Schriftelijke vragen over boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen

aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
van: L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

Op 13 december hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de actualisatie van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening. Onderdeel daarvan was een aanpassing van de boringsvrije zones rond drinkwaterwinningen. Onze fractie heeft daarover nog de volgende vragen.

 1.  Is in het verleden weleens berekend wat de invloed is van een industriële winning op de boringsvrije zone van een naastgelegen waterwingebied, dus hoe de boringsvrije zone wijzigt als het debiet van de industriële winning wijzigt? (Bijvoorbeeld in het geval van de papierfabriek naast waterwingebied Wageningse Berg.)
   
 2. Als de boringsvrije zone bij Wageningse Berg groter is wanneer de industriële winning van de papierfabriek minder water oppompt, moet de boringsvrije zone dan niet berekend worden bij het minimale debiet van de industriële winning van de papierfabriek in plaats van het maximale?
   
 3.  Waarom wordt de boringsvrije zone bij Wageningse Berg berekend bij de hoeveelheid die de papierfabriek “voornemens” is te gaan onttrekken, zonder dat zeker is of dat echt gaat gebeuren?
   
 4. Wie heeft voorgesteld te rekenen met de hoeveelheid water die de papierfabriek “voornemens” is te gaan onttrekken ? (De provincie, het drinkwaterbedrijf, de papierfabriek, het adviesbureau ?)
   
 5. Wie heeft voorgesteld te rekenen met de hoeveelheid water die de papierfabriek “voornemens” is te gaan onttrekken? (De provincie, het drinkwaterbedrijf, de papierfabriek, het adviesbureau?)
   
 6. Waarom wordt de boringsvrije zone niet berekend bij verschillende combinaties van debieten van de drinkwaterwinning en de industriële winning, om vervolgens het totaal van het boringsvrije gebied te gebruiken?
   
 7. In de commissievergadering op 6 december zei de gedeputeerde dat er juridisch goed over na is gedacht. Welke afwegingen zijn er gemaakt, en hoe is men tot de conclusie gekomen dat de drinkwaterwinning op deze manier goed wordt beschermd?
   
 8. In de commissievergadering zei de gedeputeerde dat er afspraken met de Parenco zijn gemaakt. Wat zijn die afspraken? Zijn het schriftelijke afspraken?
   
 9. In de commissievergadering zei de gedeputeerde dat als de industriële waterwinning wijzigt, en als daardoor de boringsvrije zone wijzigt, en een eerdere boring voor een geothermische installatie daardoor binnen de zone komt te liggen, dat dan de geothermische installatie moet stoppen. Wat voor middelen staan de provincie dan ter beschikking, om daarop te handhaven? Als de geothermische installatie ook voor stadsverwarming gebruikt zou worden, en zou moeten stoppen, hoe moet het dan verder met de stadverwarming https://renkum.nieuws.nl/nieuws/16091/parenco-renkum-wageningen-en-ede-gaan-duurzame-warmte-onderzoeken/?
   
 10. Klopt het dat de geothermische bron na een jaar of 30 uitgeput is http://www.kcpk.nl/pe/projecten/ultradiepe-geothermie?
   
 11. Wanneer is er een risico op verontreiniging van een waterwinning door een geothermische installatie? Is dat: a) tijdens de boring voor de geothermische installatie, en/of b) tijdens het bedrijven van geothermie in de jaren erna, en/of  c) tijdens het beëindigen van de geothermie, en/of d) in de jaren daarna?
   
 12. Wat gebeurt er als een bedrijf nu, na het besluit van Provinciale Staten, een vergunning voor een boring aanvraagt in een gebied waar de boringsvrije zone is vervallen? (Dus buiten de boringsvrije zone)
   
 13. In de commentaarnota https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5964984/1 staat: “Als Parenco van plan is een vergunning voor geothermie aan te vragen voordat eventueel nieuw beleid van kracht is, zullen wij hen vragen de inrichting aan de oostzijde van hun terrein te plaatsen. Op die locatie zal de geothermie ook als de onttrekking door Parenco wijzigt, volgens de huidige berekeningssystematiek niet in de beschermingszones komen te liggen.” Heeft u kaarten waarop te zien is dat een inrichting aan de oostzijde niet in de beschermingszone komt te liggen, ook als de onttrekking door Parenco wijzigt?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland Partij voor de Dieren.