Schrif­te­lijke vragen Misstanden Eenden­slach­terij Tomassen Duck-To


Indiendatum: dec. 2022

Eendenslachterij Tomassen Duck-To overtreedt al jarenlang de regels. De slachterij slacht jaarlijks ruim acht miljoen eenden, meer dan de vergunning toestaat. Daarnaast rijden er meer vrachtwagens af en aan, en wordt er per dag langer gewerkt dan is toegestaan. Dit alles leidt tot overlast voor de omwonenden, en tot stijgend wantrouwen jegens de overheid, die dit al jaren door de vingers ziet, ondanks rechterlijke uitspraken.(1)

Eerder stelde onze fractie al vragen over de misstanden in de eendenhouderij, en deed onze fractie de suggestie om de eendenhouderij geheel te beëindigen, om de vrijkomende ruimte bij bijvoorbeeld Harderwijk te gebruiken voor woningbouw.(2)

Op 5 oktober heeft onze fractie in verband met deze zaak een gesprek gehad met een ambtenaar over interbestuurlijk toezicht in het algemeen, maar het was toen niet mogelijk de ambtenaar te spreken die meer wist over interbestuurlijk toezicht richting Ermelo in het bijzonder. Op 14 oktober hebben we daar nogmaals om gevraagd. Op 1 november hebben we er opnieuw om gevraagd. De griffier zegde toe dit met de algemeen directeur te bespreken. Tijdens de werkconferentie “samenspel PS-GS” op 11 november is door o.a. de afdelingsmanager toegezegd dat er contact met ons zou worden opgenomen om een afspraak te maken, maar dit is niet gebeurd. Ondertussen gaat de gemeente door met pogingen de situatie te legaliseren, ten koste van omwonenden, en de eenden.

Recent heeft het college van Ermelo zelfs een vergunning verleend, vóórdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de verklaring van geen bezwaar (VVGB).(3)

In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 staat :(4)

De provincie houdt toezicht op gemeenten en waterschappen op een juiste (taak)uitvoering van de Wro en de Wabo (vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw- en milieuregelgeving) waarbij partnerschap en vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is.”


We vragen ons af wat die passage waard is, en hoe het toezicht in dit geval heeft plaatsgevonden. Omdat een afspraak voor een technische toelichting niet lukte, daarom nu maar deze vragen.

  1. Waarom was het niet mogelijk voor een statenlid om hier een technische toelichting over te krijgen, in het kader van onze controleren rol ?

  2. Hoe beoordeelt u het handelen van het college van Ermelo, waaronder het jarenlang gedogen van de illegale situatie en het verlenen van de vijfjarige vergunning ?

  3. Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van burgers in de politiek en op integriteit ?

  4. Welke boodschap gaat er richting andere bedrijven in Gelderland, nu een illegale situatie zo lang gedoogd is ?

  5. Hoeveel erger moet een gemeente het maken, voor ze door de provincie wordt aangesproken op een onjuiste (taak)uitvoering ? Hoe vaak komt het voor dat een gemeente daarop wordt aangesproken ?

  6. Kunt u, nu we geen mondelinge toelichting konden krijgen, de correspondentie met de gemeente Ermelo in het kader van IBT openbaar maken ? (Zie dit als een Woo verzoek.)

  7. Vindt u het in het algemeen een wenselijke situatie als in koopcontracten een ‘niet klagen-clausule’ staat ? (5)

  8. Bent u bereid ons een voorstel voor te leggen voor een bouwstop voor de eendenhouderij, zodat, als eendenhouders rond Harderwijk uitgekocht worden, en de slachterij niet zou hoeven uit te breiden, er niet op andere plaatsen niet-grondgebonden intensieve eendenfokkerijen en houderijen gevestigd worden met alle problemen van dien ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/15/weinig-medelijden-raad-van-state-met-eendenslachterij-tomassen-duck-to
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1585
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1586

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/questions/action=view/id=26060
https://gelderland.parlaeus.nl/user/questions/action=showdoc/gd=26060/Eendenhouderij__PS2022-396_.pdf

[3] https://www.destentor.nl/veluwe/woede-over-konijn-uit-hoge-hoed-bij-omstreden-eendenslachterij-in-ermelo~aa45cfad/
https://www.ad.nl/ermelo/ermelo-maakt-illegale-situatie-bij-eendenslachterij-legaal-terwijl-gemeenteraad-nog-dubt-hoe-zit-dat~aa4cf140/

[4] https://www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/interbestuurlijk-toezicht

[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boodschap-omstreden-ermelose-eendenslachter-aan-nieuwe-buren-snavel-toe-of-boete-betalen~bd9d6bd4

Indiendatum: dec. 2022
Antwoorddatum: 31 jan. 2023


Vraag 1:
Waarom was het niet mogelijk voor een statenlid om hier een technische toelichting over te krijgen, in het kader van onze controleren rol ?

Antwoord:
Er is een toelichting geweest op 5 oktober 2022, waarbij u ook vragen heeft gesteld over het uitvoeringsprogramma IBT. Er is u een vervolggesprek toegezegd om scherpte te krijgen welke aanvullende technische vragen er nog zijn. Helaas is dit door omstandigheden niet gelukt.

Vraag 2:
Hoe beoordeelt u het handelen van het college van Ermelo, waaronder het jarenlang gedogen van de illegale situatie en het verlenen van de vijfjarige vergunning ?

Antwoord:
De provincie is – door de behandeling van een klacht over het handelen van de gemeente Ermelo inzake de eendenslachterij – hierbij betrokken geweest. Er is een gesprek geweest met de indieners van de klacht. Vervolgens zijn de klachten van deze belanghebbenden ambtelijk voorgelegd en besproken met de gemeente Ermelo. De klagers zijn er verder op gewezen dat ze zelf een verzoek om handhaving konden indienen bij de gemeente. Indien de gemeente zou weigeren om te handhaven konden ze gebruik maken van de beschikbare rechtsbeschermingsmiddelen (bezwaaren beroepsprocedures). Wij verwijzen in dit verband ook naar ons antwoord op vraag 5.

Op 7 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Kamervragen beantwoord van de Partij voor de Dieren over de eendenslachterij in Ermelo. Destijds zijn namelijk vergelijkbare vragen gesteld. Een kopie van de beantwoording aan de Tweede Kamer hebben wij bijgevoegd.

Vraag 3:
Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van burgers in de politiek en op integriteit ?

Antwoord:
Wij realiseren ons dat het vertrouwen in de overheid niet toeneemt als situaties van overlast voortduren en er niet adequaat toezicht wordt gehouden. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo heeft evenwel besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege de illegale situatie bij het bedrijf. Daar staat tegenover dat de gemeente ook verplicht is te onderzoeken of de situatie bij het bedrijf kan worden gelegaliseerd.

Vraag 4:
Welke boodschap gaat er richting andere bedrijven in Gelderland, nu een illegale situatie zo lang gedoogd is ?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 3. De gemeente Ermelo is gaan handhaven bij het bedrijf. Het maakt duidelijk dat iedereen zich aan de wettelijke voorschriften dient te houden. Voordat bedrijven mogen uitbreiden, moeten ze eerst een geldige omgevingsvergunning hebben.

Vraag 5:
Hoeveel erger moet een gemeente het maken, voor ze door de provincie wordt aangesproken op een onjuiste (taak)uitvoering ? Hoe vaak komt het voor dat een gemeente daarop wordt aangesproken ?

Antwoord:
Op casusniveau kunnen wij niet zomaar interveniëren. Met de Wet revitalisering generiek toezicht is door de wetgever er namelijk bewust voor gekozen dat het interbestuurlijk toezicht niet een plaatsvervanger mag zijn van rechtsbescherming. Belanghebbenden moeten eerst gebruik maken van de beschikbare rechtsbeschermingsmiddelen. Dat was in deze casus ook het geval. Dat neemt niet weg dat wij naar aanleiding van een ontvangen klacht over het niet (willen) handhaven door de gemeente, hierover in gesprek zijn gegaan met de gemeente conform het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2020 – 2023. Er komen jaarlijks een variërend aantal klachten binnen die op bovenstaande wijze worden behandeld.

Vraag 6:
Kunt u, nu we geen mondelinge toelichting konden krijgen, de correspondentie met de gemeente Ermelo in het kader van IBT openbaar maken ? (Zie dit als een Woo verzoek.)

Antwoord:
Er zijn al eerder documenten over dit onderwerp openbaar gemaakt. Hierbij de links naar de informatie die toen openbaar is gemaakt:
2020: https://gelderland.sharefile.e...
2021: https://gelderland.sharefile.e...
Wij interpreteren uw verzoek als het recht wat u als statenlid heeft om informatie op te vragen en zullen u de beschikbare correspondentie verstrekken.

Vraag 7:
Vindt u het in het algemeen een wenselijke situatie als in koopcontracten een ‘niet klagen-clausule’ staat ?

Antwoord:
Wij beschikken over onvoldoende informatie om hierover een opinie te kunnen vormen.

Vraag 8:
Bent u bereid ons een voorstel voor te leggen voor een bouwstop voor de eendenhouderij, zodat, als eendenhouders rond Harderwijk uitgekocht worden, en de slachterij niet zou hoeven uit te breiden, er niet op andere plaatsen niet grondgebonden intensieve eendenfokkerijen en -houderijen gevestigd worden met alle problemen van dien ?

Antwoord:
Hierbij willen wij u verwijzen naar de eerdere beantwoording van uw Statenvragen (PS2022-396). Wij zien geen gronden om voor eendenhouderijen specifieke regelingen te treffen, dus ook geen bouwstop.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Verjagen wolf met paintballwapens

Lees verder

Schriftelijke vragen Mandaatregister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer