Vervolgvragen over gebruik roestvrij staal in zwembaden

Op 9 oktober maakte Reporter Radio een uitzending over gebruik van roestvast staal in zwembaden. Het gebruik van roestvast staal in zwembaden kan tot ongevallen leiden, omdat het door chloordampen aangetast kan worden. In 2011 heeft dit tot een dodelijk ongeval geleid. In de commissievergadering EEM van 26 oktober is dit door onze fractie bij de rondvraag aan de orde gesteld. Als reactie daarop heeft u in een vervolgvoorstel bij de begroting  aangegeven dat u er op 14 oktober een brief over hebt ontvangen van de minister van Wonen en Rijksdienst, en dat u deze brief aan de Gelderse gemeenten en de omgevingsdiensten hebt doorgestuurd. In de brief wordt erop gewezen dat gemeenten onderzoeksrapporten kunnen opvragen en kunnen handhaven op de onderzoeksplicht die eigenaren van overdekte zwembaden sinds 1 juli 2016 hebben. Ook is vermeld dat de provincie verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht. De provincie moet er voor zorgen dat de gemeenten de bouwregels ook daadwerkelijk handhaven.

26 maart  was er een vervolguitzending van Reporter Radio. In alle provincies zijn steekproeven genomen. Gelderland komt daar niet goed uit : “In Friesland, Noord-Holland en Gelderland is er niet één van de 12 gemeenten die het voor elkaar heeft.”

Naar aanleiding van de vervolguitzending heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld . In het uitstelbericht  van 25 april geeft u aan dat op 3 april alle Gelderse gemeenten door de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur, onderdeel Interbestuurlijk Toezicht (KOB/ IBT) per e-mail zijn aangeschreven, maar dat nog niet alle gemeenten hebben gereageerd.

In het uiteindelijke antwoord  is niet te zien hoeveel en welke gemeenten hebben gereageerd, en wat de status is van de 239 zwembadwater-gerelateerde inrichtingen. Wel is daarin te lezen dat de gemeenten na 1 januari 2017 zijn begonnen met toezicht, en dat het een procedureel traject is met aanschrijven, bezwaar- en beroepstermijnen.

Op 18 mei verscheen een bericht in de Gelderlander, dat 4 zwembaden in de regio Vallei veilig zijn.

  1. Wat is op dit moment de u bekende status (m.b.t. gebruik roestvast staal) in zwembaden in de Gelderse gemeenten ?
  2. Hoeveel Gelderse gemeenten hebben al gemeld dat in alle zwembadinrichtingen in hun gemeente de controle is uitgevoerd, en dat indien nodig de constructie is aangepast ?
  3. Wordt er gebruik gemaakt van de genoemde bezwaar- en beroepsprocedures ?
  4. Kunt u, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de handhaving door de gemeente en het interbestuurlijk toezicht van de provincie, en om te voorkomen dat we te vroeg opnieuw  schriftelijke vragen stellen, een klein chronologisch overzicht geven van belangrijke data ? (Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze de zwembaden om het onderzoeksrapport hebben gevraagd ? Wanneer mogen we van zwembaden verwachten dat ze het rapport hebben teruggestuurd ? Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze gereageerd hebben op de mail van de provincie van 3 april ? Wanneer zal de provincie vervolgstappen ondernemen richting de gemeenten die niet reageren ? Wanneer mogen we verwachten dat van alle Gelderse gemeenten en alle Gelderse zwembadwater-gerelateerde inrichtingen de status bekend is ? Wanneer mogen we verwachten dat alle inrichtingen veilig zijn ? Wanneer kunt u de status per gemeente bekend maken ?)
  5. Welke beleidsruimte is er om het interbestuurlijk toezicht intensief of minder intensief te laten plaatsvinden ?
  6. In de media verschijnen berichten welke zwembaden veilig zijn. Mogen gemeenten ook al lijsten publiceren van zwembaden die veilig zijn ? (Die het onderzoek hebben uitgevoerd, en die eventuele aanpassingen hebben doorgevoerd.)
  7. Kunt u zeggen van welke Gelderse gemeenten bericht is ontvangen dat de situatie veilig is, of kunt u daarover geen mededeling doen zolang de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures nog lopen ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren