ontwerpversie, PS2021-337, zijn ook technische vragen en antwoorden vermeld.)

 1. In de statenbrief bij het actualisatieplan staat op blz. 4:

  Deze zonering, de zogenoemde ammoniakbuffergebieden, komt voor 97% overeen met de door Provinciale Staten aangewezen gebieden, en wordt in de huidige verordening gehandhaafd. Hiermee zal de bescherming van de zeer kwetsbare gebieden voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Hiermee worden ook de kwetsbare natuurgebieden die verder af liggen van Natura 2000 voldoende beschermd.

  Het verschil van 3% betekent dat er een gebied is waar de bescherming komt te vervallen? Liggen er veehouderijbedrijven in dit gebied?

 2. In bijlage 1 staat op blz. 11:

  In de artikelen over faunabeheer (afdeling 2.1) wordt voorgesteld enkele onnodige bepalingen te schrappen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het telprotocol het faunaregistratiesysteem en bepaalde technische eisen aan het faunabeheerplan. Het is niet nodig dit in de omgevingsverordening op te nemen nu hierover afspraken zijn gemaakt met de Faunabeheereenheid Gelderland.

  Is dit geen vreemde redenatie? Wanneer en hoe zijn de afspraken met de Faunabeheereenheid gemaakt? Zijn ze openbaar? Kunnen we een linkje naar de afspraken krijgen?

 3. In bijlage 3a staat in artikel 5.52 onder lid 2 “Van het eerste lid kan worden afgeweken in het kader van een transformatie van een bestaand park met recreatiewoningen naar een andere functie.

  Dit lijkt een nieuwe regel, maar zo te zien wordt het niet vermeld bij “nieuw beleid” van deze actualisatie.

  De regel lijkt bedoeld om bestaande parken een functie voor de huisvesting van arbeidsmigranten te geven.

  Had dit niet bij “nieuw beleid vermeld moeten worden? Wie heeft/hebben om deze wijziging gevraagd?

 4. In bijlage 5 staat op blz. 5 bij reactie 7 dat als ontwikkelingsdoel wordt opgenomen:

  ontwikkeling van de zichtas van kasteel Middachten richting IJssel en Doesburg evenals de ontwikkeling van cultuurhistorische patronen en de relatie tussen uiterwaardgebied en buitenplaatsenzone

  Betekent het ontwikkelen van een zichtas dat er bomen voor gekapt worden, of dat er heggen, hagen of bossages voor verwijderd worden?
 5. Op blz. 6 wordt bij reactie 9 gepleit voor een gebalanceerde groei van toerisme, en voor exploitatiemogelijkheden het hele jaar door.

  Is het, gezien deze ontwikkelingen, niet beter de recreatiezonering ook planologisch in de verordening te regelen?

 6. Op blz. 9 staat bij reactie 14: “Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de populatie edelherten op de Veluwe er goed voorstaat.

  Welk onderzoek wordt hier bedoeld? Waarom is geen linkje naar het onderzoek vermeld?

  Bleek uit onderzoek juist niet dat de genetische diversiteit van bijvoorbeeld de wilde zwijnenpopulaties op de Veluwe beperkt was?

 7. Er staat ook “Omdat we zo min mogelijk versnippering willen, was er aanvankelijk wel de wens om voor kleinere doelsoorten als amfibieën, reptielen en marterachtigen bij Terschuur een grote faunatunnel aan te leggen. Inmiddels is dat idee ook achterhaald omdat zowel Utrecht als Gelderland inzetten op de versterking van de natte natuur in de Gelderse Vallei zelf.

  Is hier een rapport over verschenen? Zijn de statenleden op de hoogte gebracht? Is het nodig een Wob-verzoek te doen?
 8. Op blz. 9 staat bij reactie 15: “Op dit moment zijn bij ons geen onderzoeken bekend die aantonen dat warmtestraling van zonneparken de kwaliteit van de leefomgeving negatief beïnvloedt.

  Zijn er wel onderzoeken bekend die aantonen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet negatief wordt beïnvloed?

 9. Op blz. 15 staat bij reactie 22 dat de provincie “verkenningsgebied natuurbegraven” weer toekent aan een terrein met een kennelijk niet zo gunstige grondwaterstand.

  Is er een risico, dat als er op dergelijke terreinen toch een natuurbegraafplaats gerealiseerd zou worden, dat een toekomstige verhoging van het grondwaterpeil, om verdroging tegen te gaan, in de weg zou kunnen staan?
 10. Op blz. 18 staat in reactie 24 dat een aantal gemeenten graag vast wil houden aan de beperking van de uitbreidingsmogelijkheden voor solitaire glastuinbouw zoals die zijn bepaald in de huidige Omgevingsverordening.

  In reacties 23 en 26 melden gemeenten min of meer hetzelfde.

  Er zijn ook reacties van andere partijen dan gemeenten, die niet gelukkig zijn met de wijziging.

  Is de wijziging op verzoek van een bedrijf gedaan, of is het een ambtelijk idee?
 11. Op blz. 22 staat in reactie 27 dat het verwarrend is dat de provincie nationaal landschap Graafschap niet compleet tekent, maar slechts gedeeltelijk, namelijk als “Nationaal landschap (buiten Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone)”.

  Kunnen we dit niet anders oplossen, bijvoorbeeld door wel met complete nationale landschappen te werken, en een extra kaart of kaartlaag te maken?
 12. Op blz. 30 staat in reactie 32 over het verwijderen van meidoornhagen:

  Wij betreuren het als er meidoornhagen verdwijnen uit het landschap, maar de omgevingsverordening is niet het instrument om landschapselementen te beschermen. Houtkap wordt geregeld door het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming.

  Is dit een politieke mening of een juridisch feit? Is het onmogelijk om landschapselementen met de omgevingsverordening te beschermen?
 13. Op blz. 37 staat in reactie 40:

  Wij zijn het met indiener eens dat gemeenten de instructieregels van de provincie moeten toepassen in hun omgevingsplan. Wij controleren dit. Enkele jaren geleden hebben wij een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat gemeenten dit goed doen”.

  Is dit onderzoek openbaar, is het ergens te vinden?
 14. Op blz. 49 staat in reactie 46:

  De verordening als geheel en de aanpassingen in de actualisatie zijn niet planMER plichtig. Daarom is er geen planMER uitgevoerd en bestaat er geen verplichting een planMER bij deze actualisatie ter inzage te leggen.

  Vergelijk dit met “Het houden van 1,5 m afstand i.v.m. covid-19 is niet verplicht (alleen maar een dringend advies), daarom doen we het niet.

  Als een planMER niet verplicht is, zou het toch nog wel verstandig kunnen zijn om het voor bepaalde wijzigingen op te stellen. Kunnen PS een kader vaststellen voor wijzigingen waarbij een planMER toch door GS wordt opgesteld, ondanks dat het niet verplicht is?

 15. In Winterswijk zijn plannen om een industrieterrein aan te leggen in een grondwaterbeschermingsgebied en een potentiële ecologische verbindingszone.

  Is dit toegestaan met de huidige verordening? Hoe verandert het met de actualisatie?

 16. In Brinkheurne vreest men de realisatie van een megacamping.

  Is dit toegestaan met de huidige verordening? Hoe verandert het met de actualisatie?
 17. Uit onderzoek blijkt dat rond natuurgebieden soms zeer grote aantallen honingbijenkasten staan, die het voedsel voor wilde bijen die op de rode lijst staan sterk verminderen. Zou de omgevingsverordening ook een rol kunnen spelen bij het beschermen van het voedsel van de wilde bij?