Vervolg­vragen over gebruik roestvrij staal in zwembaden


Indiendatum: jun. 2017

Op 9 oktober maakte Reporter Radio een uitzending over gebruik van roestvast staal in zwembaden. Het gebruik van roestvast staal in zwembaden kan tot ongevallen leiden, omdat het door chloordampen aangetast kan worden. In 2011 heeft dit tot een dodelijk ongeval geleid. In de commissievergadering EEM van 26 oktober is dit door onze fractie bij de rondvraag aan de orde gesteld. Als reactie daarop heeft u in een vervolgvoorstel bij de begroting aangegeven dat u er op 14 oktober een brief over hebt ontvangen van de minister van Wonen en Rijksdienst, en dat u deze brief aan de Gelderse gemeenten en de omgevingsdiensten hebt doorgestuurd. In de brief wordt erop gewezen dat gemeenten onderzoeksrapporten kunnen opvragen en kunnen handhaven op de onderzoeksplicht die eigenaren van overdekte zwembaden sinds 1 juli 2016 hebben. Ook is vermeld dat de provincie verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht. De provincie moet er voor zorgen dat de gemeenten de bouwregels ook daadwerkelijk handhaven.

26 maart was er een vervolguitzending van Reporter Radio. In alle provincies zijn steekproeven genomen. Gelderland komt daar niet goed uit : “In Friesland, Noord-Holland en Gelderland is er niet één van de 12 gemeenten die het voor elkaar heeft.”

Naar aanleiding van de vervolguitzending heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld . In het uitstelbericht van 25 april geeft u aan dat op 3 april alle Gelderse gemeenten door de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur, onderdeel Interbestuurlijk Toezicht (KOB/ IBT) per e-mail zijn aangeschreven, maar dat nog niet alle gemeenten hebben gereageerd.

In het uiteindelijke antwoord is niet te zien hoeveel en welke gemeenten hebben gereageerd, en wat de status is van de 239 zwembadwater-gerelateerde inrichtingen. Wel is daarin te lezen dat de gemeenten na 1 januari 2017 zijn begonnen met toezicht, en dat het een procedureel traject is met aanschrijven, bezwaar- en beroepstermijnen.

Op 18 mei verscheen een bericht in de Gelderlander, dat 4 zwembaden in de regio Vallei veilig zijn.

  1. Wat is op dit moment de u bekende status (m.b.t. gebruik roestvast staal) in zwembaden in de Gelderse gemeenten ?
  2. Hoeveel Gelderse gemeenten hebben al gemeld dat in alle zwembadinrichtingen in hun gemeente de controle is uitgevoerd, en dat indien nodig de constructie is aangepast ?
  3. Wordt er gebruik gemaakt van de genoemde bezwaar- en beroepsprocedures ?
  4. Kunt u, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de handhaving door de gemeente en het interbestuurlijk toezicht van de provincie, en om te voorkomen dat we te vroeg opnieuw schriftelijke vragen stellen, een klein chronologisch overzicht geven van belangrijke data ? (Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze de zwembaden om het onderzoeksrapport hebben gevraagd ? Wanneer mogen we van zwembaden verwachten dat ze het rapport hebben teruggestuurd ? Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze gereageerd hebben op de mail van de provincie van 3 april ? Wanneer zal de provincie vervolgstappen ondernemen richting de gemeenten die niet reageren ? Wanneer mogen we verwachten dat van alle Gelderse gemeenten en alle Gelderse zwembadwater-gerelateerde inrichtingen de status bekend is ? Wanneer mogen we verwachten dat alle inrichtingen veilig zijn ? Wanneer kunt u de status per gemeente bekend maken ?)
  5. Welke beleidsruimte is er om het interbestuurlijk toezicht intensief of minder intensief te laten plaatsvinden ?
  6. In de media verschijnen berichten welke zwembaden veilig zijn. Mogen gemeenten ook al lijsten publiceren van zwembaden die veilig zijn ? (Die het onderzoek hebben uitgevoerd, en die eventuele aanpassingen hebben doorgevoerd.)
  7. Kunt u zeggen van welke Gelderse gemeenten bericht is ontvangen dat de situatie veilig is, of kunt u daarover geen mededeling doen zolang de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures nog lopen ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 4 jul. 2017

04-07-2017

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid de heer L. van der Veer ( Partij voor de Dieren ) over Gebruik roestvast staal in zwembaden, vervolgvragen 1 juni 2017

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid de heer L. van der Veer toekomen.

Inleiding vragensteller: Op 9 oktober maakte Reporter Radio een uitzending over gebruik van roestvast staal in zwembaden. Het gebruik van roestvast staal in zwembaden kan tot ongevallen leiden, omdat het door chloordampen aangetast kan worden[1]. In 2011 heeft dit tot een dodelijk ongeval geleid. In de commissievergadering EEM van 26 oktober is dit door onze fractie bij de rondvraag aan de orde gesteld[2]. Als reactie daarop heeft u in een vervolgvoorstel bij de begroting[3] aangegeven dat u er op 14 oktober een brief over hebt ontvangen van de minister van Wonen en Rijksdienst, en dat u deze brief aan de Gelderse gemeenten en de omgevingsdiensten hebt doorgestuurd. In de brief wordt erop gewezen dat gemeenten onderzoeksrapporten kunnen opvragen en kunnen handhaven op de onderzoek plicht die eigenaren van overdekte zwembaden sinds 1 juli 2016 hebben. Ook is vermeld dat de provincie verantwoordelijk is voor het interbestuurlijk toezicht. De provincie moet ervoor zorgen dat de gemeenten de bouwregels ook daadwerkelijk handhaven. 26 maart was er een vervolguitzending van Reporter Radio4 . In alle provincies zijn steekproeven genomen. Gelderland komt daar niet goed uit : “In Friesland, Noord-Holland en Gelderland is er niet één van de 12 gemeenten die het voor elkaar heeft.” Naar aanleiding van de vervolguitzending heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld[5]. In het uitstelbericht[6] van 25 april geeft u aan dat op 3 april alle Gelderse gemeenten door de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur, onderdeel Interbestuurlijk Toezicht (KOB/ IBT) per e-mail zijn aangeschreven, maar dat nog niet alle gemeenten hebben gereageerd. In het uiteindelijke antwoord[7] is niet te zien hoeveel en welke gemeenten hebben gereageerd, en wat de status is van de 239 zwembadwater-gerelateerde inrichtingen. Wel is daarin te lezen dat de gemeenten na 1 januari 2017 zijn begonnen met toezicht, en dat het er een procedureel traject is met aanschrijven, bezwaar- en beroepstermijnen. Op 18 mei verscheen een bericht in de Gelderlander, dat 4 zwembaden in de regio Vallei veilig zijn[8].

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Roestvast_staal

2 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4662444/2

3 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4529906/1

4 http://www.nporadio1.nl/onderzoek/3575-inspectie-rvs-in-zwembaden-niet-op-orde

5 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5154386/6

6 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5249833/4

7 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5324189/3

8 http://www.gelderlander.nl/ede/zwembaden-in-de-vallei-zijn-veilig~a8f680fb/

Vraag 1 : Wat is op dit moment de u bekende status (m.b.t. gebruik roestvast staal) in zwembaden in de Gelderse gemeenten ?

Antwoord : De gemeenten (peildatum 1 juni 2017) hebben 121 keuringsrapporten ontvangen en beoordeeld en 91 worden nog opgesteld/zijn opgesteld maar nog niet in bezit van de gemeente. Een aantal zwemwatergerelateerde inrichtingen hoeft geen rapport op te stellen (inmiddels gesloten, geen chloortoepassing, recent in 2016 al gecontroleerd). Er is 1 inrichting direct door de eigenaar (vervroegd) gesloten op basis van het uitgevoerde keuringsrapport.

Vraag 2 : Hoeveel Gelderse gemeenten hebben al gemeld dat in alle zwembadinrichtingen in hun gemeente de controle is uitgevoerd, en dat indien nodig de constructie is aangepast ?

Antwoord : 51 gemeenten hebben aangegeven bezig te zijn (geweest) met controles, het opstellen van handhavingsbrieven (met hersteltermijnen) en het uitvoeren van hercontroles. 3 gemeenten hebben geen inrichtingen binnen hun gemeente die vallen onder het Bouwbesluit RVS-toepassing (Neerijnen, Rozendaal en West Maas en Waal), 10 gemeenten geven aan dat alle inrichtingen binnen hun gemeente voldoen (m.n. gemeenten met maar 1 inrichting). 41 Gemeenten geven aan 1 of meerdere verbeterpunten te hebben geconstateerd bij de inrichtingen die worden hersteld door de eigenaar (m.n. gemeenten met 2-26 inrichtingen), waarbij de verbeterpunten variëren van “de scharnierschroeven van de kleedhokjes moeten worden vervangen” t/m “de draagschroeven van het verlaagde plafond”” moeten worden vervangen”. Voor wat betreft de hersteltermijnen wordt door de keuringsbureaus, onder andere, gehanteerd/geadviseerd cf. de onderstaande tabel:

Inspectie termijn - Kleurcode - Actie

3 jaar - GROEN - Na 3 jaar opnieuw inspecteren.

2 jaar - GEEL - Na 2 jaar opnieuw inspecteren of binnen 2 jaar herstellen.

1 jaar - ORANJE - Licht tot matig zichtbare corrosie verwijderen en behandelen met een corrosie werende spray (zink of anders) of binnen 1 jaar opnieuw inspecteren.

6 maanden - BLAUW - Dit geldt voor niet-resistent RVS in gebied A, waarbij geen roest is waargenomen, waarbij geen kans bestaat op letsel bij bezwijken, indien direct visueel inspecteerbaar en niet voorzien van een coating.

0 jaar - ROOD - Direct herstellen en/of vervangen.

Vraag 3 : Wordt er gebruik gemaakt van de genoemde bezwaar- en beroepsprocedures ?

Antwoord : Dat is ons niet bekend. De provincie heeft geen rol in deze. Uitgangspunt voor de provincie Gelderland is het vertrouwen in de lokale overheid, inclusief het horizontale toezicht door de Gemeenteraad op B&W.

Vraag 4 : Kunt u, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de handhaving door de gemeente en het interbestuurlijk toezicht van de provincie, en om te voorkomen dat we te vroeg opnieuw schriftelijke vragen stellen, een klein chronologisch overzicht geven van belangrijke data ? (Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze de zwembaden om het onderzoeksrapport hebben gevraagd ? Wanneer mogen we van zwembaden verwachten dat ze het rapport hebben teruggestuurd ? Wanneer mogen we van gemeenten verwachten dat ze gereageerd hebben op de mail van de provincie van 3 april ? Wanneer zal de provincie vervolgstappen ondernemen richting de gemeenten die niet reageren ? Wanneer mogen we verwachten dat van alle Gelderse gemeenten en alle Gelderse zwembadwater-gerelateerde inrichtingen de status bekend is ? Wanneer mogen we verwachten dat alle inrichtingen veilig zijn ? Wanneer kunt u de status per gemeente bekend maken ?)

Antwoord : In chronologie zij ambtelijk de volgende acties per e-mail uitgevoerd:

12 oktober 2016 Brief Rijk aan Provincie (ontvangen op 14 oktober 2016.

13 oktober 2016 Mail provincie aan gemeenten met waarschuwing deadline 1 januari 2017. 13 oktober 2016 Mail provincie aan Omgevingsdiensten, afschrift mail 13/10 aan gemeenten.

14 oktober 2016 Mail provincie aan Gemeenten met brief Rijk van 12 oktober 2016.

14 oktober 2016 Mail provincie aan Omgevingsdiensten, afschrift mail 14/10 aan gemeenten;

18 oktober 2016 Intern provincie bestand inrichtingen in Gelderland.

20 oktober 2016 Intern provincie aangepast bestand inrichtingen in Gelderland.

24 oktober 2016 Mail provincie aan elke gemeente afzonderlijk met overzicht bij provincie bekend zijnde inrichtingen

26 oktober 2016 Rondvraag PvdD in commissie EEM

3 november 2016 Mail van helpdesk Bouwregelgeving met antwoord op vraag provincie reikwijdte Bouwbesluit (toelichting wet-®elgeving, dragende metalen is breder dan alleen bouwconstructie.

3 november 2016 Mail provincie aan gemeenten met toelichting helpdesk Bouwregelgeving.

3 april 2017 Mail provincie aan gemeenten met NPO-bericht en verzoek om info m.b.t. stand van zaken.

24 april 2017 Mail provincie aan gemeenten met vermelding voorlopige tussenstand en rappel om informatie

25 april 2017 Mail provincie aan gemeente-specifiek die nog niet gereageerd hebben op verzoek om informatie wel/niet oppakken handhaving.

12 mei 2017 Mail provincie aan gemeenten met vermelding dat bureau Arcadis vanuit het Rijk (BZK) de opdracht heeft gekregen om een onderzoek te doen naar RVStoepassing bij zwembaden. Arcadis zal/heeft de zwembaden benaderd en de resultaten van dit onderzoek zullen medio juli 2017 naar de 2eKamer worden gestuurd. De zwembaden zullen dan met naam en toenaam genoemd (naming and shaming van de inrichting, maar afgeleid ook de gemeente vanwege het ontbreken van toezicht/handhaving).

18 mei 2017 Mail provincie aan gemeenten met kopie berichtgeving uit De Gelderlander en met nadrukkelijk verzoek om als gemeente goed beslagen ten ijs te komen als de BZK-rapportage wordt aangeboden aan de 2e Kamer (het is het college van B&W dat zich moet verantwoorden richting de gemeenteraad).

Er zijn nadien geen vervolgstappen uitgevoerd door ons richting gemeenten die niet hebben gereageerd op de e-mail van 25 april 2017. Het niet reageren door een gemeente op de e-mail wil niet betekenen dat de gemeente niet heeft opgetreden richting de zweminrichting. Ons past een afstandelijke rol op basis van vertrouwen. Pas wanneer het onderzoek vanuit BZK is afgerond en de resultaten zijn aangeboden aan de 2e Kamer (planning juli 2017) zal blijken of de provincie haar IBTrol formeel moet oppakken. Wij zullen de rapportage aan de 2e Kamer u doen toekomen. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om toezicht te houden, handhavend op te treden en hierover te communiceren (Verdrag van Aarhus). De provincie heeft geen rol in deze. Uitgangspunt voor de provincie Gelderland is vertrouwen in de lokale overheid, inclusief het horizontale toezicht door de Gemeenteraad op B&W.

Vraag 5 : Welke beleidsruimte is er om het interbestuurlijk toezicht intensief of minder intensief te laten plaatsvinden ?

Antwoord : In de wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) is aangegeven dat de provincie beleidsruimte heeft. Uitgangspunt voor de provincie Gelderland is het vertrouwen in de lokale overheid, inclusief het horizontale toezicht door de Gemeenteraad op B&W. In het jaarprogramma IBT 206-2018 dat door GS is vastgesteld en ter kennisname gesteld is aan PS, staat dat op het gebied van de WABO gewerkt wordt volgens het “piepsysteem” (=reageren op basis van signalen). Er wordt derhalve vanuit IBT niet actief “gerechercheerd” naar overtredingen. Dit is een beleidskeuze.

Vraag 6 : In de media verschijnen berichten welke zwembaden veilig zijn. Mogen gemeenten ook al lijsten publiceren van zwembaden die veilig zijn ? (Die het onderzoek hebben uitgevoerd, en die eventuele aanpassingen hebben doorgevoerd.)

Antwoord : De berichten in de media (i.c. De Gelderlander) zijn gebaseerd op door de Gelderlander zelf verkregen informatie. Het is aan de gemeenten om informatie te verschaffen over de onder hun toezicht staande inrichtingen. Daar heeft de provincie geen rol in.

Vraag 7 : Kunt u zeggen van welke Gelderse gemeenten bericht is ontvangen dat de situatie veilig is, of kunt u daarover geen mededeling doen zolang de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures nog lopen ?

Antwoord: Op basis van de ambtelijk ontvangen informatie, zijn de gemeenten (i.c. Omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten) nog bezig met handhavend optreden. Voor wat betreft informatie over bezwaar- en beroepsprocedure door zwemwater-gerelateerde inrichtingen verwijzen wij u naar onze de beantwoording bij vraag 3.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer