Schrif­te­lijke vragen omge­vings­ver­or­dening, actu­a­li­satie 8


Indiendatum: 10 jun. 2021

Vragen over actualisatie 8 van de omgevingsverordening. Vragen over de kaartwijzigingen:

 1. In kaart 2 "Regels Glastuinbouw" is er gebied "glastuinbouwontwikkelingsgebied ERBIJ".

  Is dit voor sierteelt of voor eetbare gewassen? Is het technisch mogelijk sierteelt uit te sluiten? Heeft de ondernemer om de mogelijkheid voor sierteelt gevraagd?
 2. In kaart 3 “Regels Natuur” is er een groot gebied “Gelders Natuurnetwerk ERAF” ten oosten van Arnhem in de IJsseluiterwaarden. Mogelijk heeft het met Rivierklimaatpark IJsselpoort te maken. Op basis van welke regels m.b.t. wijzigingen van de begrenzing is dit mogelijk? Hoe wordt aan de voorwaarden bij die regels voldaan?
 3. In kaart 3 “Regels Natuur” zijn er gebieden "verkenningsgebied voorwaarden natuurbegraven in Gelders natuurnetwerk ERBIJ". Tussen de Molenweg en de Soerenseweg wordt een ven (?) aangemerkt als verkenningsgebied natuurbegraven. Waarom? Wie heeft erom gevraagd?
 4. Als de vorige vraag, ten zuiden van Hoog Soeren.
 5. Als we zoeken op “Apeldoorn” vinden we de tekst

  “Uitbreiding van een zoekgebied in de omgeving Apeldoorn natuurbegraven omdat het gebied voldoet aan de criteria”

  en

  “Uitbreiding van het verkenningsgebied voorwaarden natuurbegraven in Gelders natuurnetwerk in de gemeente Apeldoorn: hierdoor is het mogelijk om agrarische grond in het Gelders natuurnetwerk om te vormen naar natuur met een natuurbegraafplaats. Het gebied voldoet aan de criteria voor verkenningsgebied natuurbegraven.”

  Wordt het zoekgebied nu uitgebreid “omdat het gebied voldoet aan de criteria” of omdat iemand om uitbreiding heeft gevraagd? Als het gebied voldoet aan de criteria, waarom maakt het dan al niet vanaf het begin deel uit van de kaart verkenningsgebied natuurbegraven?
 6. In kaart 5 “Technische wijzigingen 1” is er een groot gebied "Nationale landschappen buiten Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone en Nieuwe Hollandse Waterlinie ERAF" ten westen van Westervoort. Wat is de reden? Waarom is deze grote wijziging niet even toegelicht? Is dit nog wel een “technische” wijziging?
 7. Waarom wordt de Knoevenoordstraat, Brummen uit het Nationale Landschap geschrapt?
 8. In kaart 6 “Technische wijzigingen 2” levert een vinkje bij "dijktraject 1 op 30 jaar" in de legenda "dijktraject 1 op 30 (NIEUW)" op maar ook "dijktraject 1 op 300 (NIEUW)". Een vinkje bij "dijktraject 1 op 300 jaar" levert niets op. Dit is nog een foutje?

  Vragen over de tekst:
 9. Volgens artikel 5.26 mag een ganzenrustgebied niet kleiner worden dan 500 ha.

  Voor onze fractie is belangrijk dat de afzonderlijke gebieden niet veel groter dan 500 ha zijn, omdat er anders relatief veel gebied geschrapt zou kunnen worden.

  Hoe kunnen we in de kaarten nu zien wat de afzonderlijke gebieden zijn (die ieder tot 500 ha verkleind kunnen worden), en wat er minimaal zal overblijven?

  Zijn de ganzenrustgebieden in de uiterwaarden van de Waal bijvoorbeeld afzonderlijke gebieden, die ieder niet kleiner dan 500 ha mogen worden?
 10. “Voor grondwaterbescherming gebruiken we alleen nog rechtstreeks werkende regels voor bedrijven en inwoners. De instructieregels aan gemeenten verdwijnen.”

  Zijn er andere regels waarbij dat zou kunnen? Waarom wordt het voor die regels niet gedaan?
 11. Recent werd besloten om de invoering van de omgevingswet opnieuw uit te stellen, nu tot 1 juli 2022. Heeft dit gevolgen voor de vaststellingsprocedure voor actualisatie 8?
 12. Op bladzijde 10 staat “de nieuwe regel houdt in dat elke ontwikkeling die hier plaatsvindt, moet bijdragen aan versterking van de kwaliteiten”. Het nieuwe artikel 5.20 spreekt echter van “niet significant aangetast” waar het de kernkwaliteiten betreft. Zijn deze twee formuleringen niet met elkaar in tegenspraak?
 13. Op bladzijde 15 staat “bedrijven waarvan de kas een ondersteunende functie is […] worden niet meer belemmerd in hun ontwikkeling.” Wel wordt het toepassingsbereik van de regels over glastuinbouw verscherpt van 2,5 naar 2 hectare voor een glasopstand.

  • Vallen schuren, WKK-installaties e.d. ook onder de 2-hectarenregeling?
  • Wat wordt bedoeld met “worden niet meer belemmerd in hun ontwikkeling”?
  • Neventak of ondersteunende glasopstanden worden niet genoemd in paragraaf 5.7.4. Betekent dit dat beleid voor vestiging van deze bedrijven geheel wordt overgelaten aan gemeenten?
  • Kan dat dit opnieuw leiden tot versnippering van glastuinbouw?
 14. Artikel 2.1 (regionale woonagenda) is gewijzigd naar artikel 5.50. Verschillen:
  • lid 1: GS samen met gemeentebesturen ipv scheiden rollen opstellen en vaststellen;
  • lid 2 benoemt concrete doelen ipv toets aan actueel beleid;
  • lid 3 spreekt van tussentijdse actualisatie woonagenda ipv toetsing bestemmingsplannen bij als woonagenda niet actueel is.

  Artikel 2.53 (uitbreiding in GO) is gewijzigd naar artikel 5.20. Verschillen:

  • het onderscheid meer-minder dan 30% uitbreiding vervalt;
  • verankering van de versterking van kernkwaliteiten in bestemmingsplan wordt niet meer expliciet vereist in omgevingsplan;
  • kernkwaliteiten "substantieel versterkt" is veranderd in "niet significant aangetast".

  De transponeringstabel geeft niet aan of er van een verplaatsing of een beleidsrijke wijziging sprake is.

  • Moeten deze wijzigingen niet beleidsrijk genoemd worden?
  • Zijn er nog meer van deze wijzigingen?
  • Kan de transponeringstabel aangevuld worden met deze informatie?
  • Moeten belanghebbenden en burgers hiervan op de hoogte worden gesteld?
 15. Hoeveel deelnemers waren er bij de informatiebijeenkomsten op 27 mei en 1 juni?