Schrif­te­lijke vragen kleine wind­molens en de wet natuur­be­scherming


Indiendatum: 28 apr. 2022

Op het platteland worden op steeds meer locaties kleine windmolens geplaatst. De gemeente Nijkerk inventariseert op dit moment de wensen van ondernemers.

De gevaren van grote windmolens voor vogels zijn inmiddels in beeld bij de provincie, sinds het rapport over windmolens op de Veluwe en de Wespendief (PS2021-104).

Op kleine windmolens wordt waarschijnlijk nog minder goed gelet. Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl zijn meer dan 500 meldingen over “kleine windmolens” te vinden. Bij enkele wordt een quickscan of een natuurtoets vermeld, maar bij het grootste deel is niet duidelijk of een quickscan is uitgevoerd. Recent bleek bovendien, bij een controle van een natuurtoets uit 2018, dat natuurtoetsen soms van onvoldoende kwaliteit zijn omdat te veel vertrouwd wordt op het NDFF, dat niet compleet is.

In Gelderland heeft de gemeente Bronckhorst relatief veel meldingen. Vorig jaar is bijvoorbeeld een vergunning verleend voor de plaatsing van twee kleine windmolens bij een megastal, omdat het bedrijf een groter deel van de benodigde elektriciteit op eigen terrein wil opwekken.[3]

In de bouwvergunning staat:

Beschermde soorten
Bij het beoordelen van de vergunning is niet bepaald of beschermde planten- en diersoorten worden verstoord of beschadigd bij het bouwen van de twee windmolens. De eigenaar en de eventuele aannemers moeten bij het bouwen rekening houden met de eventuele aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten en daarvoor de nodige maatregelen treffen. Eventueel is er een ontheffing nodig van de provincie Gelderland voordat gestart mag worden met bouwen. De ontheffing kunt u aanvragen via de website van de provincie Gelderland (u kunt zoeken op Beschermde soorten, ontheffing).

Door het bedrijf dat de windmolens levert is opdracht gegeven voor een quickscan. In de quickscan (21-5-2021) staat “Het veldonderzoek heeft een verkennend karakter en kan niet worden gezien als uitputtende soorteninventarisatie. Er zijn in de NDFF geen waarnemingen opgenomen van beschermde soorten op de molenlocaties.” en “Het perceel grasland waar de molens geplaatst worden, vormt geen geschikte nestplaats voor grondbroeders, zoals weidevogels.”.

Inmiddels zijn echter, middenin het broedseizoen, op https://waarneming.nl wel waarnemingen rond de windmolens verschenen van weidevogels met kuikens (Kievit, Wulp, Grutto).

Het gaat zoals bekend, om diverse redenen niet goed met de weidevogels. Alle reden dus om te zorgen dat ze geen slachtoffer worden van groeiende aantallen kleine windmolens.

  1. Hoe is de provincie betrokken bij de vergunningverlening voor kleine windmolens? Wordt de provincie weleens om een verklaring van geen bedenkingen gevraagd?
  2. Bij hoeveel vergunningen, ontheffingen, verklaringen, etc. voor kleine windmolens is de provincie in 2021 betrokken geweest?
  3. Is bij de provincie bekend hoeveel kleine windmolens er inmiddels in Gelderland zijn, en wat de trend is?
  4. Kan de provincie eisen dat een kleine windmolen tijdelijk stilgezet wordt, als er (bedreigde) vogels rond kleine windmolens gesignaleerd worden, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen? Heeft de provincie dat al eens gedaan?
  5. Hoe treedt de provincie op bij handhavingsverzoeken, als er bedreigde vogels rond kleine windmolens gesignaleerd worden? Heeft de provincie beleid ervoor? Zo nee, is de provincie bereid dat op te stellen?
  6. Kunnen grote intensieve veehouderijen met kleine windmolens pluspunten verdienen, in het kader van het Gelders Plussenbeleid, om verder uitbreiding mogelijk te maken?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren