Vragen over dood­ge­reden otter


Indiendatum: sep. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Volgens een artikel in de Gelderlander, is de laatste otter van Gelderland, een vrouwtje, vorige week doodgereden op de A12. Er is ter plaatse een duiker aanwezig, waarmee de dieren normaal veilig de A12 kunnen passeren, maar deze was afgesloten door een fuik, waarschijnlijk geplaatst door muskusrattenvangers van het waterschap.

  1. Wat vindt u van het bericht dat de laatste otter van Gelderland is doodgereden vanwege een afgesloten duiker ?
  2. Is het toegestaan duikers en andere belangrijke verbindingen tussen leefgebieden, zoals faunatunnels, met een fuik af te sluiten ?
  3. Van wie is de duiker onder de A12 ?
  4. Worden faunabuizen en duikers op terrein van de provincie (bijvoorbeeld onder provinciale wegen) ook wel eens afgesloten, en wordt daar dan toestemming en/of een ontheffing van de Flora- en Faunawet voor gevraagd ?
  5. Is er toestemming verleend om deze duiker af te sluiten ?
  6. Bent u bereid contact op te nemen met de Gelderse waterschappen, om te bewerkstelligen dat duikers en faunatunnels niet nog eens door muskusrattenvangers worden afgesloten ?
  7. Hoe vaak worden duikers, faunatunnels en andere verbindingsmiddelen waarvoor de provincie verantwoordelijk is geïnspecteerd, en zijn daarbij wel eens fuiken aangetroffen ?
  8. Wat heeft de provincie de laatste jaren gedaan om onveilige oversteekplaatsen voor otters te verbeteren ?
  9. Welke belangrijke verbindingen zijn er met andere otterleefgebieden in het land ? Kunnen otters uit andere leefgebieden in de komende jaren zich veilig naar Gelderland verplaatsen ?
  10. Ook in andere delen van Nederland worden otters op onveilige oversteekplaatsen het slachtoffer van verkeer. Is er (bijvoorbeeld via het IPO) overleg met andere provincies, en met de waterschappen en de Rijksoverheid ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 13 okt. 2015

Vraag 1:
Wat vindt u van het bericht dat de laatste otter van Gelderland is doodgereden vanwege een afgesloten duiker ?

Antwoord:
Wij vinden het spijtig dat een otter is doodgereden. Ons hebben berichten bereikt dat ook na het ongeval sporen van een otter gevonden zijn evenals beelden van waarschijnlijk een vrouwtje.

Vraag 2:
Is het toegestaan duikers en andere belangrijke verbindingen tussen leefgebieden, zoals faunatunnels, met een fuik af te sluiten ?

Antwoord:
In de "Gedragscode voor bestrijding van muskusratten en beverratten" van de Waterschappen van 3 september 2007 staat dat geen fuiken gebruikt worden in duikers die onder wegen door lopen in leefgebied (stroomgebied) van de bevers, waarvan verwacht kan worden, dat daar bevers oversteken. Het Waterschap dient zich daar aan te houden op grond van de provinciale aanwijzing art. 67 Flora- en faunawet (bestrijding muskusrat en beverrat). In casu is het leefgebied van otter en bever vergelijkbaar.

Vraag 3:
Van wie is de duiker onder de A12 ?

Antwoord:
Rijkswaterstaat is eigenaar van de betreffende duiker.

Vraag 4:
Worden faunabuizen en duikers op terrein van de provincie (bijvoorbeeld onder provinciale wegen) ook wel eens afgesloten, en wordt daar dan toestemming en/of een ontheffing van de Flora- en faunawet voor gevraagd ?

Antwoord:
In voorkomende gevallen wordt ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd. Bijvoorbeeld bij de realisatie van de voorziening en bij groot onderhoud.

Vraag 5:
Is er toestemming verleend om deze duiker af te sluiten ?

Antwoord:
Voor de betreffende duiker is geen specifieke ontheffing verleend voor het plaatsen van een fuik. Echter, het Waterschap maakt gebruik van de provinciale aanwijzing art. 67 Flora- en faunawet (bestrijding muskusrat en beverrat).

Vraag 6:
Bent u bereid contact op te nemen met de Gelderse waterschappen, om te bewerkstelligen dat duikers en faunatunnels niet nog eens door muskusrattenvangers worden afgesloten ?

Antwoord:
Van het Waterschap hebben wij begrepen dat de rattenbestrijders in Gelderland direct maatregelen genomen hebben (direct stoppen met 'vangschermen' onder A- en N-wegen). Deze lijn is inmiddels ook landelijk ingebracht zijn.

Vraag 7:
Hoe vaak worden duikers, faunatunnels en andere verbindingsmiddelen waarvoor de provincie verantwoordelijk is geïnspecteerd, en zijn daarbij wel eens fuiken aangetroffen ?

Antwoord:
Voor faunatunnels geldt dat deze drie keer per jaar geïnspecteerd worden. De schouw voor de kleine duikers (<1meter) vindt eens per 5 jaar plaats. Duikers groter dan een meter worden jaarlijks geschouwd.
Fuiken worden zeer sporadisch aangetroffen.

Vraag 8:
Wat heeft de provincie de laatste jaren gedaan om onveilige oversteekplaatsen voor otters te verbeteren ?

Antwoord:
Op een aantal plekken zijn voorzieningen aangebracht (Ooijpolder en Doesburg N315/N388). Deze zijn effectief gebleken. Daarnaast worden nog voorzieningen aangebracht in het kader van het programma Ontsnippering EHS Gelderland.

Vraag 9:
Welke belangrijke verbindingen zijn er met andere otterleefgebieden in het land ? Kunnen otters uit andere leefgebieden in de komende jaren zich veilig naar Gelderland verplaatsen ?

Antwoord:
De belangrijkste verbindingen in Gelderland zijn de Rijntakken en vervolgens de kleinere toestromen die daarin uitmonden. Via deze verbindingen kunnen otters uit andere leefgebieden zich naar Gelderland verplaatsen.

Vraag 10:
Ook in andere delen van Nederland worden otters op onveilige oversteekplaatsen het slachtoffer van verkeer. Is er (bijvoorbeeld via het IPO) overleg met andere provincies, en met de waterschappen en de Rijksoverheid ?

Antwoord:
Er is afstemming met partners, bijvoorbeeld tussen provincies en de Rijksoverheid in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Maar ook afstemming met de stichting ARK.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer