Vragen over gebruik van water­bommen bij een vuurwerk in Nijmegen


Indiendatum: jun. 2014

Gedeputeerde Staten hebben op 26 mei toestemming gegeven voor een vuurwerk aan de Waal bij Nijmegen, op 14 juli, in verband met de Vierdaagse. In de vergunning staat als bijzonderheid dat bij het vuurwerk ook waterbommen zullen worden gebruikt, die worden afgeschoten vanuit mortieren van ongeveer 10 cm.

Onze fractie maakt zich zorgen over de aanwezige waterdieren. Geluid plant zich onder water zeer ver voort. Volgens deskundigen van de Universiteit Leiden kunnen door bijvoorbeeld heiwerkzaamheden in het water vissen tot op een afstand van waarschijnlijk een kilometer schade oplopen :

“De extreme impulsgeluiden tijdens heiwerkzaamheden kunnen een directe dood veroorzaken bij vissen binnen een straal van 50 meter, maar ook ernstige inwendige schade aan organen en gehoor tot waarschijnlijk meer dan een kilometer.”

Niet voor niets schrijft de afdeling milieubescherming van de Amerikaanse staat Maine over vuurwerk en vissen het volgende :

“Fireworks should never be detonated in the water since the concussion effect could kill nearby fish or other aquatic life.”

Op 3 juni 2014 besloten Gedeputeerde Staten van Limburg geen toestemming te geven voor het gebruik van een waterbom bij een vuurwerk. De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord had om aanvullende informatie gevraagd over de waterbom, en die niet gekregen.

 1. Heeft “onze” Regionale Uitvoeringsdienst ook om aanvullende informatie gevraagd ? Zo nee, waarom niet ?
 2. Welke informatie was er beschikbaar over de waterbommen toen het besluit werd genomen ?
 3. Waarom denkt u dat het gebruik van waterbommen geen schade zal toebrengen aan vissen of andere dieren, en niet in strijd met de Flora- en Faunawet is ?
 4. Waarom heeft u de toestemming voor het gebruik van waterbommen voorzichtigheidshalve ook niet geweigerd, zoals Gedeputeerde Staten van Limburg deden ?
 5. Het overige vuurwerk produceert ook veel plotseling lawaai. Is dat veilig voor het waterleven ?
 6. Bent u bereid om net als in Limburg :
  a. geen enkele vorm van vuurwerk met knaleffecten (als hoofdeffect) toe te staan;
  b. voorwaarden op te nemen om repeterende knaleffecten te voorkomen ?
 7. Hoeveel kilo vuurwerk zal er worden afgeschoten tijdens dit evenement ?
 8. In de ontbrandingstoestemming staat op bladzijde 3 (onder “overwegingen”) :

  “In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.”

  Waarom noemt u hier alleen de gezondheid van de mens en het milieu, en niet de gezondheid van de dieren (dieren in het wild, huisdieren, en niet alleen bedrijfsmatig gehouden dieren), of in het algemeen de flora en fauna ?
 9. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit vóór maandag 7 juli 2014. Is het mogelijk de toestemming voor het gebruik van waterbommen al voor die tijd te heroverwegen ?Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: jun. 2014
Antwoorddatum: 26 aug. 2014

Vraag 1:
Heeft "onze" Regionale Uitvoeringsdienst ook om aanvullende informatie gevraagd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft namens GS de afsteker om aanvullende informatie gevraagd. Dit betrof de situatietekening van het vuurwerkevenement. Daarnaast is om aanvullende informatie gevraagd over een alternatieve opbouwlocatie en de specificatie en indeling van de opbouwdagen. Wij hebben ten aanzien van de toe te passen waterbommen (watershell´s) niet om aanvullende informatie gevraagd. Dit omdat wij op de hoogte zijn van de werkwijze en de effecten van de toe te passen waterbommen. Zij worden immers sinds 2005 toegepast.

Vraag 2:
Welke informatie was er beschikbaar over de waterbommen toen het besluit werd genomen?

Antwoord:
De hoeveelheid toe te passen waterbommen en welk kaliber er gebruikt ging worden was bekend. Daarnaast hebben wij in het verleden safety datasheets over de waterbommen ontvangen. Bovendien hebben wij de ervaring van de waterbommen, welke reeds sinds 2005 tijdens het Nijmeegse vuurwerkevenement worden toegepast, in onze afweging meegenomen.

Vraag 3:
Waarom denkt u dat het gebruik van waterbommen geen schade zal toebrengen aan vissen of andere dieren en niet in strijd met de Flora- en faunawet is?

Antwoord:
De waterbommen worden vanuit mortierbuizen afgeschoten. Door de uitdrijflading worden de waterbommen zij over een afstand van 75 tot 100 meter horizontaal verplaatst. Na aanraking met het wateroppervlak geeft de waterbom zijn effect af. Hierbij ontstaat slechts een geringe geluiddrukgolf in het water. Er is slechts een geringe waterbeweging te constateren bij de aanraking van de waterbommen met het wateroppervlak. De waterbommen detoneren niet in het water maar aan het wateroppervlak. Dit is naar onze mening niet te vergelijken met de extreme impulsgeluiden tijdens heiwerkzaamheden.

In de afweging hebben wij de ervaring van vorengaande jaren meegenomen. Na afloop van het vuurwerkevenement is nooit geconstateerd dat in de directe omgeving van de plaats alwaar het vuurwerk tot ontbranding is gebracht, sprake was dode respectievelijk gewonde vissen. Daarnaast is van belang te vermelden dat de beoordeling ter bepaling of een evenement mogelijk schadelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren tot gevolg kan hebben en in strijd zou kunnen zijn met de Flora- en faunawet, een bevoegdheid is van het Ministerie van Economische Zaken.

Vraag 4:
Waarom heeft u de toestemming voor het gebruik van waterbommen voorzichtigheidshalve ook niet geweigerd, zoals Gedeputeerde Staten van Limburg deden?

Antwoord:
In de vergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg is het gebruik van waterbommen niet geweigerd. Immers in het dictum van de betreffende vergunning is niets aangegeven ten aanzien van een weigering van waterbommen. In de betreffende vergunning wordt slechts gerelateerd aan het feit dat men geen inzicht heeft in wat waterbommen ten aanzien van de ¨veiligheid¨ in de aangevraagde situatie zouden kunnen veroorzaken.

Vraag 5:
Het overige vuurwerk produceert ook veel plotseling lawaai. Is dat veilig voor het waterleven?

Antwoord:
Het overige vuurwerk is veilig voor het waterleven. Het geluideffect welke van het overige vuurwerk afkomstig is, dringt niet door tot in het water. Het wateroppervlak wordt, op basis van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, beschouwd als een hard oppervlak waardoor het geluid wordt gereflecteerd in plaats van dat het geluid tot in het water doordringt.

Vraag 6:
Bent u bereid om net als in Limburg:
a. geen enkele vorm van vuurwerk met knaleffecten (als hoofdeffect) toe te staan;
b. voorwaarden op te nemen om repeterende knaleffecten te voorkomen?

Antwoord:
a. In de vergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg is niets bepaald over het niet toestaan van vuurwerk met knaleffecten (als hoofdeffect). Wij beoordelen in iedere afzonderlijke ontbrandingsaanvraag of binnen de kaders van het Vuurwerkbesluit de veiligheid kan worden gewaarborgd.
b. Neen, wij zijn niet op voorhand bereid om repeterende knaleffecten te voorkomen. Iedere aanvraag wordt door ons afzonderlijk beoordeeld binnen de kaders van het Vuurwerkbesluit.

Vraag 7:
Hoeveel kilo vuurwerk zal er worden afgeschoten tijdens dit evenement?

Antwoord:
Er zal tijdens dit vuurwerkevenement 1975 kilo vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.

Vraag 8:
In de ontbrandingstoestemming staat op bladzijde 3 (onder overwegingen): In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Waarom noemt u hier alleen de gezondheid van de mens en het milieu en niet de gezondheid van de dieren (dieren in het wild, huisdieren, en niet alleen bedrijfsmatig gehouden dieren), of in het algemeen de flora en fauna)?

Antwoord:
In het Vuurwerkbesluit wordt bepaald dat er getoetst dient te worden of er in voldoende mate bescherming wordt geboden aan de gezondheid van de mens en het milieu. De beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet is een bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Vraag 9:
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit vóór maandag 7 juli 2014. Is het mogelijk de toestemming voor het gebruik van waterbommen al voor die tijd te heroverwegen?

Antwoord:
In overleg tussen de organisatie van de Nijmeegse 4-daagsefeesten en de afsteker is op eigen initiatief van de organisatie afgesproken om de waterbommen uit het programma te halen en derhalve niet toe te passen tijdens het vuurwerkevenement.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer