Schrif­te­lijke vragen verkie­zings­cam­pagne TK2021 Nederland Slim Benutten


Indiendatum: 5 mrt. 2021

De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen via de website https://nederlandslimbenutten.nl/ bepaalde kandidaat-Kamerleden en partijen in hun campagne, namelijk de kandidaten uit Gelderland en Overijssel. Kandidaten die een “Akte van Oost” ondertekenen worden nog extra onder de aandacht gebracht via bijvoorbeeld twitterberichten.

Het college van B&W van Apeldoorn nodigt af en toe Statenleden uit Apeldoorn uit om bij te praten over ontwikkelingen in die gemeente. Op dergelijke uitnodigingen antwoord ik altijd dat naar mijn mening de uitnodiging naar de griffie zou moeten gaan, zodat hij op de Statenagenda vermeld kan worden, en zodat alle fracties zouden kunnen bijpraten, en niet alleen de Apeldoornse Statenleden. Het probleem is namelijk dat anders kleine gemeenten in het nadeel zijn, omdat in lang niet alle gemeenten een Statenlid woont. Bovendien moeten alle fracties (en eigenlijk alle Statenleden) toch dezelfde informatie (kunnen) krijgen. Een Statenlid is er namelijk voor álle inwoners en niet alleen voor die van de gemeente waarin hij of zij woont.

Op dezelfde manier als de gemeente Apeldoorn niet alle fracties bereikt als alleen Statenleden uit Apeldoorn worden uitgenodigd, bereiken de provincies Overijssel en Gelderland niet alle partijen als alleen kandidaten uit die provincies worden aangeschreven.

BIJ1 heeft bijvoorbeeld geen kandidaten in Gelderland of Overijssel, maar dat hoeft niet te betekenen dat een kandidaat van BIJ1 straks geen volksvertegenwoordiger voor inwoners uit het oosten zou kunnen zijn. Misschien had een kandidaat van BIJ1 zelfs wel een “Akte van Oost” willen ondertekenen.

  1. Welke gedeputeerde is verantwoordelijk voor “Nederland Slim Benutten”?

  2. Moet een overheid zich wel met verkiezingscampagnes bezig houden ? Had u zich niet moeten beperken tot het informeren van kandidaten, of tot het informeren van de partijen voorafgaand aan het opstellen van verkiezingsprogramma’s?

  3. Is het niet onjuist dat u op deze manier niet álle partijen onder de aandacht brengt?

  4. Een akte is een officieel document, een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Is het wel toegestaan om kandidaten te helpen bij hun campagne, als ze eerst een akte ondertekenen?

  5. In de praktijk hebben fracties in de Tweede Kamer in lang niet alle provincies een Kamerlid. Gebeurt het in het kader van lobby ook wel dat Tweede Kamerleden van niet alle fracties worden benaderd?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 mrt. 2021
Antwoorddatum: 30 mrt. 2021

Vraag 1:
Welke gedeputeerde is verantwoordelijk voor “Nederland Slim Benutten” ?

Antwoord:
De acht regio’s van Oost Nederland en de provincies Overijssel en Gelderland trokken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk op in de campagne Nederland Slim Benutten. We werkten daarbij samen met de Economic Boards van Oost-Nederland. Gelderland is dus niet alleen verantwoordelijk voor de campagne. Binnen het college van GS van Gelderland is de commissaris van de Koning portefeuillehouder van coördinatie van de lobbyactiviteiten, de inhoudelijk verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende gedeputeerden.

Vraag 2:
Moet een overheid zich wel met verkiezingscampagnes bezig houden ? Had u zich niet moeten beperken tot het informeren van kandidaten, of tot het informeren van de partijen voorafgaand aan het opstellen van verkiezingsprogramma’s ?

Antwoord:
We houden ons niet met verkiezingscampagnes bezig, dat wil zeggen: we voeren geen actie om kiezers van standpunten te overtuigen. Kandidaat Kamerleden zijn geattendeerd op inhoudelijke accenten in Oost-Nederland. Slim Benutten is een campagne om onze uitdagingen en kansen aan alle politieke partijen te presenteren. Het is wenselijk dat de besluiten in Den Haag genomen worden door mensen die zicht hebben op de ontwikkelingen in heel Nederland. Door al voor de verkiezingen te communiceren met de partijen en hen van goede informatie te voorzien kan dit invloed hebben op een uiteindelijk regeerakkoord. En door al voor de verkiezingen contact te hebben met kandidaat Kamerleden kunnen we na de verkiezingen veel sneller samenwerken op de voor onze provincie essentiële dossiers zoals droogte, stikstofaanpak of woningbouw.

Vraag 3:
Is het niet onjuist dat u op deze manier niet álle partijen onder de aandacht brengt ?

Antwoord:
Nederland Slim Benutten is gestart met een oproep aan álle politieke partijen om OostNederlandse kandidaten een plek te geven op de kandidatenlijst. Alle politieke partijen zijn ingelicht over de campagne en werden uitgenodigd om hierbij betrokken te zijn. Sommige politieke partijen hebben ervoor gekozen geen Kandidaten uit Oost-Nederland op de lijst te zetten, maar dat is geen reden om het niet te betrekken bij de campagne. Er zijn meer kandidaten met hart voor ons landsdeel en je hoeft niet perse in Oost-Nederland te wonen om bij te dragen aan oplossingen voor onze regio.

Vraag 4:
Een akte is een officieel document, een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Is het wel toegestaan om kandidaten te helpen bij hun campagne, als ze eerst een akte ondertekenen ?

Antwoord:
De ‘Akte van Oost’ is een document waar de politieke partijen zelf aan de basis hebben gestaan en ook nadrukkelijk zelf eigenaar van zijn. Met de Akte van Oost beloven politici van 9 verschillende partijen zich in te zetten voor concrete onderwerpen zoals de verduurzaming van de keramiekindustrie en de aanpak van droogte in de Achterhoek. De Akte heeft geen afdwingbaar karakter want Kamerleden worden gekozen zonder last of ruggespraak. Dit is ook expliciet opgeschreven in de tekst van de akte. De ‘Akte van Oost’ is een mijlpaal en een enorme opsteker voor ons landsdeel. Geen enkele andere provincie of regio heeft een dergelijk document. Het principe van het ‘stembusakkoord’ is echter niet nieuw. Er zijn deze campagne meerdere ‘stembusakkoorden’ gesloten, zoals het traditionele COC regenboogakkoord. Maar deze Akte heeft een hele brede politieke ondertekening; en dat is uniek.

Vraag 5:
In de praktijk hebben fracties in de Tweede Kamer in lang niet alle provincies een Kamerlid. Gebeurt het in het kader van lobby ook wel dat Tweede Kamerleden van niet alle fracties worden benaderd ?

Antwoord:
Ja. Vanuit Gelderland wordt in Den Haag contact onderhouden met alle politieke partijen. Om praktische redenen wordt in veel gevallen - bijvoorbeeld voor het indienen van een motie of het stellen van een vraag –één Kamerlid of partij benaderd. Dit kan ook een Kamerlid zijn die niet uit Oost-Nederland komt maar bijvoorbeeld woordvoerder is voor zijn/haar partij op het betreffende onderwerp.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Stijn van Wely - Plv. secretaris