Vragen over over­ste­kende ganzen langs de N317 bij Ulft


Indiendatum: aug. 2012

Inleiding
Op maandag 23 juli 2012 vond er een aanrijding plaats op de N317 bij Ulft toen een automobilist halt hield voor overstekende ganzen en een achterligger dat niet op tijd in de gaten had. In een artikel in de Gelderlander van 26 juli 2012 wordt gesteld dat de provincie als wegbeheerder verantwoordelijk is voor deze verkeerssituatie. In een ander artikel wordt overigens gesproken over "laagvliegende ganzen".

  1. In het artikel wordt de indruk gewekt dat de provincie onvoldoende voorzieningen heeft getroffen. Ook via Streetview zijn langs de N317 zo gauw geen waarschuwingsborden te zien. In reacties op de website is echter te lezen dat er wel degelijk borden aanwezig zijn, en dat er ver van tevoren wordt gewaarschuwd. Hoe is precies de situatie, en gaat u maatregelen nemen om de veiligheid van automobilisten en van de dieren langs de weg te verbeteren?
  2. Zou de situatie het beste verbeterd kunnen worden door (extra) waarschuwingsborden om weggebruikers bewust te maken van de kans op overstekende dieren, of door beter te handhaven op het houden van voldoende afstand tot de voorgangers?

  3. De ganzenkolonie zou al aanwezig zijn geweest lang voordat de provinciale weg werd aangelegd. Het besluit en/of MER-rapport is niet (meer) op de website van de provincie te vinden. Is destijds in de plannen met de aanwezigheid van de ganzen rekening gehouden? Tot welke maatregelen is toen besloten?
  4. De kosten van waarschuwingsborden zijn gering vergeleken met de kosten van een aanrijding als bij Ulft (waarbij er gelukkig alleen materiële schade was). Wat is het beleid van de provincie? Wanneer wordt er een bord geplaatst? En wanneer wordt er een raster geplaatst waarmee dieren naar een duidelijk aangegeven oversteekplaats worden toegeleid? Wanneer wordt een oplichtend bord geplaatst, dat verlicht wordt als zich bewegende dieren in de omgeving van de oversteekplaats bevinden?
  5. In het artikel zegt de woordvoerder van de politie dat het waarschuwingsbord met een uitroepteken gebruikt kan worden, met als onderbord "vogels". Leveranciers van borden hebben echter ook al geruime tijd speciale borden voor overstekende dieren in het programma, bijvoorbeeld het bekende bord met de overstekende eendjes. Past de provincie deze borden ook toe?
  6. Hoeveel borden voor overstekende dieren heeft de provincie al in het bestand, en om welke dierenborden gaat het?

  7. In het artikel wordt gesteld dat het (mede in verband met de verzekering) de vraag is in hoeverre men genoodzaakt is sterk af te remmen voor plots overstekende dieren. Bent u het met ons eens dat het goed is dat automobilisten remmen en halthouden voor plots overstekende dieren (of kinderen), en dat achterliggende weggebruikers daar rekening mee moeten houden, en voldoende afstand moeten houden?

Indiendatum: aug. 2012
Antwoorddatum: 30 okt. 2012

Vraag 1:
In het artikel wordt de indruk gewekt dat de provincie onvoldoende voorzieningen heeft getroffen. Ook via Streetview zijn langs de N317 zo gauw geen waarschuwingsborden te zien. In reacties op de website is echter te lezen dat er wel degelijk borden aanwezig zijn, en dat er ver van tevoren wordt gewaarschuwd. Hoe is precies de situatie, en gaat u maatregelen nemen om de veiligheid van automobilisten en van de dieren langs de weg te verbeteren?

Antwoord:
Wij hebben op de N317 waarschuwingsborden (J37) staan met het onderschrift "overstekende ganzen". Deze staan voor de richting Dinxperlo bij hectometerpaal 56,6 en voor de richting Doetinchem bij 57,6. De waarschuwingsborden maken de weggebruiker attent op de aanwezigheid van ganzen in de omgeving van de weg. De ervaring leert dat de ganzen zich slechts zeer incidenteel op de weg begeven. Om de zichtbaarheid op de dieren in de berm te vergroten wordt de berm ter plaatse extra gemaaid.

Vraag 2:
Zou de situatie het beste verbeterd kunnen worden door (extra) waarschuwingsborden om weggebruikers bewust te maken van de kans op overstekende dieren, of door beter te handhaven op het houden van voldoende afstand tot de voorgangers?

Antwoord:
Er staan reeds voldoende waarschuwingsborden. Gegeven het zeer beperkte aantal incidenten is er op dit moment geen aanleiding de politie te verzoeken extra toezicht te houden op voldoende onderlinge afstand van voertuigen.

Vraag 3:
De ganzenkolonie zou al aanwezig zijn geweest lang voordat de provinciale weg werd aangelegd. Het besluit en/of MER-rapport is niet (meer) op de website van de provincie te vinden. Is destijds in de plannen met de aanwezigheid van de ganzen rekening gehouden? Tot welke maatregelen is toen besloten?


Antwoord:
Voor zover wij kunnen nagaan is de ganzenkolonie al lang aanwezig. Bij de realisatie van de provinciale weg is rekening gehouden met alle aspecten die toen speelden en van belang waren. Onze inschatting is dat met de geplaatste waarschuwingsborden voldoende rekening is gehouden met de locatie van de ganzenkolonie.

Vraag 4:
De kosten van waarschuwingsborden zijn gering vergeleken met de kosten van een aanrijding als bij Ulft (waarbij er gelukkig alleen materiële schade was). Wat is het beleid van de provincie? Wanneer wordt er een bord geplaatst? En wanneer wordt er een raster geplaatst waarmee dieren naar een duidelijk aangegeven oversteekplaats worden toegeleid? Wanneer wordt een oplichtend bord geplaatst, dat verlicht wordt als zich bewegende dieren in de omgeving van de oversteekplaats bevinden?


Antwoord:
Wanneer er een duidelijke indicatie is van overstekend wild worden er langs de weg voldoende vroegtijdig waarschuwingsborden geplaatst met eventueel een toelichtend onderbord. Met betrekking tot het plaatsen van rasters voeren wij een terughoudend beleid. Daar waar nodig worden rasters als aanvullende maatregel geplaatst. Wij willen echter ook voorkomen dat rasters te veel barrières creëren voor mens en dier, daarnaast laten niet alle dieren zich door rasters geleiden naar een ingerichte fauna-oversteekplaats. Ook met betrekking tot het plaatsen van een oplichtend bord zijn wij terughoudend. Per situatie kijken wij in hoeverre de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Vraag 5:
In het artikel zegt de woordvoerder van de politie dat het waarschuwingsbord met een uitroepteken gebruikt kan worden, met als onderbord "vogels". Leveranciers van borden hebben echter ook al geruime tijd speciale borden voor overstekende dieren in het programma, bijvoorbeeld het bekende bord met de overstekende eendjes. Past de provincie deze borden ook toe?


Antwoord:
De borden die langs de provinciale wegen staan zijn opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) en zijn een officiële aanduiding. Wij gebruiken overwegend de standaard RVV-borden, in dit geval het waarschuwingsbord (categorie J) met als onderschrift bijvoorbeeld ”overstekende ganzen". Hiervan afwijken met bijzondere ontwerpen doet geen recht aan de uniformiteit van bebording, de herkenbaarheid en de rechtsstatus.

Vraag 6:
Hoeveel borden voor overstekende dieren heeft de provincie al in het bestand, en om welke dierenborden gaat het?


Antwoord:
Het totaal aantal van deze specifieke waarschuwingsborden langs provinciale wegen in Gelderland wordt niet in een apart bestand bijgehouden, het gaat hier wellicht om enkele tientallen.

Vraag 7:
In het artikel wordt gesteld dat het (mede in verband met de verzekering) de vraag is in hoeverre men genoodzaakt is sterk af te remmen voor plots overstekende dieren. Bent u het met ons eens dat het goed is dat automobilisten remmen en halthouden voor plots overstekende dieren (of kinderen), en dat achterliggende weggebruikers daar rekening mee moeten houden, en voldoende afstand moeten houden?


Antwoord:
In artikel 19 reglement verkeersregels en verkeerstekens staat "De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is". Hiermee wordt beoogd de veiligheid van alle weggebruikers te beschermen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris