Schrif­te­lijke vragen over omge­vings­ver­or­dening, aanpas­singen in kaarten


Indiendatum: 25 jan. 2021

In afbeelding 1 is te zien dat op veel plaatsen in Gelderland terrein uit het Gelders natuurnetwerk verwijderd is.

Uit de reactienota bleek dat er twee soorten aanpassingen zijn gedaan:

 • lokale, handmatige wijzigingen, en
 • GIS-bewerkingen die over heel Gelderland wijzigingen kunnen geven.

Deze vragen gaan vooral over de laatste categorie. Zo te zien is het aantal wijzigingen door GIS-bewerkingen veel groter dan het aantal handmatige aanpassingen.

Bij de GIS-bewerkingen is een fout gemaakt (in het voorstel van 22-9-2020), waardoor ten onrechte veel terrein uit het GNN was gehaald. In het voorstel van 12-1-2021 is dit gecorrigeerd, naar aanleiding van de zienswijzen die zijn ingediend.

Het laat zien dat de geautomatiseerde aanpassingen soms onbedoelde bijeffecten kunnen hebben, over heel Gelderland, en dat ze goed gecontroleerd moeten worden.

Onze fractie wil geen natuur verwijderen, en al helemaal niet onbedoeld, en we willen goed kunnen begrijpen hoe de kaart is gewijzigd, en dat goed kunnen controleren.

Het is opvallend dat voor de begrenzing verkenningsgebied natuurbegraafplaatsen er kleine verschillen zitten tussen het voorstel van 22-9-2020 en dat van 12-1-2021. Het ziet eruit alsof het het gevolg is van een GIS-bewerking. Omdat de GIS-bewerkingen gevolgen kunnen hebben over heel Gelderland, is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van wat er is gebeurd.

De wijzigingen zouden makkelijker gecontroleerd kunnen worden, als:

 • de provincie de kaarten niet alleen op https://gldanders.planoview.nl/ ter beschikking zou stellen, maar ook als shape-files, om te downloaden (zie onze vragen PS2021-59);

 • de handmatige, lokale wijzigingen (waarschijnlijk een kleiner aantal) onderscheiden worden van de wijzigingen door GIS-bewerkingen (waarschijnlijk een groter aantal), bijvoorbeeld door ze in een apart bestand ter beschikking te stellen;

 • van de handmatige aanpassingen per wijziging een korte toelichting wordt gegeven;

 • van de GIS-bewerkingen wordt beschreven welke er zijn uitgevoerd;

Veel wijzigingen zouden een “noodzakelijke, beleidsarme inhoudelijke actualisatie” zijn.

In de reactienota staat:

Dit zoekgebied bestaat voornamelijk uit landbouwgrond, die we volgens ons natuurbeheerplan voor een deel willen omvormen naar natuur. De landbouwgronden waarvoor dit níet geldt, wilden we met de actualisatie uit het GNN halen en onderdeel maken van de Groene ontwikkelingszone. Gebleken is dat in het GNN ook gronden liggen die al vele jaren landbouwkundig in gebruik zijn, die niet zijn opgenomen in ons natuurbeheerplan, maar die toch een bestemming "bos" of "natuur" hebben in het bestemmingsplan. Gebleken is dat deze percelen ten onrechte uit het GNN zijn gehaald.

Het is niet duidelijk waarom het verkleinen van het zoekgebied “noodzakelijk” genoemd wordt, en waarom het “beleidsarm” genoemd wordt. Onze fractie verwacht dat als een zoekgebied verkleind wordt, dat dan minstens wordt beschreven hoe dat gebeurt, en hoe de totale grootte wijzigt. Dat zou ook verwarring bij de indieners van zienswijzen hebben voorkomen. “Noodzakelijke, beleidsarme wijziging” wekt de indruk van iets als een kleine technische grenscorrectie.

Vragen:

 1. Kunt u uitleggen waarom de begrenzingen “verkenningsgebieden natuurbegraafplaatsen” in de versie van 12-1-2021 net even anders zijn dan in de versie 22-9-2020?

 2. Is er een historie van de GIS-bewerkingen die uitgevoerd zijn om de nieuwe kaarten/begrenzingen te maken?

 3. Kunt u in detail beschrijven hoe de verschillende lagen gemaakt zijn, in de versie van 22-9-2020 en in de versie van 12-1-2021? Dus welke lagen als bron gebruikt zijn (inclusief versie en of ze openbaar zijn, en waar we ze kunnen vinden), en welke GIS-bewerkingen er zijn uitgevoerd?

 4. Is de versie van 12-1-2021 op dezelfde manier gemaakt als de versie van 22-9-2020, met uitzondering van de fout die gemaakt was, of is de versie van 12-1-2021 gemaakt door wijzigingen aan te brengen in de versie van 22-9-2020 die niet helemaal goed was?

 5. Welk soort wijzigingen vallen onder de categorie “noodzakelijke, beleidsarme inhoudelijke actualisatie”?

 6. Waarom wordt het verkleinen van het zoekgebied als “noodzakelijke, beleidsarme” wijziging gepresenteerd, en niet gewoon als verkleining van zoekgebied?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Vraag 1:
Kunt u uitleggen waarom de begrenzingen “verkenningsgebieden natuurbegraafplaatsen” in de versie van 12-1-2021 net even anders zijn dan in de versie 22-9-2020?

Antwoord:
Doordat we – naar aanleiding van zienswijzen waarin we zijn gewezen op het foutief verwijderen van enkele zones uit het GNN - deze weer hebben toegevoegd in het vastgesteld ontwerp van de Omgevingsverordening, wijzigt ook de kaart van verkenningsgebied natuurbegraafplaatsen. Dit komt omdat bij nieuwe GNN gebieden gekeken wordt naar een paar criteria waarbij verkenningsgebied natuurbegraafplaats gelijk afvalt. Als dat niet zo is, wordt het gebied aangemerkt als verkenningsgebied natuurbegraafplaats.

Vraag 2:
Is er een historie van de GIS-bewerkingen die uitgevoerd zijn om de nieuwe kaarten/begrenzingen te maken?

Antwoord:
Ja, er is een logboek aanwezig in het systeem.

Vraag 3:
Kunt u in detail beschrijven hoe de verschillende lagen gemaakt zijn, in de versie van 22-9-2020 en in de versie van 12-1-2021 ? Dus welke lagen als bron gebruikt zijn (inclusief versie en of ze openbaar zijn, en waar we ze kunnen vinden), en welke GIS-bewerkingen er zijn uitgevoerd?

Antwoord:
Er zijn beschrijvingen per thema (bijvoorbeeld input en output kenmerken, voorwaarden, ect.) en per thema verschillende begrenzingen van andere onderwerpen, niet alleen zijnde omgevingsverordening, en complexe analyses die daarop zijn toegepast. Oude versie van vastgestelde plannen zijn opvraagbaar via gelderland.nl (https://www.gelderland.nl/Alle-plannen-op-een-rij-archief-Omgevingsvisie-en-verordening).

Vraag 4:
Is de versie van 12-1-2021 op dezelfde manier gemaakt als de versie van 22-9-2020, met uitzondering van de fout die gemaakt was, of is de versie van 12-1-2021 gemaakt door wijzigingen aan te brengen in de versie van 22-9-2020 die niet helemaal goed was?
Antwoord: Beide versies zijn op dezelfde manier gemaakt. Op basis van de detail beschrijvingen en analyses wordt een nieuw werkingsgebied gemaakt. Daarna wordt de nieuwe situatie ten opzichte van de geldende versie in het actualisatieplan vastgesteld en gepubliceerd.

Vraag 5:
Welk soort wijzigingen vallen onder de categorie “noodzakelijke, beleidsarme inhoudelijke actualisatie”?

Antwoord:
Het betreft technische wijzingen, zoals het herstellen van taal- of begripsfouten of de verduidelijking daarvan of (kaart)correcties als gevolg van met dat onderwerp samenhangende (beleidsrijke) wijzigingen.

Vraag 6:
Waarom wordt het verkleinen van het zoekgebied als “noodzakelijke, beleidsarme” wijziging gepresenteerd, en niet gewoon als verkleining van zoekgebied?

Antwoord:
Doordat de begrenzing GNN is gewijzigd, wijzigt de kaart natuurbegraafplaatsen vanzelfsprekend ook. Dit komt omdat bij nieuwe GNN gebieden wordt gekeken wordt naar een paar criteria waarbij verkenningsgebied natuurbegraafplaats gelijk afvalt. Als dat niet zo is, wordt het gebied aangemerkt als verkenningsgebied natuurbegraafplaats.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris