Schrif­te­lijke vragen over omge­vings­ver­or­dening, kaart­ma­te­riaal


Indiendatum: 25 jan. 2021

In de reactienota bij de geactualiseerde omgevingsverordening is te lezen dat enkele indieners van zienswijzen de kaarten niet duidelijk vonden:

33: "indiener merkt op dat uit de kaarten niet goed opgemerkt kan worden wat de uiteindelijke stand van zaken is na inwerkingtreding van de verordening. Indiener vraagt om de kaarten duidelijk en gedetailleerd aan haar toe te sturen en haar de mogelijkheid te bieden haar zienswijze aan te vullen." en "indiener merkt opnieuw op dat de kaarten niet goed leesbaar zijn."

reactie: "We vinden het jammer dat het indiener niet gelukt is om goed zicht te krijgen op de veranderingen in de begrenzingen na vaststelling van de verordening. We hoopten dit door de internettoepassing "wijziging in Kaart Regels Natuur" op onze website voor eenieder toegankelijk te maken. Mochten er buiten de technische wijzigingen nog onterechte veranderingen hebben plaatsgevonden dan kunnen we deze bij een volgende actualisatie herstellen."

199: "Daarnaast is indiener van mening dat de kaart moeilijk leesbaar is en de legenda niet volledig: zijn bijvoorbeeld alle arceringen hetzelfde en wat betekenen de verschillende achtergrondkleuren? In de legenda worden slechts 2 kleuren groen verklaard maar op de kaart komen minstens 3 kleuren groen voor."

reactie: "Wij vinden het vervelend dat de indiener de kaart moeilijk leesbaar vindt, mocht de indiener nog vragen hebben kan met Provincie Loket contact worden opgenomen."

Dat de kaart moeilijk leesbaar is, is vooral hinderlijk omdat er veel aanpassingen zijn:

67, gemeente Doetinchem: "Indiener ziet op diverse plaatsen grote veranderingen en veranderingen die niet geplaatst kunnen worden. Indiener vraagt zich af of deze aanpassingen correct zijn. En als ze dat zijn, dan moeten deze veranderingen nader onderbouwd worden, zodat duidelijk is waarom het wordt aangepast. Indiener meent dat de aanpassingen niet allemaal te vatten zijn onder ‘noodzakelijke, beleidsarme inhoudelijke actualisatie’. Indiener heeft een bijlage toegevoegd met concrete locaties."

Ook onze fractie vindt de kaarten slecht leesbaar, en vindt dat de aanpassingen beter onderbouwd moeten worden. (Over dat laatste dienen we nog andere vragen in.)

In 2014 hebben we ook al vragen over de kaarten gesteld (PS2014-373).

Voor onze fractie is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om goed en snel te kunnen controleren waar terreinen uit het GNN of GO zijn gehaald, en om steeksproefsgewijs te kunnen controleren waarom dat is gebeurd. De tekst op bladzijde 5 in de reactienota laat immers zien dat er bij het wijzigen van de kaarten soms fouten worden gemaakt. Via GIS-bewerkingen zijn op veel plaatsen wijzigingen zijn gedaan.

In afbeelding 1 in de bijlage is te zien dat op veel plaatsen terrein uit het Gelders Natuur Netwerk is gehaald. Maar zonder inzoomen is niet te zien of het een grote of kleine wijziging is. Er moet op alle stukjes ingezoomd worden.

In afbeelding 2 is te zien dat het soms betekent dat slechts een aantal paden van GNN naar GO zijn gewijzigd. (Meestal om beter aan te sluiten bij de omliggende terreinen.)

In afbeelding 3 is te zien dat, omdat voor “eraf” en “erbij” een arcering is gebruikt, steeds ver moet worden ingezoomd om te zien of er een terrein met een substantiële oppervlakte is gewijzigd, of slechts een paar paden, als in afbeelding 1.

In afbeelding 4 is pas goed te zien waar het om een substantiële oppervlakte gaat.

Er is een geconsolideerde versie van 19-12-2018 op https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen. Als er op https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen ook een geconsolideerde versie zou zijn zoals die zou worden ná de actualisatie, dan zouden de verschillen ook kunnen worden bekeken door de oude en de nieuwe geconsolideerde versie in twee viewers te openen, en met alt-tab (in windows) te wisselen. Die extra mogelijkheid zou voor onze fractie veel meerwaarde hebben.

In afbeeldingen 5 en 6 (voor GNN en GO) en afbeeldingen 7, 8 en 9 (voor natuurbegraven) is te zien dat het voor een laag met meer dan één “terreintype” (namelijk GNN en GO, respectievelijk “voorwaarden natuurbegraven” en “bijzonder voorwaarden natuurbegraven”) lastig is om met de arceringen de verschillen te zien. Het zou praktisch zijn om ook een geconsolideerde versie ná actualisatie te kunnen zien. Voor lagen met één “terreintype” werkt “erbij” en “eraf” wel heel praktisch, al zou de arcering voor “eraf” misschien beter in een andere richting gedaan kunnen worden dan die voor “erbij”.

In afbeeldingen 5 en 6 is te zien dat de geconsolideerde versie wél een datum in de titel heeft, maar de actualisatieversie niet. Als er meerdere versies tegelijk geopend zijn, helpt het als de datum altijd in de titel staat.

In afbeelding 10 is te zien dat het selecteren van de verschillende lagen in de geconsolideerde versie lastig is. De verschillende lagen kunnen niet rechtstreeks worden geselecteerd. De verschillende artikelen kunnen worden geselecteerd, daarbij wordt de laag of worden de lagen aangezet die bij het artikel hoort/horen. Bij de actualisatieversie is dat beter geregeld. Daarbij is het (onder “wijzigingen in kaarten” / “wijzigingen in kaart XYZ”) per laag mogelijk om de situatie van de laatste geconsolideerde versie te zien, en/of het terrein erbij, en/of het terrein eraf. (Zie bijvoorbeeld afbeelding 2.)

In afbeelding 11 is te zien dat de provinciale kaarten op https://www.ruimtelijkeplannen.nl geen legenda hebben. Het is niet duidelijk waarom. Normaal hebben kaarten wel een legenda, zoals in afbeelding 13 te zien is voor een gemeentelijke kaart. (In afbeelding 12 is te zien dat als een bepaald punt wordt geselecteerd, er onder “plekinfo” wel een legenda komt, maar die bevat alleen de legenda voor het aangewezen punt.)

Afbeelding 11 laat ook zien dat de geconsolideerde versie op https://www.ruimtelijkeplannen.nl niet bruikbaar is omdat alle afzonderlijke lagen in de “natuur”-kaart tegelijk getekend worden. (Misschien is het niet de bedoeling om meer lagen in één kaart te stoppen.)

In afbeelding 14 is te zien dat op https://www.ruimtelijkeplannen.nl de actualisatieversie nog meer onbruikbaar is dan de geconsolideerde versie.

Via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=gelderland&striVersion=STRI2008 is het gml-bestand van de actualisatie te downloaden, dat gebruikt zou kunnen worden om in een eigen GIS-applicatie zelf elementen te selecteren. (Bijvoorbeeld: selecteer alle “GNN eraf” met een oppervlakte groter dan 1 ha.) Probleem ook hierbij is echter dat alle elementen in één laag zitten, en dat ze niet via de attributen onderscheiden kunnen worden.

Voor onze fractie is het prettig om binnen de fractie, of naar derden, een link te kunnen sturen die de kaart opent met een bepaald gebied, met de goede lagen geselecteerd. En het is prettig om, ter vergelijking, een andere kaart van precies hetzelfde gebied te kunnen openen. Veel viewers hebben de mogelijkheid om coördinaten mee te geven, maar bij iedere viewer gebeurt dat weer op een andere manier. Dat is jammer, omdat we dan niet simpelweg de coördinaten van de ene viewer bij de andere kunnen knippen en plakken.

Hier zijn enkele van de varianten:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?bbx1=209000&bby1=452000&bbx2=210000&bby2=453000

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/#?geometry.x=209500&geometry.y=452500&zoomlevel=3

https://anlbviewer.portaalnatuurenlandschap.nl/anlb-flamingo-viewer/app/default?debug=false&layers=1,108,109,110,111,112,113,114&extent=209000,452000,210000,453000&levelOrder=L3,L6,L7,L44,L39,L83,L12&

https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer/index.html?id=9970151486b6423d817d38ae123acec3&extent=209000,452000,210000,453000,28992

De provinciale planoviewer heeft ook een optie om een link aan te maken, maar de coördinaten zijn daarin niet meer te herkennen of te wijzigen. Bijvoorbeeld: https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen/NL.IMRO.9925.PVOVa7-vst1?s=SAAUoEWiSAGc7GpFhFJBQZQ_gB-jjAQw

  1. Kunt u ons zo snel mogelijk bruikbare bestanden van de actualisatie ter beschikking stellen, om in QGIS te kunnen gebruiken ? Is het mogelijk die een volgende keer al gelijk bij publicatie op de website beschikbaar te maken?

  2. Kunt u op https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen ook een geconsolideerde versie toevoegen, zoals het er ná de actualisatie uit zou zien?

  3. Kunt u aangeven hoeveel ha van de verschillende typen (GNN, GO, windenergie, etc.) aanwezig is, en hoeveel is toegevoegd en hoeveel is verwijderd?

  4. Kunt u in de geconsolideerde versie iets toevoegen waarmee op https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen gemakkelijk een bepaalde laag kan worden aan- of uitgezet, zoals in de actualisatieversie?

  5. Kan de kaart zo gemaakt worden dat op https://www.ruimtelijkeplannen.nl niet meerdere lagen (GNN, GO, verkenningsgebieden natuurbegraven, etc.) door elkaar in één kaart gepresenteerd worden?

  6. Waarom hebben op https://www.ruimtelijkeplannen.nl onze kaarten geen legenda (zoals die van bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn wel hebben)?

  7. Kunt u in het vervolg in de naam van iedere actualisatie de versiedatum toevoegen?

  8. Kunt u stimuleren dat de verschillende viewers, voor zover ze door de overheid gebruikt worden, eenzelfde mogelijkheid bieden om de extent mee te geven in de url?

  9. Kunt u de volgende keer een lijst toevoegen met de wijzigingen (voor zover het niet om wijzigingen op veel plaatsen door GIS-bewerkingen gaat) met een koppeling naar de plaats op de kaart?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Vraag 1:
Kunt u ons zo snel mogelijk bruikbare bestanden van de actualisatie ter beschikking stellen, om in QGIS te kunnen gebruiken? Is het mogelijk die een volgende keer al gelijk bij publicatie op de website beschikbaar te maken?

Antwoord:
We hebben verschillende bestanden aan u aangeleverd; de wijzigingen in de verordening, de hele verordening, kaarten. De plannen zijn beschikbaar via planoviewer. We zullen de volgende keer deze bestanden als pdf op de site zetten. De geo-data is na vaststelling op te vragen bij de provincie.

Vraag 2:
Kunt u op https://gldanders.planoview.nl... ook een geconsolideerde versie toevoegen, zoals het er ná de actualisatie uit zou zien?

Antwoord:
Geconsolideerde versie van het definitief ontwerp staat op planoview sinds 27-1-21.

Vraag 3:
Kunt u aangeven hoeveel ha van de verschillende typen (GNN, GO, windenergie, etc.) aanwezig is, en hoeveel is toegevoegd en hoeveel is verwijderd?

Antwoord:
Bij deze actualisatie hebben de volgende wijzigingen in het GNN plaatsgevonden: (a) Er zijn gronden verwijderd die geen bestemming natuur of bos hebben. Voorbeelden hiervan zijn asfaltwegen, bebouwde erven, parkeerplaatsen en gronden met een agrarische bestemming waar we geen ambitie tot omvorming hebben. Het gaat om 1261 ha. Over het algemeen is dit Groene ontwikkelingszone geworden. (b) Daarnaast is 522 ha grond verwijderd op basis van GS-besluiten die in de periode 2014-2020 zijn genomen. Hiervoor waren diverse aanleidingen, zoals herbegrenzing in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), verzoeken van de terreinbeherende organisaties, Nadere uitwerking Rivierengebied en de Subsidieregeling Natuurbeheer. De oppervlakten zijn in de meeste gevallen op een andere locatie weer toegevoegd aan het GNN (zie punt d). (c) Verder is 143 ha verwijderd als gevolg van grenscorrecties zodat de begrenzing zoveel mogelijk aansluit bij de kadastrale begrenzing. Er zijn stukjes afgegaan, maar ook stukjes toegevoegd. De toename is onderdeel van punt d. (d) Bij deze actualisatie is 1516 ha toegevoegd als gevolg van aankoop, omvorming en herbegrenzing zoals vermeld onder punt b en c. De windkaarten zijn niet aangepast daarbij kan niet worden aangegeven hoeveel is toegevoegd of verwijderd is.

Vraag 4:
Kunt u in de geconsolideerde versie iets toevoegen waarmee op https://gldanders.planoview.nl... gemakkelijk een bepaalde laag kan worden aan- of uitgezet, zoals in de actualisatieversie?

Antwoord:
De geconsolideerde versie is de versie van de omgevingsverordening na vaststelling van de actualisatie door uw Staten. Per artikel kan in de geconsolideerde versie, de kaart die van toepassing is aan en uit worden gezet. De wijzigingen in de kaarten zijn in de erbij en eraf kaarten alleen beschikbaar in het actualisatieplan.

Vraag 5:
Kan de kaart zo gemaakt worden dat op https://www.ruimtelijkeplannen... niet meerdere lagen (GNN, GO, verkenningsgebieden natuurbegraven, etc.) door elkaar in één kaart gepresenteerd worden?

Antwoord:
Het betreft hier een landelijke site die niet in ons beheer is. Wel kunnen wij dit aangeven, maar wij gaan niet over de uiteindelijke besluitvorming. Net als de heer Van der Veer vinden wij het ook vervelend dat kaarten niet altijd zeer nauwkeurig leesbaar zijn en dat het functioneren van de huidige systemen soms onduidelijk is. Daarom proberen wij zoveel mogelijk mensen te helpen door instructie op de provinciale site en ook door de kaarten als PDF beschikbaar te stellen. Vanuit de Omgevingswet is het de bedoeling, dat per 1-1-2022 het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) in gebruik wordt genomen. Het DSO vervangt onder andere RuimtelijkePlannen.nl en bestaat uit een ander kaartsysteem en een andere viewer. Momenteel is het DSO nog in ontwikkeling, waardoor wij daar nog geen gebruik van kunnen maken. Wanneer het DSO gereed is zijn wij uiteraard bereid om PS in de werking mee te nemen. Ook hiervan zullen instructies op de site komen. Omdat het DSO over minder dan een jaar in werking zal treden, zien wij op dit moment geen nut en noodzaak om te investeren in het huidige systeem van planoview en RuimtelijkePlannen.nl.

Vraag 6:
Waarom hebben op https://www.ruimtelijkeplannen... onze kaarten geen legenda (zoals die van bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn wel hebben)?

Antwoord:
Het kan zijn dat het bij een gemeente om een bestemmingsplan gaat. Een bestemmingsplan is anders ingeregeld in het landelijke systeem van ruimtelijkeplannen.nl dan een provinciale verordening. Daarom ziet dat er anders uit op deze website.

Vraag 7:
Kunt u in het vervolg in de naam van iedere actualisatie de versiedatum toevoegen?

Antwoord:
Ja dat kan. We kunnen de datum van het besluit vermelden. De verschillende versies zijn nu te herkennen aan de ID, te weten: volgnummer van de actualisatie plus ontwerp of vastgesteld.

Vraag 8:
Kunt u stimuleren dat de verschillende viewers, voor zover ze door de overheid gebruikt worden, eenzelfde mogelijkheid bieden om de extent mee te geven in de url?

Antwoord:
De viewers zijn van verschillende partijen. Wij kunnen dit aangeven, maar gaan niet over de uiteindelijke besluitvorming. Zie ook algemeen antwoord.

Vraag 9:
Kunt u de volgende keer een lijst toevoegen met de wijzigingen (voor zover het niet om wijzigingen op veel plaatsen door GIS-bewerkingen gaat) met een koppeling naar de plaats op de kaart?

Antwoord:
Via de viewers die we nu hebben, is dat niet mogelijk. Vermoedelijk is ook in de versie van DSO die beschikbaar is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet dat niet mogelijk.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris