Vragen over inven­ta­ri­satie van vissen en amfibieën via DNA-sporen


Indiendatum: jul. 2012

> deze vragen in .pdf

Sinds enige tijd is het mogelijk om via “environmental dna” (eDNA) de aanwezigheid van in het water levende dieren aan te tonen. De aanwezigheid van beschermde dieren kan gevolgen hebben voor activiteiten in of rond het leefgebied.

Bij de behandeling van het ontwerpbeheerplan Arkemheen door de commissie LCJ van Provinciale Staten op 1 april 2009 was de eDNA methode nog niet in gebruik. In paragraaf 6.2 van het ontwerpbeheerplan staat dat de Grote modderkruiper bij inventarisaties niet was gevonden:

Grote modderkuiper

Uit visseninventarisaties komt naar voren dat de Grote modderkruiper niet in het gebied voorkomt. Door de Provincie Gelderland is dan ook recentelijk een voorstel gedaan bij het Ministerie van LNV om de Grote modderkruiper niet meer in het definitieve aanwijzingsbesluit op te nemen (zie ook paragraaf 1.3). In afwachting van een definitief besluit hieromtrent worden er vooralsnog voor de Grote modderkruiper geen ambities voor de komende 6 jaren geformuleerd, wel zal er monitoring plaatsvinden.

In paragraaf 10.3 van het plan is de monitoring verder uitgewerkt.

Bij de behandeling van het ontwerpbeheerplan in 2009 is door onze fractie opgemerkt:

De fractie heeft voldoende signalen dat de Modderkruiper wel degelijk zou kunnen voorkomen. De bescherming van de habitat voor deze soort kan dus wel degelijk in het plan worden opgenomen”.

Vragen:

 1. Wordt “environmental DNA” inmiddels ook al gebruikt, en is het voorgeschreven, bij onderzoeken die de provincie laat doen, of die de provincie gebruikt ? Zo nee, waarom niet ?
 2. Hoe zijn de resultaten van de monitoring in Natura 2000 gebied Arkemheen tot dusver ?
 3. Bent u bereid in Arkemheen ook via dna-sporen de aanwezigheid van de Grote modderkruiper te onderzoeken, en zo ja, wanneer ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 21 aug. 2012

> deze antwoorden in .pdf

Sinds enige tijd is het mogelijk om via “environmental dna” (eDNA) de aanwezigheid van in het water levende dieren aan te tonen. 1 De aanwezigheid van beschermde dieren kan gevolgen hebben voor activiteiten in of rond het leefgebied.

Vragen:

 1. Vraag: Wordt ‘’environmental dna’’ inmiddels ook al gebruikt en is het voorgeschreven bij onderzoeken die de provincie laat doen, of die de provincie gebruikt? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De provincie betrekt gegevens over het voorkomen van planten en dieren uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). De gegevens in de NDFF worden o.a. verzameld door ecologische onderzoeksbureaus. Ons is niet bekend of zij gebruik maken van environmental dna. Uit de NDFF blijkt dat in 1993 voor het laatst éénmaal een Grote modderkruiper is waargenomen in Arkemheen. Het Ministerie van EL&I heeft de Grote modderkruiper niet als doelsoort aangewezen voor Arkemheen. Het Ministerie motiveert dit als volgt: ‘Bij een gerichte inventarisatie die recent is uitgevoerd, werd de soort niet aangetroffen.’.
  .
 2. Vraag: Hoe zijn de resultaten van de monitoring in het Natura 2000 gebied Arkemheen tot nu toe?
  Antwoord: Het beheerplan is nog niet definitief vastgesteld. De monitoring is daarom nog niet gestart en er zijn nog geen resultaten te melden. Overigens wordt het voorkomen van de Grote modderkruiper niet gemonitord omdat het Ministerie van EL&I geen doelstelling voor deze soort heeft opgenomen in het definitieve aanwijzingsbesluit.
  .
 3. Vraag: Bent u bereid in Arkemheen ook via dna-sporen de aanwezigheid van de Grote modderkruiper te onderzoeken, en zo ja, wanneer?
  Antwoord: Nee, de Grote modderkruiper is niet als doelsoort opgenomen in Arkemheen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer