Schrif­te­lijke vragen over het doden van bokjes in de geiten­hou­derij


Woensdag 29 januari is in de carrousel gesproken over het statenvoorstel PS2019-910 over de geitenhouderij (1). Het was een spoedeisend voorstel, omdat er te weinig stalruimte is voor lammetjes die binnenkort geboren gaan worden. Daardoor was er geen tijd voor een beeldvormende sessie vooraf. Omdat er in het nieuwe vergadermodel een vaste eindtijd is, was er aan het einde onvoldoende ruimte voor de gedeputeerde om de gestelde vragen alle te beantwoorden, vandaar dat we onderstaande vragen nog schriftelijk indienen.

Tijdens de behandeling in de carrousel bleek dat in andere provincies bokjes waar geen plaats voor was soms tegen de muur werden doodgeslagen. Soms werden ook andere methoden gebruikt om ze dood te maken, of kregen ze een spuitje van een dierenarts.

1. De problemen met illegale huisvesting van geiten blijken er al geruime tijd te zijn geweest. De handhavingsverzoeken waar in uitspraak (2) ECLI:NL:RBGEL:2019:1185 sprake van is, dateren van november 2018. Waarom komt u pas zo laat met een Statennotitie, vlak voor het lammerseizoen, en zo laat, dat er onvoldoende tijd was voor een beeldvormende vergadering ?

2. Waarom stond dit onderwerp niet op de langetermijnagenda (3) als het al zo lang speelde?

3. In het BVB, tegenwoordig Igoview, zijn al meer dan 10 jaar de aantallen plaatsen voor volwassen, voor jonge en voor pasgeboren geiten bekend. Waarom is bij vergunningverlening nooit nagedacht, en berekend dat er onvoldoende plaats was voor pasgeboren dieren ?

4. In Brabant blijken er (zie bijgevoegde tabellen) in verhouding meer plaatsen voor pasgeboren dieren (C3) te zijn dan in Gelderland. Wordt daar beter gehandhaafd tegen het doodmaken van jonge dieren ?

5. Wat zouden goede verhoudingen zijn voor het aantal C1, C2 en C3 plaatsen ?

6. Is het juridisch mogelijk (los van het feit dat er nu een bouwstop is) de bouw van nieuwe stallen met onvoldoende ruimte voor pasgeboren dieren tegen te houden ? En dezelfde vraag als er in de sector ook bij bedrijven in de omtrek onvoldoende ruimte is voor de dieren ?

7. Zijn er tijdens de inventarisatie door de gemeenten nog meer illegale veehouderijen, anders dan geitenhouderijen, aangetroffen ?

8. In de statenbrief staat : “Het afvoeren van gezonde melkgeiten in ruil voor jongvee is met het oog op dierenwelzijn niet wenselijk.” Natuurlijk is het afvoeren van gezonde melkgeiten niet wenselijk. Geiten kunnen tussen ongeveer 15 en 18 jaar oud worden (4). In de melkgeitenhouderij worden ze maar 4 jaar (5). De praktijk is natuurlijk dat er jaarlijks evenveel gezonde melkgeiten worden afgevoerd, als er jonge dieren worden aangehouden of aangekocht. Mogelijk is dat na het lammerseizoen, zodat er tijdelijk het probleem van te veel dieren is. Het is meer met het oog op financiën dan op dierenwelzijn dat gezonde melkgeiten niet afgevoerd worden. Op welk moment van het jaar worden de melkgeiten in het algemeen verkocht voor de slacht ?

9. Relatief veel geitenbokjes worden onverdoofd geslacht. Als de jonge dieren na 6 weken onverdoofd geslacht worden, in plaats van direct geëuthanaseerd door een dierenarts, dat is het twijfelachtig of dat wat betreft dierenwelzijn zo veel beter is... U wilt het vroegtijdig euthanaseren voorkomen. Bent u ook bereid zich in te zetten om minder geiten onverdoofd te laten slachten ?

10. Tijdens de vergadering bleek dat in andere provincies dieren tegen de muur werden doodgeslagen. Het zou vreselijk zijn als dit ook in Gelderland gebeurde, maar ongetwijfeld werden er in Gelderland ook veel lammeren naar de geboorte gedood. Wilt u bij de NVWA navragen hoe dat de afgelopen jaren in Gelderland gebeurde ? Werd er altijd een dierenarts ingeschakeld om bokjes te doden, of zijn ook andere werkwijzen aangetroffen ?

11. Tijdens de vergadering werd beweerd dat er tegenwoordig minder pasgeboren dieren gedood worden. Zijn er ook onderzoeken en cijfers die die bewering staven ? Hoeveel pasgeboren dieren worden tegenwoordig nog vroegtijdig gedood ?

12. In de statenbrief staat "GS bieden de gemeente aan mee te denken over een planologische oplossing bij bedrijfsbeëindiging." Wat wordt hier bedoeld ? Wekt u hiermee geen verwachtingen die u niet waar kunt maken ?

13. In de statenbrief staat : “Geitenbokjes worden al jaren in Europa gezien als een bijproduct van de melkgeitenhouderij. Alleen in Zuid-Europa is vraag naar het vlees van geitenbokjes voor menselijke consumptie. In Europa worden jonge bokjes dan ook veelal geëuthanaseerd of op zeer jonge leeftijd naar Zuid-Europa getransporteerd.” Bent u het met ons eens dat geitenmelk en -kaas een luxeproducten zijn, en dat we de geitenhouderij nooit meer moeten laten groeien ?

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.

____________________

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen stukken/553814

[2] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1185

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8423741/5

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8085827/2

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Goat

[5] https://www.lekkergemekker.nl/over-ons/onze-geiten

Bijlage bij de vragen: Het overzicht van stalcategorieën van geitenhouderijen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer