Schriftelijke vragen over ontheffing voor het houden van bruinvissen 

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum : 5-2-2018

van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp : Ontheffing voor het houden van bruinvissen

Gedeputeerde Staten hebben bekendgemaakt een ontheffing te willen verlenen voor het houden van zeven bruinvissen in een dolfinarium[1] . De dieren zullen volgens het ontwerpbesluit worden gehouden voor educatieve en research doeleinden. Op dit moment zijn slechts de twee in 2007 gestrande bruinvissen in het dolfinarium aanwezig, en een nakomeling uit 2012 van een van de twee. Voor de laatste is mogelijk geen ontheffing nodig. De aanvraag van het dolfinarium was dus slechts voor twee bruinvissen (die niet teruggezet in de natuur zouden kunnen worden). De provincie heeft echter aangeboden een ontheffing te verlenen voor zeven bruinvissen, zodat het dolfinarium in de toekomst ook vier dieren die uitgeleend zijn weer zou kunnen terugnemen. De ondernemingen waaraan de dieren uitgeleend zijn hebben echter zelf ook een ontheffing (of moeten die nog aanvragen) voor die vier bruinvissen. Op deze manier wordt er een ontheffing verleend voor meer dieren dan er daadwerkelijk aanwezig zijn. Het dolfinarium heeft echter ook vermeld een fokprogramma voor bruinvissen te willen beginnen. Door dierenwelzijnsorganisaties wordt dat ontraden, omdat de dieren in gevangenschap weinig ruimte hebben. Enige tijd geleden zijn nog jonge dieren overleden[2]. Bovendien is niet duidelijk waar gefokte dieren zouden moeten blijven, omdat er slechts plaats is voor zeven dieren, en de provincie een ontheffing wil verlenen voor het houden van zeven dieren die uit de zee afkomstig zijn, en niet gefokt zijn.

1. Heeft u de locatie waar de dieren gehouden zullen worden bezocht en beoordeeld ? Zo nee, waarom niet ?

2. Is dit de beste locatie om de (niet uitzetbare) dieren te houden ?

3. Waarom heeft de provincie aangeboden een ontheffing voor zeven dieren te verlenen? Er kan toch eenvoudig een aangepaste ontheffing verleend worden, als de vier uitgeleende dieren ooit weer terug naar het dolfinarium verhuisd zouden worden ?

4. Is voor in gevangenschap geboren dieren ook een ontheffing nodig ? Zo nee, waarom is dan voor zeven dieren een ontheffing verleend, in plaats van voor twee of zes ?

5. Waarom verleent de provincie niet een ontheffing specifiek voor deze twee exemplaren, zodat aan het eind van hun leven de ontheffing zou aflopen, en voor andere exemplaren een nieuwe ontheffing moet worden aangevraagd ?

6. In de beoordeling is meegewogen dat het dolfinarium met de dieren wil gaan fokken. Het is niet duidelijk waar de nieuwe dieren dan gehouden zouden moeten worden. Heeft u nagegaan of het een optie is om anticonceptiemiddelen te gebruiken, of andere geboortebeperkende methoden, of om de mannelijke en vrouwelijke dieren apart te houden ? Zo nee, zou u dat voor dit soort ontheffingen niet moeten nagaan ?

7. De ontheffing wordt verleend op grond van artikel 3.8 lid 5 onderdeel b onder 1 “in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats”. Hoe draagt het verlenen van de ontheffing hieraan bij ?

8. Als er een fokprogramma wordt gestart, mogen en/of kunnen de jonge dieren dan in de natuur worden uitgezet ? Als daar een ontheffing voor nodig is, bent u van plan die dan te verlenen ?

9. Kan worden uitgesloten dat de dieren voor dierproeven uitgeleend of gebruikt gaan worden ?

10. Als de dieren toch voor dierproeven gebruikt worden, is dat dan in strijd met de ontheffing ?

Luuk van der Veer Lid

Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.

 

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-5746.html

2 https://www.destentor.nl/harderwijk/bruinvis-guus-op-mysterieuze-wijze-overleden~a654d672/ http://www.dolfinariumweb.nl/joomla/index.php/parkinformatie/nieuwsarchief/jaar-2011/319-bruinvissen-kwin-en-daan-overleden