Schrif­te­lijke vragen over vervuilde grond onder rondweg Voort­huizen


Indiendatum: feb. 2019

Deze vragen zijn mede-ingediend met SP en GroenLinks.

1. Klopt het dat het Barneveldse bedrijf (Vink), dat eerder in het nieuws kwam vanwege vervuilde grond, betrokken is bij de aanleg van de rondweg Voorthuizen?

2. Hoe wordt gecontroleerd dat bij aanleg van de rondweg geen vervuilde grond wordt gebruikt?

3. Doet het bedrijf (Vink) andere werkzaamheden voor de provincie, eventueel als onderaannemer? Zo ja, kunt u aangeven welke en waar deze plaatsvinden/gepland zijn en welke materialen daarbij gebruikt worden?

4. We hebben begrepen dat er een definitieve ontwerpvergunning moet zijn afgegeven, dit inverband met de vereiste van permanent extern toezicht (of ontvlechting). Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is mbt rondweg Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 26 feb. 2019

Vraag1: Klopt het dat het Barneveldse bedrijf (Vink), dat eerder in hetnieuws kwam vanwege vervuilde grond, betrokken is bij de aanleg vande rondweg Voorthuizen?

Antwoord:

Deaanleg van de rondweg Voorthuizen is opgedragen aan de fa. StruktonCiviel Noord Oost. Strukton heeft gemeld dat voor een aantalwerkzaamheden als onderaannemer Vink b.v. zal worden ingeschakeld.Het betreft de uitvoering van het grondverzet en het funderen van deweg en kunstwerken (viaducten).

Vraag2: Hoe wordt gecontroleerd dat bij aanleg van de rondweg geenvervuilde grond wordt gebruikt?

Antwoord:In het contract voor de rondweg Voorthuizen zijn voor de bouwstoffen(waaronder grond en zand) milieukundige, civieltechnische encultuurtechnische eisen opgenomen. De milieukundige eisen in hetcontract Voorthuizen zijn zwaarder dan de eisen uit de BBK (BesluitBodemKwaliteit) en Wbb (Wet bodembescherming).

Voorgrond is toepassing van de klasse industrie niet toegestaan en voorzand geldt de categorie Altijd Toepasbaar (AW2000). De aannemer moetvooraf aan de Provincie Gelderland als opdrachtgever van het projectde rapportage van de milieukundige onderzoeken verstrekken. Natoetsing aan de gestelde eisen kan de aannemer de bouwstoffenaanmelden bij het bevoegd gezag (bodemloket). Als de aannemer binnen5 werkdagen geen bericht krijgt kan er gestart worden met aanvoer vande bouwstoffen. Zoals eerder gemeld, is in deze specifieke situatiegekozen om naast bovenstaande eerste lijnskeuring ook eentweedelijnskeuring toe te passen. Dat betekent dat er extra keuringenvan geleverde bouwstoffen worden verricht door een milieutechnischeadviesbureau.

Vraag3: Doet het bedrijf (Vink) andere werkzaamheden voor de provincie,eventueel als onderaannemer? Zo ja, kunt u aangeven welke en waardeze plaatsvinden/gepland zijn en welke materialen daarbij gebruiktworden?

Antwoord:

Inde afgelopen twee jaar zijn vier opdrachten door de provincieverstrekt aan Vink. Twee opdrachten betroffen onderhoudswerkzaamheden(o.a. doorspuiten riolering) aan gesloten stortplaatsen (de Ullerbergin Ermelo en de Langenberg in Zelhem). De andere twee opdrachtenbetroffen voorbereidende werkzaamheden voor de rondweg Voorthuizen.Een opdracht voor het rooien van bomen op of nabij het tracé van denieuwe rondweg en het slopen van een woning met agrarische gebouwenen bijbehorende voorzieningen op het tracé. Van opdrachtnemers diewerken in onderaanneming en leveranciers van hoofdaannemers vindtgeen centrale registratie plaats.

Vraag4: We hebben begrepen dat er een definitieve ontwerpvergunning moetzijn afgegeven, dit in verband met de vereiste van permanent externtoezicht (of ontvlechting). Kunt u ons vertellen wat de stand vanzaken is mbt rondweg Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Deomgevingsvergunning voor Vink Afvalverwerking B.V (locatieWencopperweg) heeft geen relatie met de aanleg van de rondwegVoorthuizen. Zoals bij vraag 2 is geantwoord zal de aannemerbouwstoffen leveren die aan de gestelde (milieu)regels voldoen. Dekeuze van de plaats van herkomst van de bouwstoffen is, binnen deeisen van het contract, aan de aannemer.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer