Vervolg­vragen asbe­s­t­risico steen­fa­briek Dodewaard


Indiendatum: nov. 2016

 1. Heeft GS op enig moment afspraken gemaakt met andere instanties zoals het OM, GGD, gemeente en DLG/BBL over het asbestrisico bij de voormalige steenfabriek in Dodewaard? Zo ja, wanneer zijn deze afspraken gemaakt, en wat was de strekking van deze afspraken?
 2. Zijn er ook afspraken gemaakt over de communicatie naar burgers die mogelijk risico hebben gelopen? Zo ja, hoe? En wie was er volgens u verantwoordelijk voor deze communicatie?
 3. Het OM heeft alleen gekeken naar de bezoekers die er zijn geweest na de eerste asbestinventarisatie dag van de asbestrapportage. Dit was 23 september. Maar het lijkt er op dat er in 2010 en 2011 zo'n beetje dezelfde risico's zijn geweest. Betekent dit dat er potentieel nog veel meer mensen blootgesteld zouden kunnen zijn aan asbest?
 4. Sinds wanneer hebben mensen risico kunnen lopen in de steenfabriek?
 5. Is er ondertussen duidelijkheid over de precieze risico's voor de bezoekers van evenementen in de steenfabriek?
 6. Heeft de provincie wel eens evenementen georganiseerd in de fabriek? Zijn er daarbij ook bezoekers in de asbestrisicogebieden geweest?
 7. Wie is er verantwoordelijk voor het verstrekken van een opdracht aan de GGD om onderzoek te gaan doen naar de risico's voor bezoekers van de steenfabriek?
 8. Hoe ziet het vervolgtraject er uit m.b.t. deze zaak, wat zijn de verantwoordelijkheden van GS?
 9. Zult u de GGD verzoeken om de gezondheidsrisico's in kaart te brengen, per bedrijfsruimte op de betreffende locatie ?
 10. Welke toezichthoudende rol heeft de provincie, wanneer gemeenten toestaan dat oude (mogelijk risicovolle) bedrijfsruimten (tijdelijk) voor evenementen gebruikt worden ?
 11. Zijn er nog meer risicovolle oude gebouwen met asbest waar evenementen of andere activiteiten georganiseerd worden? Zo ja, welke?

Maaike Moulijn
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Joa Maouche
Lid Provinciale Staten Gelderland
Groen Links

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 17 jan. 2017

Vraag 1:


Heeft GS op enig moment afspraken gemaakt met andere instanties zoals het OM, GGD, gemeente en DLG/BBL over het asbestrisico bij de voormalige steenfabriek in Dodewaard? Zo ja, wanneer zijn deze afspraken gemaakt, en wat was de strekking van deze afspraken?


Antwoord:


Wij hebben geen afspraken gemaakt met andere instanties over het mogelijk asbestrisico omdat de DLG als eigenaar en beheerder van de voormalige steenfabriek verantwoordelijk was voor het mogelijk asbestrisico.


Vraag 2:


Zijn er ook afspraken gemaakt over de communicatie naar burgers die mogelijk risico hebben gelopen? Zo ja, hoe? En wie was er volgens u verantwoordelijk voor deze communicatie?


Antwoord:


In december 2011 hebben de gemeente Neder-Betuwe en de provincie een gezamenlijk persbericht uitgebracht over de aanwezigheid van asbest op de Waalwaard. Naar aanleiding van de melding van de provincie aan het Functioneel Parket op 28 maart 2012 is met de gemeente Neder-Betuwe afgesproken dat de provincie de coördinatie voert over de communicatie en dat de GGD gezondheidsgerelateerde vragen oppakt. Naar aanleiding van deze afspraken is in april 2012 wederom een gezamenlijk persbericht van provincie en gemeente uitgebracht. Naar aanleiding van de melding bij het Openbaar Ministerie heeft het OM verzocht om radiostilte in acht te nemen totdat duidelijk is of er een onderzoek komt. Recent (oktober 2016) is met de gemeente en GGD afgesproken dat de provincie de communicatie coördineert en dat, als mensen zich melden bij de provincie omdat zij zich ongerust maken over mogelijke asbestblootstelling, zij zullen worden doorverwezen naar de GGD Gelderland-Zuid voor nadere informatie.


Vraag 3:


Het OM heeft alleen gekeken naar de bezoekers die er zijn geweest na de eerste asbestinventarisatie dag van de asbestrapportage. Dit was 23 september. Maar het lijkt er op dat er in 2010 en 2011 zo’n beetje dezelfde risico’s zijn geweest. Betekent dit dat er potentieel nog veel meer mensen blootgesteld zouden kunnen zijn aan asbest?


Antwoord:


In 2011 hebben er diverse vernielingen en inbraken plaatsgevonden. In de zomer van 2011 heeft de DLG de provincie hierover geïnformeerd. Wanneer de inbraken en vernielingen precies hebben plaatsgevonden weten we niet. Het is waarschijnlijk dat er meer mensen aan asbest zijn blootgesteld.


Vraag 4:


Sinds wanneer hebben mensen risico kunnen lopen in de steenfabriek?


Antwoord:


Sinds de oprichting hebben mensen, waaronder de werknemers, risico kunnen lopen in de steenfabriek. Asbest werd in het verleden op grote schaal in gebouwen toegepast.


Vraag 5:


Is er ondertussen duidelijkheid over de precieze risico’s voor de bezoekers van evenementen in de steenfabriek?


Antwoord:


Duidelijkheid over de precieze risico’s van blootstelling aan asbest behoort tot de expertise van de GGD. De GGD heeft hierover diverse berichten naar buiten gebracht. De GGD heeft hierbij aangegeven dat het risico verwaarloosbaar is als het gaat om kortstondige blootstelling zoals bij het bezoek van een evenement.


Vraag 6:


Heeft de provincie wel eens evenementen georganiseerd in de fabriek? Zijn er daarbij ook bezoekers in de asbestrisicogebieden geweest?


Antwoord:


De provincie en de gemeente hebben op 29 maart 2011 een bewonersavond georganiseerd in de
bedrijfshal. Op 28 juni 2011 heeft een bezoek van statenleden plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen vonden plaats in het kader van de verplaatsing van De Beijer. Of de bezoekers op 29 maart 2011 en 28 juni 2011 in asbestrisicogebieden zijn geweest is niet bekend.


Vraag 7:


Wie is er verantwoordelijk voor het verstrekken van een opdracht aan de GGD om onderzoek te gaan doen naar de risico’s voor bezoekers van de steenfabriek?


Vraag 8:


Hoe ziet het vervolgtraject eruit m.b.t. deze zaak, wat zijn de verantwoordelijkheden van GS?


Antwoord vraag 7 en 8:


In overleg met de GGD is afgesproken dat de GGD vragen van bezoekers over risico’s zal oppakken omdat dit de taak van de GGD is. En overigens is de steenfabriek inmiddels gesloopt en is het asbest conform de voorschriften verwijderd. Het nu nog laten doen van onderzoek achten wij niet zinvol. Gelet hierop zien wij geen vervolgtraject.


Vraag 9:


Zult u de GGD verzoeken om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, per bedrijfsruimte op de betreffende locatie?


Antwoord:


Zie antwoord vraag 7 en 8.


Vraag 10:


Welke toezichthoudende rol heeft de provincie, wanneer gemeenten toestaan dat oude (mogelijk risicovolle) bedrijfsruimten (tijdelijk) voor evenementen gebruikt worden?


Antwoord:


Het gebruik van oude, mogelijk risicovolle bedrijfsruimten voor evenementen zien wij niet als passend binnen onze wettelijke provinciale toezicht rol richting gemeenten (Wet Revitalisering Generiek Toezicht). Overigens heeft de gemeente Neder-Betuwe nooit toegestaan dat er evenementen werden gehouden binnen de bedrijfsruimten van de oude steenfabriek Waalwaard.


Vraag 11:


Zijn er nog meer risicovolle oude gebouwen met asbest waar evenementen of andere activiteiten georganiseerd worden? Zo ja, welke?


Antwoord:


Ongetwijfeld zijn er nog meer risicovolle oude gebouwen met asbest waarin evenementen georganiseerd worden of andere activiteiten plaatsvinden, gezien de grote schaal waarop asbest in het verleden in gebouwen is toegepast.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer