Schrif­te­lijke vragen geothermie bij Parenco, Renkum


Indiendatum: 20 dec. 2021

Begin 2018 bleek na onze vragen dat de boringsvrije zone bij de waterwinning van Vitens bij Renkum kleiner is aan de zijde van Parenco als gerekend wordt met de maximale hoeveelheid water die Parenco volgens de vergunning op mag pompen. Eventuele verontreinigingen door een geothermieboring worden dan namelijk opgepompt door Parenco, en niet door Vitens. Dit biedt Parenco meer mogelijkheden om te boren voor geothermie. (De Partij voor de Dierenfractie vindt deze berekening onjuist.)

De provincie heeft recent een voornemen gepubliceerd, om de grondwateronttrekkingsvergunning van Parenco aan te passen. Parenco wordt gevraagd om een waterbesparingsplan op te stellen, en een haalbaarheidsplan voor de inzet van oppervlaktewater en oevergrondwater.

De vraag is of dan niet z.s.m. de boringsvrije zone moet worden aangepast, en wat dit betekent voor de plannen voor geothermie. De seismische onderzoeken lijken inmiddels afgerond te zijn.

 1. Wat is de uitkomst van de seismische onderzoeken?
 2. Op https://scanaardwarmte.nl/veel... staat "De gepubliceerde gegevens stellen
  belanghebbenden zoals als geothermiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat
  om een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte. Vanuit SCAN worden geen
  vervolgstappen uitgevoerd zoals het interpreteren van seismische data."

  Wie voert deze vervolgstappen uit?
 3. Bent u bereid om zo snel mogelijk de boringsvrije zone aan te passen, nu Parenco is
  gevraagd om water te besparen of oppervlaktewater te gebruiken? (Waarbij rekening
  gehouden wordt met het maximale debiet, met het stoppen van het gebruik van grondwater,
  en alles wat daartussenin zit.)
 4. Is al bekend waar men de geothermieboring wil doen, en is dat buiten de boringsvrije zone,
  ook als gestopt wordt met het gebruiken van grondwater?
 5. Zijn inmiddels alle andere grote grondwatergebruikers ook gevraagd om een
  waterbesparingsplan op te stellen, en een haalbaarheidsplan voor het gebruik van
  oppervlaktewater en oevergrondwater ? Was Parenco het laatste bedrijf waarbij dit moest
  gebeuren?
 6. De provincie ziet graag dat de geothermiebron ook gebruikt wordt voor het verwarmen van
  woningen
  . Als Parenco bespaart op het gebruik van grondwater, is het boren voor
  geothermie op bepaalde plaatsen niet meer mogelijk, doordat de boringsvrije zone verandert.
  Dringt de provincie wel voldoende sterk aan op de besparing van grondwater, en levert dit
  geen problemen op bij de provincie, als de provincie zowel toezichthouder is, als ook belanghebbende in een ander programma?
 7. Is er een risico dat Parenco straks geen grondwater kan besparen omdat anders de
  geothermiebron niet op de gewenste locatie gerealiseerd kan worden?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 dec. 2021
Antwoorddatum: 1 feb. 2022

Vraag 1:
Wat is de uitkomst van de seismische onderzoeken?

Antwoord:
Uit de onderzoeken blijkt dat er mogelijk een kansrijke laag voor toepassen van geothermie aanwezig is.

Vraag 2:
Op https://scanaardwarmte.nl/veel... staat "De gepubliceerde gegevens stellen
belanghebbenden zoals als geothermiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat om
een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte. Vanuit SCAN worden geen
vervolgstappen uitgevoerd zoals het interpreteren van seismische data."
Wie voert deze vervolgstappen uit?

Antwoord:
De initiatiefnemer (Tellus Renkum) voert deze uit, hij geeft aan dat er nog veel onderzoeknodig is,
waaronder mogelijk een 3D-seismisch vervolgonderzoek. Los daarvan voeren Panterra en Witteveen&Bos, in opdracht van de provincie, een potentieonderzoek geothermie uit voor de hele provincie. Daarbij gebruiken zij de SCAN-data en de resultaten van (eerdere) andere onderzoeken en boringen.

Vraag 3:
Bent u bereid om zo snel mogelijk de boringsvrije zone aan te passen, nu Parenco is gevraagd om
water te besparen of oppervlaktewater te gebruiken ? (Waarbij rekening gehouden wordt met het
maximale debiet, met het stoppen van het gebruik van grondwater, en alles wat daartussenin zit.)

Antwoord:
In eerdere statenvragen (PS2017-807) is ingegaan op de systematiek van berekening van
beschermingscontouren, de motivatie om deze systematiek te hanteren en de specifieke situatie bij
Parenco.
Wij zullen in lijn met de gehanteerde systematiek de boringsvrije zone zonodig aanpassen als het
nieuwe maximale onttrekkingsdebiet op basis van het waterbesparingsplan bekend is.

Vraag 4:
Is al bekend waar men de geothermieboring wil doen, en is dat buiten de boringsvrije zone, ook als
gestopt wordt met het gebruiken van grondwater?

Antwoord:
Nee, dit is niet bekend.

Vraag 5:
Zijn inmiddels alle andere grote grondwatergebruikers ook gevraagd om een waterbesparingsplan
op te stellen, en een haalbaarheidsplan voor het gebruik van oppervlaktewater en
oevergrondwater? Was Parenco het laatste bedrijf waarbij dit moest gebeuren?

Antwoord:
Er zijn nog twee bedrijven waar de verplichting tot het opstellen van een waterbesparingsplan nog
niet in de vergunningvoorschriften is opgenomen, de vergunning wordt daar nog op aangepast.
Parenco was dus niet het laatste bedrijf waar dit moest gebeuren maar wel het bedrijf met veruit de
grootste onttrekking. Parenco is wel het enige bedrijf waar een haalbaarheidsplan voor de inzet van
oppervlaktewater is voorgeschreven.

Vraag 6:
De provincie ziet graag dat de geothermiebron ook gebruikt wordt voor het verwarmen van
woningen. Als Parenco bespaart op het gebruik van grondwater, is het boren voor geothermie op
bepaalde plaatsen niet meer mogelijk, doordat de boringsvrije zone verandert. Dringt de provincie
wel voldoende sterk aan op de besparing van grondwater, en levert dit geen problemen op bij de
provincie, als de provincie zowel toezichthouder is, als ook belanghebbende in een ander
programma?

Antwoord:
Het boren voor geothermie is op bepaalde plaatsen niet meer mogelijk als Parenco bespaart op het
gebruik van grondwater, maar dat is geen reden om niet aan te dringen op de besparing van
grondwater. In hoeverre besparing de ruimte voor geothermie beperkt zal moeten blijken.

Vraag 7:
Is er een risico dat Parenco straks geen grondwater kan besparen omdat anders de geothermiebron
niet op de gewenste locatie gerealiseerd kan worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6. Het is mogelijk dat, als gevolg van de besparing, de geothermiebron op een
andere plek dan de meest gewenste geplaatst moet worden. Dit zal moeten blijken als er meer
bekend is.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris