Schrif­te­lijke vragen over lange­ter­mij­na­genda


Indiendatum: mrt. 2018

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland
datum : 26-3-2018
van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)
onderwerp : Actualisatie langetermijnagenda.

Voor de Statenleden, commissieleden, fractiemedewerkers en de griffie is het prettig om een overzicht
te hebben van de voorstellen die GS van plan zijn de komende tijd naar Provinciale Staten te sturen.
Dit is de langetermijnagenda. Onze fractie neemt die bij de fractievergadering of de voorbereiding
daarop vaak even door. Er zijn veel gemeenten en provincies waar de langetermijnagenda maandelijks
geactualiseerd wordt.

Bij de heisessie in 2016 werd opgemerkt[1] :

“Goed dat er nu een middellangetermijnagenda is, maar doorontwikkeling is gewenst. Om er meer sturing aan te kunnen geven zal de agenda met regelmaat aan de Procedurecommissie worden voorgelegd”

De huidige langetermijnagenda is van 4 oktober 2017 en bijna een half jaar oud. Er staan veel afgehandelde
zaken op en onderwerpen waarvan de planning een half jaar geleden nog niet bekend was.
Het duurt nog twee maanden voor we bij de voorjaarsnota een nieuwe versie krijgen.

De langetermijnagenda is verder moeilijk terug te vinden op het Stateninformatiesysteem, omdat het
soms geschreven wordt als “langetermijn agenda”[2], zoals in de begroting voor 2016, en soms als “lange
termijnagenda”[3], zoals in de begroting voor 2018. Volgens het meldpunt voor onjuist spatiegebruik[4] is langetermijnagenda de goede keuze.


1. Klopt het dat we sinds de eerste langetermijnagenda[5] in het voorjaar van 2013 er nu zes ontvangen
hebben[6] ?
2. Is het veel werk de langetermijnagenda bij te werken ?
3. Kunt u de langetermijnagenda in het vervolg vaker actualiseren ? (In ieder geval een keer extra
tussen de begroting en de voorjaarsnota.)
4. Kunt u de langetermijnagenda nu actualiseren ? Het alternatief is dat we een WOB-verzoek
indienen, en dit zal vast meer werk opleveren.
5. De eerste langetermijnagenda was een apart praktisch documentje. De laatste zat verstopt op
pagina 215 van de begroting. Dit betekent dat als we hem even willen raadplegen, we een
document van 20 tot 30 MB moeten downloaden. Kunt u hem in het vervolg weer als apart
document beschikbaar stellen ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3928569/1
[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen stukken/26335
[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen stukken/413020
[4] http://www.spatiegebruik.nl/popup.php?id=117
[5] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/354244
[6] namelijk op 26-3-2013, 10-12-2013, 2-9-2014, 31-5-2016, 20-6-2017 en 4-10-2017

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

Vraag 1: 1. Klopt het dat we sinds de eerste langetermijnagenda in het voorjaar van 2013 er nu zes ontvangen hebben ?

Antwoord: Uw Staten hebben een aantal keren een langetermijnagenda ontvangen. In iedergeval is een langetermijnagenda opgenomen in de volgende stukken:

• Heisessie 4 sept 2013

• Ingekomen stuk voor de PS vergadering van 24 sept 2014

• Vervolgvoorstel Begroting 2016

• Voorjaarsnota 2016

• Vervolgvoorstel Voorjaarsnota 2017

• Begroting 2018

Vraag 2: 2. Is het veel werk de langetermijnagenda bij te werken ?

Antwoord: Het bijwerken van de langetermijnagenda vergt per definitie inzet van capaciteit en is daarmee niet ‘gratis’.

Vraag 3: Kunt u de langetermijnagenda in het vervolg vaker actualiseren ? (In ieder geval een keer extra tussen de begroting en de voorjaarsnota.)

Antwoord: In het vervolgvoorstel van de Begroting 2016 hebben wij aangegeven dat wij de lange termijnagenda voor uw Staten actualiseren in de Voorjaarsnota en Begroting. Uw Staten hebben dit document vastgesteld en zijn daarmee ook akkoord gegaan met het voorstel. Eventueel nieuwe afspraken over het actualiseren van de langetermijnagenda volgen uit het debat met- en besluitvorming door uw Staten.

Vraag 4: Kunt u de langetermijnagenda nu actualiseren ? Het alternatief is dat we een WOB-verzoek indienen, en dit zal vast meer werk opleveren.

Antwoord: Antwoord: Ja, de langetermijnagenda is op elk willekeurig moment te actualiseren. Conform de afspraak met uw Staten nemen we de actualisaties op in de Voorjaarsnota en Begroting. De eerst volgende actualisatie vindt plaats in de Voorjaarsnota 2018.

Vraag 5: De eerste langetermijnagenda was een apart praktisch documentje. De laatste zat verstopt op pagina 215 van de begroting. Dit betekent dat als we hem even willen raadplegen, we een document van 20 tot 30 MB moeten downloaden. Kunt u hem in het vervolg weer als apart document beschikbaar stellen? Antwoord:

Antwoord: Wij hebben met uw Staten afgesproken dat een actualisatie van de langetermijnagenda plaats vindt in de Voorjaarsnota en Begroting. Wij handelen volgens de bestaande afspraken.

De Voorjaarsnota en Begroting zijn overigens digitaal te raadplegen via https://begrotingscyclus.gelderland.nl/ Vervolgens is snel naar de langetermijnagenda te navigeren en indien gewenst is deze pagina separaat als PDF te downloaden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer