Schrif­te­lijke vragen wildopvang en biodi­ver­siteit


Indiendatum: 11 okt. 2021

Gelderland kent een subsidieregeling voor het behoud van prioritaire soorten, en ook enkele regelingen voor het bevorderen van biodiversiteit.

Prioritaire soorten zijn planten en dieren waar het niet goed mee gaat, en die dreigen te verdwijnen. Op de Gelderse lijst staan bijvoorbeeld de roerdomp, de tapuit en de otter.

Uit verslagen van wildopvangen in Nederland blijkt dat de opvangen deze dieren regelmatig tijdelijk verzorgen, tot ze weer beter zijn. Opvang De Bonte Piet heeft bijvoorbeeld een roerdomp en een tapuit opgevangen. Stichting Flappus een otter. Opvang Toevlucht heeft ook een tapuit opgevangen, en daarnaast vele dieren die als kwetsbaar of (ernstig) bedreigd op een rode lijst staan, bijvoorbeeld boomvalken, kerkuilen, een patrijs, ransuilen, een slobeend, torenvalken, een velduil, watersnippen, wintertalingen, een wulp, et cetera.

Afgelopen jaar bleek na een onderzoek
dat de situatie van de wespendief op de Veluwe zorgwekkend is. Ook een wespendief wordt weleens door een wildopvang verzorgd.

Alle reden dus om de wildopvangen te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Een opvang in Gelderland die vroeg of de provincie in het kader van biodiversiteit of behoud van prioritaire soorten een financiële bijdrage zou kunnen doen aan de opvang van de gewonde dieren kreeg echter van de provincie te horen dat de subsidieregelingen alleen openstonden voor gemeenten, landgoederen en collectieven.

Opmerking: deze vragen gaan alleen over een bijdrage aan wildopvangen in het kader van biodiversiteit en het helpen van bedreigde soorten. Daarnaast doet de Raad voor Dierenaangelegenheden nog een onderzoek naar de opvang van gewonde dieren in het algemeen. We komen daarop terug als het onderzoek klaar is, maar wilden niet langer wachten met deze vragen over opvang van gevoelige, kwetsbare en bedreigde soorten.

  1. Klopt het, dat met de huidige subsidieregeling er geen subsidie kan worden gegeven aan een wildopvang voor de tijdelijke opvang en verzorging van dieren die op een rode lijst staan, of op de lijst met prioritaire soorten?

  2. Klopt het dat de subsidieregeling alleen openstaat voor gemeenten, landgoederen en collectieven, en is er een oplossing te bedenken voor wildopvangen?

  3. Bent u met ons eens dat de tijdelijke opvang door een wildopvang van dieren die op een Nederlandse rode lijst staan, of op de Gelderse lijst met prioritaire soorten, eigenlijk een activiteit is die doet waar de subsidieregeling voor in het leven is geroepen? Zo nee, waarom niet?

  4. Bent u bereid de subsidieregeling aan te passen, zodat een bijdrage aan wildopvangen mogelijk is, voor de tijdelijke opvang van dieren die op een Nederlandse rode lijst staan, of op de Gelderse lijst met prioritaire soorten? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 11 okt. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Vraag 1:
Klopt het, dat met de huidige subsidieregeling er geen subsidie kan worden gegeven aan een wildopvang voor de tijdelijke opvang en verzorging van dieren die op een rode lijst staan, of op de lijst met prioritaire soorten?

Antwoord:
Ja, dat klopt.

Vraag 2:
Klopt het dat de subsidieregeling alleen openstaat voor gemeenten, landgoederen en collectieven, en is er een oplossing te bedenken voor wildopvangen?

Antwoord:
Dat klopt voor de biodiversiteitsregeling maar niet voor de regeling behoud prioritaire soorten. In het laatste geval kan er door meer instanties subsidie worden aangevraagd. Het gaat om de eigenaren dan wel gebruikers van het leefgebied van prioritaire soorten dan wel de organisaties die onderzoek doen naar maatregelen ter behoud van deze soorten. Voorts verwijzen wij u naar het antwoord op de vragen 3 en 4.

Vraag 3:
Bent u met ons eens dat de tijdelijke opvang door een wildopvang van dieren die op een Nederlandse rode lijst staan, of op de Gelderse lijst met prioritaire soorten, eigenlijk een activiteit is die doet waar de subsidieregeling voor in het leven is geroepen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de subsidieregeling behoud prioritaire soorten is bedoeld voor maatregelen die de duurzame instandhouding van een selectie van bedreigde soorten bevorderen. Opvang van enkele exemplaren van een soort dragen daar in het algemeen niet toe bij. Het gaat hier vooral om het voorkomen van individueel dierenleed. De bestaande subsidieregeling is daarom gericht op herstelmaatregelen voor het leefgebied van deze soorten als ook het onderzoek hiernaar. Daarnaast kan ook het kweken en het opnieuw uitzetten van bedreigde soorten financieel worden ondersteund.

Vraag 4:
Bent u bereid de subsidieregeling aan te passen, zodat een bijdrage aan wildopvangen mogelijk is, voor de tijdelijke opvang van dieren die op een Nederlandse rode lijst staan, of op de Gelderse lijst met prioritaire soorten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat het aan het particulier initiatief is om wildopvang te ondersteunen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Lichtvervuiling – Elke nacht ‘Nacht van de Nacht’

Lees verder

Schriftelijke vragen subsidieregister

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer