Vragen over de nieuw­ves­tiging van een vlees­kal­ver­hou­derij in Over­betuwe


Indiendatum: aug. 2012

Volgens een artikel in de Gelderlander van 2 augustus1 blijft de gemeente Overbetuwe meewerken aan de realisatie van een grote kalverhouderij aan de Hel, ondanks dat dit strijdig is met het provinciaal beleid. Op de website van de gemeente is bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders het wijzigingsplan gewijzigd hebben vastgesteld.

Vorig jaar heeft u een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe.


1. Wat gaat u nu doen? Zult u gaan voorkomen dat er in strijd met provinciaal beleid een nieuwe kalverhouderij voor 1200 vleeskalveren wordt gebouwd. Zult u bijvoorbeeld een reactieve aanwijzing geven?


2. Onze fractie heeft al diverse malen gevraagd om regels betreffende veehouderij in de Ruimtelijke Verordening op te nemen. Dit lijkt ons het effectieve instrument voor het provinciaal beleid, om te voorkomen dat door gebrek aan regels ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden, en om juridisch getouwtrek zoals in de situatie Overbetuwe zoveel mogelijk te vermijden. De provincie heeft nu in haar zienswijze moeten verwijzen naar een passage in het verouderde bestemmingsplan van de gemeente, waarin gesteld wordt dat er advies moet worden gevraagd van een inmiddels niet meer bestaande dienst van de provincie.

In de zienswijze stelt u

Het feit dat genoemd beleid ter voorkoming van nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven thans niet is opgenomen in de Ruimtelijke Verordening Gelderland neemt de strijdigheid met dit beleid niet weg. Bovendien zijn wij voornemens aan Provinciale Staten voor te stellen dit beleid alsnog in deze verordening op te nemen, bij de eerste herziening daarvan.

Wanneer zult u deze wijziging aan Provinciale Staten voorleggen, en waarom is dat nog niet gebeurd?


3. Zult u als u de Ruimtelijke Verordening aanpast onder andere ook toevoegen (net zoals in Brabant is gebeurd) dat er geen stallen met verdiepingen meer mogen worden gebouwd?


4. Is het inderdaad zo dat - ondanks de milieudruk die er hier al is - tienduizenden kalfjes uit heel Europa, bijvoorbeeld Oost-Europa, jaarlijks naar Gelderland gebracht worden, en vaak midden in de nacht arriveren?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2012
Antwoorddatum: 11 sep. 2012

Volgens een artikel in de Gelderlander van 2 augustus 2012 blijft de gemeente Overbetuwe meewerken aan de realisatie van een grote kalverhouderij aan de Hel, ondanks dat dit strijdig is met het provinciaal beleid. Op de website van de gemeente is bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders het wijzigingsplan gewijzigd hebben vastgesteld.

Vorig jaar heeft u een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe.


Vraag 1:
Wat gaat u nu doen ? Zult u gaan voorkomen dat er in strijd met provinciaal beleid een nieuwe kalverhouderij voor 1200 vleeskalveren wordt gebouwd. Zult u bijvoorbeeld een reactieve aanwijzing geven?

Antwoord:
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan 'Buitengebied, De Hel 4g, Randwijk' vanaf 9 augustus 6 weken ter inzage gelegd. Omdat het hier een wijzigingsplan betreft en geen 'gewoon' bestemmingsplan is het niet mogelijk een reactieve aanwijzing te geven. Ons college heeft besloten om tegen dit wijzigingsplan beroep in te stellen en te verzoeken om een voorlopige voorziening.


Vraag 2:
Onze fractie heeft al diverse malen gevraagd om regels betreffende veehouderij in de Ruimtelijke Verordening op te nemen. Dit lijkt ons het effectieve instrument voor het provinciaal beleid, om te voorkomen dat door gebrek aan regels ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden, en om juridisch getouwtrek zoals in de situatie Overbetuwe zo veel mogelijk te vermijden. De provincie heeft nu in haar zienswijze moeten verwijzen naar een passage in het verouderde bestemmingsplan van de gemeente, waarin gesteld wordt dat er advies moet worden gevraagd van een inmiddels niet meer bestaande dienst van de provincie.

In de zienswijze stelt u

Het feit dat genoemd beleid ter voorkoming van nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven thans niet is opgenomen in de Ruimtelijke Verordening Gelderland neemt de strijdigheid met dit beleid niet weg. Bovendien zijn wij voornemens aan Provinciale Staten voor te stellen dit beleid alsnog in deze verordening op te nemen, bij de eerste herziening daarvan.

Wanneer zult u deze wijziging aan Provinciale Staten voorleggen, en waarom is dat nog niet gebeurd?

Antwoord:
Afgelopen jaar is in de Statencommissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg meermalen discussie gevoerd over het toekomstig provinciaal beleid op het punt van de (intensieve) veehouderij. In de Statennotitie “Duurzame veehouderij; ruimtelijke zonering” (PS2012-279) hebben wij aangegeven op een aantal punten nieuw beleid te overwegen. De Statennotitie eindigt met (citaat): Deze ideeën voor beleidsaanpassingen en aanvullingen vergen nog nadere uitwerking en een integrale afweging. Dat zullen wij doen in het kader van de actualisatie van ons ruimtelijk beleid. Het vernieuwde beleid zal in het kader van de nieuwe structuurvisie en ruimtelijke verordening formeel aan uw Staten ter vaststelling worden voorgelegd.


Vraag 3:
Zult u als u de Ruimtelijke Verordening aanpast onder andere ook toevoegen (net zoals in Brabant is gebeurd) dat er geen stallen met verdiepingen meer mogen worden gebouwd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.


Vraag 4:
Is het inderdaad zo dat - ondanks de milieudruk die er hier al is - tienduizenden kalfjes uit heel Europa, bijvoorbeeld Oost-Europa, jaarlijks naar Gelderland gebracht worden, en vaak midden in de nacht arriveren?

Antwoord:
Het is juist dat er kalveren uit het buitenland worden aangevoerd. Binnen de open Europese grenzen is dit mogelijk. Wel dienen de transporten van levende dieren aan diverse Europese en nationale (welzijns)eisen te voldoen. Op dat vlak heeft de provincie geen beleidsverantwoordelijkheid en geen handhavingstaak.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer