Schrif­te­lijke vragen over vervuilde grond onder rondweg Voort­huizen


Deze vragen zijn mede-ingediend met SP en GroenLinks.

1. Klopt het dat het Barneveldse bedrijf (Vink), dat eerder in het nieuws kwam vanwege vervuilde grond, betrokken is bij de aanleg van de rondweg Voorthuizen?

2. Hoe wordt gecontroleerd dat bij aanleg van de rondweg geen vervuilde grond wordt gebruikt?

3. Doet het bedrijf (Vink) andere werkzaamheden voor de provincie, eventueel als onderaannemer? Zo ja, kunt u aangeven welke en waar deze plaatsvinden/gepland zijn en welke materialen daarbij gebruikt worden?

4. We hebben begrepen dat er een definitieve ontwerpvergunning moet zijn afgegeven, dit inverband met de vereiste van permanent extern toezicht (of ontvlechting). Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is mbt rondweg Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorddatum: 26 feb. 2019

Vraag 1: Klopt het dat het Barneveldse bedrijf (Vink), dat eerder in het nieuws kwam vanwege vervuilde grond, betrokken is bij de aanleg van de rondweg Voorthuizen?

Antwoord:

De aanleg van de rondweg Voorthuizen is opgedragen aan de fa. Strukton Civiel Noord Oost. Strukton heeft gemeld dat voor een aantal werkzaamheden als onderaannemer Vink b.v. zal worden ingeschakeld. Het betreft de uitvoering van het grondverzet en het funderen van de weg en kunstwerken (viaducten).

Vraag 2: Hoe wordt gecontroleerd dat bij aanleg van de rondweg geen vervuilde grond wordt gebruikt?

Antwoord: In het contract voor de rondweg Voorthuizen zijn voor de bouwstoffen (waaronder grond en zand) milieukundige, civieltechnische en cultuurtechnische eisen opgenomen. De milieukundige eisen in het contract Voorthuizen zijn zwaarder dan de eisen uit de BBK (Besluit BodemKwaliteit) en Wbb (Wet bodembescherming).

Voor grond is toepassing van de klasse industrie niet toegestaan en voor zand geldt de categorie Altijd Toepasbaar (AW2000). De aannemer moet vooraf aan de Provincie Gelderland als opdrachtgever van het project de rapportage van de milieukundige onderzoeken verstrekken. Na toetsing aan de gestelde eisen kan de aannemer de bouwstoffen aanmelden bij het bevoegd gezag (bodemloket). Als de aannemer binnen 5 werkdagen geen bericht krijgt kan er gestart worden met aanvoer van de bouwstoffen. Zoals eerder gemeld, is in deze specifieke situatie gekozen om naast bovenstaande eerste lijnskeuring ook een tweedelijnskeuring toe te passen. Dat betekent dat er extra keuringen van geleverde bouwstoffen worden verricht door een milieutechnische adviesbureau.

Vraag 3: Doet het bedrijf (Vink) andere werkzaamheden voor de provincie, eventueel als onderaannemer? Zo ja, kunt u aangeven welke en waar deze plaatsvinden/gepland zijn en welke materialen daarbij gebruikt worden?

Antwoord:

In de afgelopen twee jaar zijn vier opdrachten door de provincie verstrekt aan Vink. Twee opdrachten betroffen onderhoudswerkzaamheden (o.a. doorspuiten riolering) aan gesloten stortplaatsen (de Ullerberg in Ermelo en de Langenberg in Zelhem). De andere twee opdrachten betroffen voorbereidende werkzaamheden voor de rondweg Voorthuizen. Een opdracht voor het rooien van bomen op of nabij het tracé van de nieuwe rondweg en het slopen van een woning met agrarische gebouwen en bijbehorende voorzieningen op het tracé. Van opdrachtnemers die werken in onderaanneming en leveranciers van hoofdaannemers vindt geen centrale registratie plaats.

Vraag 4: We hebben begrepen dat er een definitieve ontwerpvergunning moet zijn afgegeven, dit in verband met de vereiste van permanent extern toezicht (of ontvlechting). Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is mbt rondweg Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De omgevingsvergunning voor Vink Afvalverwerking B.V (locatie Wencopperweg) heeft geen relatie met de aanleg van de rondweg Voorthuizen. Zoals bij vraag 2 is geantwoord zal de aannemer bouwstoffen leveren die aan de gestelde (milieu)regels voldoen. De keuze van de plaats van herkomst van de bouwstoffen is, binnen de eisen van het contract, aan de aannemer.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer