Schrif­te­lijke vragen Nationaal Programma Landelijk Gebied


Indiendatum: 14 jun. 2022

datum: 14-6-2022

van: L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp: Nationaal Programma Landelijk Gebied

Woensdag 15-6 is er een beeldvormende vergadering gepland over de Gelderse Maatregelen Stikstof en het Rijksprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering.(1) We hopen dan een antwoord te krijgen op onderstaande vragen. Voor de zekerheid dienen we ze ook schriftelijk in.

Het kabinet heeft vrijdag duidelijk gemaakt dat de stikstofemissies in onder andere de Gelderse Vallei flink omlaag moeten.(2) Dat was al veel langer duidelijk, er wordt al meer dan 10 jaar aan gerekend.(3)

De provincie Gelderland had een reactie kennelijk al klaar staan:(4)

“Met onze aanpak halen we de doelen voor stikstofreductie, maar zonder ons landelijk gebied leeg te trekken. Dat is niet alleen stikstof, maar ook droogte en CO2, waarbij economie en ecologie meer in balans moeten komen. We willen geen reservaat worden. Onze inzet is een vitaal platteland, met een gezonde, groene en gewaardeerde landbouw. En met levendige dorpen met scholen, sportverenigingen en supermarkten. Dus geen kaalslag.”

1. Volgens onze fractie is het platteland in de Gelderse Vallei juist door alle intensieve veehouderij, megastallen en saaie gras- en maïsvelden een stuk minder leefbaar geworden. Gelderland heeft onderzoeken laten doen naar het verminderen van de stikstofdepositie.(5) Zijn daarin de economische en sociale gevolgen wel onderzocht ? Waarom zou er sprake zijn van een kaalslag en een reservaat?

2. Bij vermindering van de emissies en het aantal dieren in de Gelderse vallei, zullen de dieren die overblijven (en dat zijn er nog steeds heel erg veel, miljoenen) misschien wat meer ruimte hebben. In de gangbare vleeskuikenhouderij leven de kippen gemiddeld met 18 dieren per m2. (6) Bij varkens is het 0,8 m2 per vleesvarken.(7) Bij vleeskalveren 1,8 m2 per kalf.(8)

Is er in de plannen van de provincie ook gekeken wat het beste is voor dierenwelzijn ? Wat is het beste voor dierenwelzijn?

3. De provincie heeft het altijd over “integraal werken”. Veel fracties vinden het prima als dieren meer ruimte krijgen, en als er minder dieren gehouden worden. Houdt het college daar ook rekening mee, of gaat het alleen om stikstof en de economie?

4. Volgens de studie die de provincie heeft laten uitvoeren gaat het rijk uit van vrijwilligheid, maar is het beter om gerichter uit te kopen, eventueel niet-vrijwillig, via onteigening.(9) Klopt dat?

5. Hoe ziet de kaart “reductie volgens de richtinggevende doelen stikstof” er volgens de plannen van de provincie uit?

6. Waarom zijn in de kaart van het NPLG in de provincie Gelderland geen 70% reductiegebieden rond de gevoelige Natura-2000 gebieden getekend, zoals in andere provincies ? Heeft Gelderland daar op aangedrongen?

7. Vindt u, na alle berichten over “technische innovaties” die niet werken,(10) ook dat in de huidige crisis we beter in kunnen zetten op een bewezen middel, namelijk vermindering van het aantal dieren in stallen?

8. Wekt de provincie met het persbericht niet opnieuw valse verwachtingen bij boeren, dat het allemaal wel mee zal vallen ? Werkt het persbericht niet ondermijnend ?

9. In het persbericht staat “Onze aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met onze Gelderse partners.” Hoort de Dierenbescherming ook bij die Gelderse partners als het om de veehouderijsector gaat?

Luuk van der Veer Lid Provinciale Staten van Gelderland Partij voor de Dieren.

[1]https://gelderland.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=60645

[2]https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11792&did=2022D24183

[3]https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/Ingekomen stukken/380262 (noot : op het nieuwe stateninformatiesysteem
https://gelderland.parlaeus.nl/ zijn deze documenten niet te vinden, en van het oude systeem loopt binnenkort het contract af)

[4]https://www.gelderland.nl/nieuws/gelderland-reageert-op-stikstofplan-kabinet
https://www.rd.nl/artikel/978812-gelderland-pleit-voor-alternatief-stikstofplan-zonder-kaalslag

[5]https://gelderland.parlaeus.nl/user/postin/action=view/id=11749 (PS2021-555)

[6]https://beterleven.dierenbescherming.nl/over-de-dieren/alle-dieren/vleeskuikens/

[7]https://beterleven.dierenbescherming.nl/over-de-dieren/alle-dieren/varkens/

[8]https://beterleven.dierenbescherming.nl/over-de-dieren/alle-dieren/vleeskalveren/

[9]https://gelderland.stateninformatie.nl/document/10403262/2/PD_-_Bijlage_2_Uitvoeringsagenda_GMS_2021-2025_(PS2021-555) (blz. 11, 47)

[10] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rivm-duurzame-innovaties-tegen-stikstof-uit-veestallen-werken-veel-slechter-dan-aangenomen~bab5879c/

Indiendatum: 14 jun. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Vraag 1:
Volgens onze fractie is het platteland in de Gelderse Vallei juist door alle intensieve veehouderij, megastallen en saaie gras- en maïsvelden een stuk minder leefbaar geworden. Gelderland heeft onderzoeken laten doen naar het verminderen van de stikstofdepositie.(5) Zijn daarin de economische en sociale gevolgen wel onderzocht ? Waarom zou er sprake zijn van een kaalslag en een reservaat?

Antwoord:
De Gelderse stikstofplannen gaan uit van het behoud van een leefbaar, landelijk gebied. Daar horen
ook agrarische activiteiten bij. Het ministerie van LNV heeft de WUR opdracht gegeven een
onderzoek te doen naar de sociaal economische effecten van het programma stikstofreductie en
natuurverbetering, uitgaande van het maatregelenpakket zoals in april 2020 door het toenmalige
kabinet is gepresenteerd. Deze analyse is op nationaal niveau uitgevoerd en is voorzien van een
kanttekening door de WUR dat voor o.a. Gelderland de sociaal economische analyse op de punten
arbeid, haalbaarheid en betaalbaarheid en materiele welvaart anders (negatiever) uit kunnen
vallen. Wij willen voorkomen dat deze kanttekening in combinatie met een ongecoördineerde en
ongecontroleerde uitvoering van de recent bekend gemaakte gebiedsdoelen (percentages) leidt tot
ongewenste situaties in het landelijk gebied.

Vraag 2:
Bij vermindering van de emissies en het aantal dieren in de Gelderse vallei, zullen de dieren die
overblijven (en dat zijn er nog steeds heel erg veel, miljoenen) misschien wat meer ruimte hebben.
In de gangbare vleeskuikenhouderij leven de kippen gemiddeld met 18 dieren per m2. 6 Bij varkens
is het 0,8 m2 per vleesvarken.7 Bij vleeskalveren 1,8 m2 per kalf.8
Is er in de plannen van de provincie ook gekeken wat het beste is voor dierenwelzijn ? Wat is het
beste voor dierenwelzijn ?

Antwoord:
Dierenwelzijn heeft de aandacht in onze Gelderse Stikstof aanpak. En speelt een belangrijke rol in
de transitie van de landbouw en de fysieke ruimte die benodigd is om meer dieren buiten te laten
lopen. Dit heeft ook effect op zoönose (infecties die van dieren op mensen kunnen worden
overgedragen) en volksgezondheid. We hanteren hierbij de door uw Staten meegegeven kaders van
november 2021 (PS2021-747). Er moet voldoende landbouwareaal voor de landbouwtransitie zijn.

Vraag 3:
De provincie heeft het altijd over “integraal werken”. Veel fracties vinden het prima als dieren meer
ruimte krijgen, en als er minder dieren gehouden worden. Houdt het college daar ook rekening
mee, of gaat het alleen om stikstof en de economie ?

Antwoord:
Integraal werken is het proces waarmee wij de doelen van ‘Samen voor Gelderland’ halen. Het gaat
dus om alle doelen waarvoor uw Staten de kaders hebben vastgesteld.

Vraag 4:
Volgens de studie die de provincie heeft laten uitvoeren gaat het rijk uit van vrijwilligheid, maar is
het beter om gerichter uit te kopen, eventueel niet-vrijwillig, via onteigening.9 Klopt dat ?

Antwoord:
Wij handelen naar uw besluit over de kaderstelling Gelderse Maatregelen Stikstof (PS2021-747).
Daaruit volgt dat wij geen voorstander zijn van gedwongen opkoop van agrarische bedrijven. Wij
zien nog steeds een grote bereidheid onder agrarische ondernemers om op vrijwillige basis te
stoppen door bijvoorbeeld het ontbreken van bedrijfsopvolging.

Vraag 5:
Hoe ziet de kaart “reductie volgens de richtinggevende doelen stikstof” er volgens de plannen van
de provincie uit ?

Antwoord:
Conform onze Statenbrief van 24 mei jl. (PS2022-357) zijn we van mening dat een 40%
emissiereductie in de landbouw leidt tot het beoogde resultaat van het Kabinet, te weten 7,5 kton
emissiereductie in Gelderland. Dit is in lijn met de landelijke stikstofdoelstelling.

Vraag 6:
Waarom zijn in de kaart van het NPLG in de provincie Gelderland geen 70% reductiegebieden rond
de gevoelige Natura-2000 gebieden getekend, zoals in andere provincies ? Heeft Gelderland daar
op aangedrongen ?

Antwoord:
Wij kiezen voor een vrachtbenadering, waarbij de meeste stikstofeffecten te behalen zijn dicht bij
de meest overbelaste plekken in de natuur. Wij hebben niet aangedrongen om geen
reductiegebieden rond Natura 2000 te tekenen.

Vraag 7:
Vindt u, na alle berichten over “technische innovaties” die niet werken,10 ook dat in de huidige crisis
we beter in kunnen zetten op een bewezen middel, namelijk vermindering van het aantal dieren in
stallen ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3, 4 en 5.

Vraag 8:
Wekt de provincie met het persbericht niet opnieuw valse verwachtingen bij boeren, dat het
allemaal wel mee zal vallen ? Werkt het persbericht niet ondermijnend ?

Antwoord:
Neen, van valse verwachtingen en ondermijning kan geen sprake zijn. In onze berichtgeving staat
helder verwoord dat wij het met het Kabinet eens zijn over de reductieopgave van 7,5 kton in
Gelderland.

Vraag 9:
In het persbericht staat “Onze aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met onze Gelderse
partners.” Hoort de Dierenbescherming ook bij die Gelderse partners als het om de
veehouderijsector gaat ?

Antwoord:
Bedoeld zijn de tientallen partijen die zich verbonden hebben aan het Uitvoeringsprogramma
Gelderse Maatregelen Stikstof 2021-2025 (PS2021-555). De deelnemende partijen – die een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de stikstofproblematiek in Gelderland - hebben wij daarin
vermeld. De Dierenbescherming heeft geen direct deel hiervan uitgemaakt.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Eendenhouderij

Lees verder

Schriftelijke vragen Ecologische verbindingszone bij Malden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer