Schrif­te­lijke vragen Verbe­tering Planning & Control docu­menten


Indiendatum: 22 okt. 2020

Woensdag 30 september was er een workshop “doorontwikkeling P&C documenten”. Mogelijkheden om de begroting en jaarrekening duidelijker en overzichtelijker te maken zijn besproken aan de hand van de 3-w vragen bij twee thema’s. De wens om de P&C documenten te verbeteren werd breed gedeeld. Onder andere het systeem van indicatoren van de provincie Overijssel werd genoemd. Op 24 oktober 2018 is daar een presentatie over gegeven na de toezegging van het college in het vervolgvoorstel voor de begroting 2018 in november 2017:

Bij de behandeling van de Begroting 2018 in de commissie ABF is uitgebreid ingegaan op indicatoren. Ons college heeft aangegeven bereid te zijn om in cocreatie met uw Staten met maatschappelijk effectindicatoren aan de slag te gaan. In dit kader zal binnenkort via de griffie een uitvraag worden gedaan wie hierover wil meepraten, zodat er afspraken kunnen worden ingepland. Het doel is om het resultaat op te nemen in de Voorjaarsnota 2018.

Wat betreft de planning werd het nu van ambtelijke zijde moeilijk haalbaar geacht om in de begroting van 2022 (die eind volgend jaar wordt vastgesteld) al verbeteringen aan te brengen. Het zou pas in de begroting van 2023 mogelijk zijn (die over ruim twee jaar wordt vastgesteld).

Tijdens de coronapandemie werd weer eens duidelijk hoe belangrijk goede indicatoren zijn voor een verstandig beleid.

  1. Ziet u mogelijkheden via incrementele verbeteringen de begroting te verduidelijken, zodat we aan het eind van 2021 al resultaten kunnen zien?

  2. Kunt u met een planning laten zien op welke manier we in 2021 al resultaten kunnen bereiken, dan wel waarom dit onmogelijk zou zijn?

  3. Is het mogelijk met extra ambtelijke capaciteit, met extra middelen, of op een andere manier het proces te versnellen, en zo ja, wat moeten Provinciale Staten daarvoor doen bij de behandeling van de begroting 2021 op 11 november?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren