Schrif­te­lijke vragen Ecolo­gische verbin­dingszone bij Malden


Indiendatum: 26 aug. 2022

De gemeente Heumen is van plan de sportvelden van een voetbalvereniging te verplaatsen naar een plek die bedoeld is als ecologische verbindingszone (EVZ).[1]

De ecologische verbindingszone, die onder andere natuurgebied Elshof moet verbinden met de Overasseltse en Hatertse vennen via de Teerse Sluispolder, wordt al genoemd in het rapport “Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland” van de provincie uit 2003. Op de kaart op blz. 2 is de verbinding “P Teerse Sluispolder” vermeld als verbinding van het model Das en Kamsalamander.[2] Ook in recente open data van de provincie is de EVZ vermeld.[3] Nu als verbinding van het model Das en Hagedis.

Op informatieborden in de omgeving wordt vermeld dat er dassen en reeën in het gebied leven. Onze fracties heeft diverse foto’s toegestuurd gekregen van reeën, dassen en hazen in het gebied.

 1. Is de provincie op de hoogte van de plannen van de gemeente Heumen ? Op welke manier is de provincie erbij betrokken ?

 2. Klopt het dat de gemeente van mening is dat er buiten de huidige plangrens ruimte zou zijn voor mogelijke toekomstige uitbreiding ?

 3. Komt deze verbindingszone voor in het rapport over EVZ’s dat de provincie aan het opstellen is, en waar onze fractie al een aantal malen naar heeft gevraagd ?

 4. Kunt u ons met spoed de status van het onderzoek naar deze EVZ doen toekomen ?

 5. Op blz. 39 van “Groene connecties” (uit 2003) staat : “Met alleen goede intenties is een evz nog geen werkelijkheid. Graag geven wij u in dit boekje een handreiking voor hoe het proces van realisatie van een ecologische verbindingszone er uit kan zien.

  Wat is er de laatste 25 jaar gedaan om deze EVZ te realiseren ?

 6. Heeft de provincie inderdaad zeven ton bijgedragen aan de woningbouwplannen die tot verhuizing van de sportvelden naar de EVZ zouden leiden ?[4] Zo ja, heeft de provincie daar voorwaarden bij gesteld met betrekking tot realisatie van de EVZ ?

 7. Wat doet u nu om te zorgen dat deze EVZ er komt en niet bedreigd wordt door sportvelden ?

 8. Het rapport over de voortgang van de EVZ’s zou, met vertraging, in mei klaar zijn. [5] Wanneer kunnen we het rapport verwachten ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.ad.nl/nijmegen/das-en-boom-nu-al-in-actie-tegen-verhuizing-van-juliana-31~abde904c/

[2] https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/2084704
https://edepot.wur.nl/337113

[3] https://opendata.gelderland.nl/dataset/16758-omgevingsvisie--ecologische-verbindingszones--provincie-gelderland/ca270300-9572-4924-a8cd-2cc3a904476f

[4] https://www.gelderlander.nl/heumen/miljoenenimpuls-voor-nog-meer-huizen-in-maldense-kanaalzone-op-plek-van-sportpark-en-betonbedrijf~a352ec0e/

[5] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=3344/Verslag_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_23_februari_2022__PS2022-85_.pdf (blz. 14)

Indiendatum: 26 aug. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

De gemeente Heumen is van plan de sportvelden van een voetbalvereniging te verplaatsen naar een plek die bedoeld is als ecologische verbindingszone (EVZ).[1]

De ecologische verbindingszone, die onder andere natuurgebied Elshof moet verbinden met de Overasseltse en Hatertse vennen via de Teerse Sluispolder, wordt al genoemd in het rapport “Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland” van de provincie uit 2003. Op de kaart op blz. 2 is de verbinding “P Teerse Sluispolder” vermeld als verbinding van het model Das en Kamsalamander.[2] Ook in recente open data van de provincie is de EVZ vermeld.[3] Nu als verbinding van het model Das en Hagedis.

Op informatieborden in de omgeving wordt vermeld dat er dassen en reeën in het gebied leven. Onze fracties heeft diverse foto’s toegestuurd gekregen van reeën, dassen en hazen in het gebied.

 1. Is de provincie op de hoogte van de plannen van de gemeente Heumen ? Op welke manier is de provincie erbij betrokken ?

  Ja, de provincie is op de hoogte van de plannen van de gemeente Heumen.

 2. Klopt het dat de gemeente van mening is dat er buiten de huidige plangrens ruimte zou zijn voor mogelijke toekomstige uitbreiding ?

  We veronderstellen dat met ‘buiten de huidige plangrens, de begrenzing van de EVZ model Das en Hagedis wordt bedoeld. Daarnaast veronderstellen we dat de ‘mogelijke toekomstige uitbreiding’ verwijst naar de nieuwe locatie van de sportvelden.

  In dat geval is het antwoord: ja, het klopt dat er concrete locaties buiten de EVZ zijn overwogen.

  Het college van B&W heeft in haar procesgang vier locaties onderzocht. Te weten:
  - A (Looistraat)
  - B (Hatertseweg)
  - C (Achter Intratuin)
  - D (Nertsenfarm)

  Van deze locaties liggen twee locaties (A en D) grotendeels buiten de Ecologische Verbindingszone en twee (nagenoeg) geheel in de EVZ/GO: dit geldt voor locatie B (Hatertseweg) en C (Achter Intratuin). De gemeenteraad zal zich nog uitspreken over een voorkeurslocatie.

 3. Komt deze verbindingszone voor in het rapport over EVZ’s dat de provincie aan het opstellen is, en waar onze fractie al een aantal malen naar heeft gevraagd ?

  Ja.

 4. Kunt u ons met spoed de status van het onderzoek naar deze EVZ doen toekomen ?

  Wij hebben het onderzoek op 13 september 2022 aan uw Staten aangeboden (PS2022-632).

 5. Op blz. 39 van “Groene connecties” (uit 2003) staat : “Met alleen goede intenties is een evz nog geen werkelijkheid. Graag geven wij u in dit boekje een handreiking voor hoe het proces van realisatie van een ecologische verbindingszone er uit kan zien.

  Wat is er de laatste 25 jaar gedaan om deze EVZ te realiseren ?

  In het rapport “Evaluatie ecologische verbindingszones in Gelderland” is de realisatie en het functioneren van de ecologische verbindingszones in Gelderland onderzocht. Dit onderzoek beschrijft zo goed mogelijk de actuele situatie van EVZ’s en hun bijdrage aan de biodiversiteiten en besteedt beperkt aandacht aan de vraag wat er door wie aan de EVZ’s is gedaan.

 6. Heeft de provincie inderdaad zeven ton bijgedragen aan de woningbouwplannen die tot verhuizing van de sportvelden naar de EVZ zouden leiden ?[4] Zo ja, heeft de provincie daar voorwaarden bij gesteld met betrekking tot realisatie van de EVZ ?

  De provincie Gelderland heeft een bedrag van €735.000 toegezegd aan het woningbouwplan Kanaalzone Malden. Om dit plan te realiseren worden de sportvelden verplaatst. Aan de provinciale subsidie zijn geen eisen verbonden met betrekking tot de EVZ.

 7. Wat doet u nu om te zorgen dat deze EVZ er komt en niet bedreigd wordt door sportvelden ?

  Het initiatief tot realisatie van een EVZ ligt bij gemeenten en/of terreineigenaren. De provincie toetst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die zijn beoogd in de GO’s, waarin het grootste deel van de EVZ’s liggen, op basis van de Omgevingsverordening. In deze verordening zijn kernkwaliteiten van het GO opgenomen die dienen als toetsingskader voor ruimtelijke ingrepen en als richtsnoer voor mitigerende en versterkende maatregelen. Voor de GO is het een voorwaarde dat er bij een ruimtelijke/economische ontwikkeling per saldo en naar rato sprake is van een versterking van de kernkwaliteiten van de GO. Een tweede voorwaarde is dat de samenhang niet verloren gaat. Samenhang is bij het GO in Heumen extra belangrijk omdat hier een van de kernkwaliteiten is dat het een goed functionerende Ecologische Verbindingszone vormt tussen Heumensoord/Rijk van Nijmegen en de Hatertse en Overasseltse Vennen.

 8. Het rapport over de voortgang van de EVZ’s zou, met vertraging, in mei klaar zijn. [5] Wanneer kunnen we het rapport verwachten ?

  Zie het antwoord op vraag 4.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://www.ad.nl/nijmegen/das-en-boom-nu-al-in-actie-tegen-verhuizing-van-juliana-31~abde904c/

[2] https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/2084704
https://edepot.wur.nl/337113

[3] https://opendata.gelderland.nl/dataset/16758-omgevingsvisie--ecologische-verbindingszones--provincie-gelderland/ca270300-9572-4924-a8cd-2cc3a904476f

[4] https://www.gelderlander.nl/heumen/miljoenenimpuls-voor-nog-meer-huizen-in-maldense-kanaalzone-op-plek-van-sportpark-en-betonbedrijf~a352ec0e/

[5] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=showannex/gdb=3344/Verslag_van_de_vergadering_van_Provinciale_Staten_op_23_februari_2022__PS2022-85_.pdf (blz. 14)

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nationaal Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Schriftelijke vragen Massatoerisme in natuurgebied Overasseltse Vennen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer