Schrif­te­lijke vragen status van de fauna­voor­zie­ningen


Indiendatum: 21 dec. 2021

In de bijlage bij het “Kader Beheer Provinciale Infrastructuur 2022-2025” staat in de tabel 3.11 dat het kwaliteitsniveau “Conditiestatus rasters 2020” in 8% van de gevallen slecht is. Het opschrift van de tabel is echter “Kwaliteitsniveau faunavoorzieningen 2020”. Het is daardoor niet duidelijk of de 8% alleen de rasters betreft, of alle faunavoorzieningen.

Bovendien gaat dit alleen om de faunavoorzieningen van de provincie. De natuurgebieden in Gelderland worden ook doorsneden door Rijkswegen, waarvan de faunavoorzieningen waarschijnlijk door Rijkswaterstaat onderhouden en geïnspecteerd worden.

Op het Stateninformatiesysteem zijn onderzoeken naar de status van de faunavoorzieningen die we soms ontvangen lastig terug te vinden. Via Google kan het al wat oudere rapport “Monitoren en inspectie kleine faunatunnels A73 Gelderland 2013-2014 worden gevonden. In het rapport worden gebreken geconstateerd, aanbevelingen gedaan, en herstelmaatregelen voorgesteld.

Ook kan het rapport “Monitoren en technische inspectie van faunapassages in provincie Gelderland, 2015” worden gevonden. Ook dit rapport bevat voorstellen voor herstel- en verbetermaatregelen.

  1. Gaat tabel 3.11 in de bijlage bij “Kader Beheer Provinciale Infrastructuur 2022-2025” alleen over de rasters, of over alle faunavoorzieningen?
  2. Wat betekent een status “slecht” of “matig” in de praktijk? Betekent het dat een raster zodanig defect is dat dieren een drukke verkeersweg op kunnen lopen?
  3. Kunnen we de rapporten krijgen waar de cijfers op gebaseerd zijn?
  4. Hoe vaak worden deze rapporten gemaakt / welke rapporten zijn er nog meer gemaakt?
  5. Zijn de aanbevelingen uit eerdere rapporten opgevolgd, en is daar een overzicht van?
  6. Wat is de status van de faunavoorzieningen in Gelderland die niet door de provincie maar door Rijkswaterstaat of andere organisaties worden onderhouden, en waar kunnen we die vinden?
  7. Controleert u in het kader van de verantwoordelijkheid voor de Gelderse natuur of faunavoorzieningen in Gelderland die niet van de provincie zijn door andere overheden goed worden onderhouden?
  8. Binnenkort wordt viaduct Hoog Burel over de A1 vervangen. Waarschijnlijk kan aan de zijkant van zo’n viaduct met een lichte constructie een eenvoudige oversteekmogelijkheid voor kleinere dieren worden gerealiseerd. Wordt dat overwogen? Zo nee, waarom niet?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dierenl

Indiendatum: 21 dec. 2021
Antwoorddatum: 8 feb. 2022

Vraag 1:
Gaat tabel 3.11 in de bijlage bij “Kader Beheer Provinciale Infrastructuur 2022-2025” alleen over de rasters, of over alle faunavoorzieningen?

Antwoord:
Tabel 3.11 gaat over de rasters inclusief toebehoren zoals terugkeerluiken, insprongen, looppoorten, werkpoorten en roosters. Het betreft daarbij de rasters zowel langs de provinciale wegen als de voormalige Faunafonds-rasters op eigendom van derden. De faunatunnels vallen onder het constructief beheer van civieltechnische kunstwerken en vallen buiten deze tabel.

Vraag 2:
Wat betekent een status “slecht” of “matig” in de praktijk? Betekent het dat een raster zodanig defect is dat dieren een drukke verkeersweg op kunnen lopen?

Antwoord:
De status ‘matig’ komt grofweg neer op noodzakelijke maatregelen binnen 2 à 5 jaar, status ‘slecht’ op 1 à 2 jaar. Schade aan de faunavoorzieningen worden door onze inspecteurs direct gemeld en door onze onderhoudsaannemer op de kortst mogelijke termijn hersteld, zodat de functie van de faunavoorzieningen zijn gewaarborgd. De status ‘slecht’ of ‘matig’ betekent hiermee nadrukkelijk niet dat de dieren de drukke verkeersweg op kunnen lopen, maar dat de levensduur van de materialen aan het einde raken en dat op korte respectievelijk middellange termijn een gedeeltelijke of totale vervanging van de voorziening noodzakelijk is.

Vraag 3:
Kunnen we de rapporten krijgen waar de cijfers op gebaseerd zijn?

Antwoord:
We baseren ons op meer dan alleen rapporten. Zo benutten wij bijvoorbeeld ook (constructieve) inspectieverslagen van de faunatunnels, informatie van onze weginspecteurs, meldingen via het Provincieloket en informatie afkomstig van de verschillende terreineigenaren. Daar zijn echter geen rapporten van.

Vraag 4:
Hoe vaak worden deze rapporten gemaakt / welke rapporten zijn er nog meer gemaakt?

Antwoord:
De in beheer van provincie Gelderland zijnde faunatunnels en passages worden in een cyclus van 4 jaar gemonitord op gebruik, waarbij tevens een technische inspectie plaatsvindt. Jaarlijks wordt hiermee circa een kwart van de faunavoorzieningen gemonitord en geïnspecteerd, waarvan rapportages worden opgesteld. Het door u genoemde rapport ‘monitoren en technische inspectie van faunapassages in Provincie Gelderland, 2015’ is hier één van. Daarnaast is een separate monitoring uitgevoerd op een drietal herpetoducten in de N224, ter hoogte van de Ginkelse hei ten oosten van Ede.

Vraag 5:
Zijn de aanbevelingen uit eerdere rapporten opgevolgd, en is daar een overzicht van?

Antwoord:
Zoals in antwoord 3 is aangegeven, kunnen deze rapporten alleen worden beoordeeld in samenhang met diverse andere bronnen. De gedane aanbevelingen in de rapportages zijn divers van aard: naast technische optimalisatie kunnen dit ook aanbevelingen zijn bijvoorbeeld in het kader van optimalisatie van het leefgebied of optimalisaties voor het functioneren van voorzieningen. Hier is geen overzicht van. De aanbevelingen worden afgestemd met de inspecteur en nader intern beoordeeld op doelmatigheid. De maatregelen worden vervolgens uitgevoerd binnen het lopende onderhoudsbestek.

Vraag 6:
Wat is de status van de faunavoorzieningen in Gelderland die niet door de provincie maar door Rijkswaterstaat of andere organisaties worden onderhouden, en waar kunnen we die vinden?

Antwoord:
Dat kunnen wij niet beantwoorden en daarvoor verwijzen wij naar de betreffende organisaties.

Vraag 7:
Controleert u in het kader van de verantwoordelijkheid voor de Gelderse natuur of faunavoorzieningen in Gelderland die niet van de provincie zijn door andere overheden goed worden onderhouden?

Antwoord:
Nee.

Vraag 8:
Binnenkort wordt viaduct Hoog Burel over de A1 vervangen3. Waarschijnlijk kan aan de zijkant van zo’n viaduct met een lichte constructie een eenvoudige oversteekmogelijkheid voor kleinere dieren worden gerealiseerd. Wordt dat overwogen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Dat kunnen wij niet beantwoorden, daarvoor verwijzen wij naar Rijkswaterstaat.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen geothermie bij Parenco, Renkum

Lees verder

Schriftelijke vragen geheimhouding opgelegd in carrouselvergadering over stikstofbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer