Vervolg­vragen telstanden en fauna­re­gi­stra­tie­systeem


Indiendatum: sep. 2014

In de antwoorden op onze vragen naar meer gedetailleerde faunabeheergegevens, om de uitvoering van het beleid te kunnen controleren met name op het gebied van verbindingen tussen leefgebieden en biodiversiteit (provinciale taken), en om het faunabeheer diervriendelijker te maken, staat aangegeven dat meer gedetailleerde gegevens voor de provincie niet nodig of belangrijk zouden zijn.

In de brief van de Faunabeheereenheid Gelderland is aangegeven dat het om privacygevoelige informatie zou gaan. Nogmaals, onze fractie heeft alleen gevraagd om wat meer gedetailleerde afschotcijfers, bijvoorbeeld per kilometervak. En niet om namen van jagers of andere gegevens die misschien privacygevoelig zouden kunnen zijn. We hebben zelfs aangegeven ze eventueel vertrouwelijk te willen inzien.

 1. Het is ons niet duidelijk waarom afschotcijfers per kilometervak privacygevoelig zouden zijn. Maar telstanden zijn dat toch in ieder geval niet. Telstanden op allerlei terrein zijn bekend bijde provincie. Zo schrijft de provincie Brabant in de “Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet 2006” : “de provincie is verantwoordelijk voor de monitoring van verspreiding, omvang en ontwikkeling van dierpopulaties;”. Er is de afgelopen jaren discussie geweest over de juistheid van de telstanden, zowel van grofwild als van bijvoorbeeld ganzen. Kunnen wij de meer gedetailleerde telstanden (bijvoorbeeld per telplaats) grof wild en ganzen ontvangen of bij de griffie inzien ?
 2. Tijdens de zitting van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten was op 16-9-2014 een WOB verzoek naar de afschotcijfers aan de orde. Klopt het dat tijdens de behandeling de provincie aangaf geen gedetailleerd inzicht meer te hebben in het afschot, omdat de licentie van het Faunaregistratiesysteem te duur is ?
 3. De applicatie lijkt niet erg ingewikkeld, en kent veel gebruikers. Een licentie kan dus ook weer niet zoveel kosten. Aan de andere kant staat in het rapport van de Rekenkamer dat de kosten van secretariaat inclusief licentie Faunaregistratiesysteem 114.000 euro per jaar bedragen. Kennelijk zijn de kosten van de licentie het vermelden waard. Wat kost een licentie voor het Faunaregistratiesysteem ongeveer ?
 4. Hoeveel subsidie betaalt de provincie jaarlijks aan de Faunabeheereenheid, en hoeveel voor “grofwildcoördinatie” ?
 5. Is de bijdrage voor “grofwildcoördinatie” in het verleden niet ook gebruikt om een Faunaregistratiesysteem te ontwikkelen, en is het dan niet vreemd dat de provincie nu licentiekosten moet betalen ?
 6. In het verleden hadden de toezichthouders van de provincie wel een meer gedetailleerd inzicht in het afschot. Sinds wanneer is dit veranderd ?
 7. Het lijkt ons wél noodzakelijk dat de handhavers en/of toezichthouders inzage hebben in de meer gedetailleerde telstanden (bijvoorbeeld per kilometervak in plaats van per regio). Het maakt immers een groot verschil voor de kans op schade of een groep dieren zich in het bos naast een landbouwperceel met een schadegevoelig gewas bevindt, of tien kilometer verderop. De hindes zijn plaatstrouw.

  We kunnen inmiddels weinig anders meer dan het idee krijgen dat u de toezichthouders de toegang ontzegd heeft tot het Faunaregistratiesysteem, niet omdat de gegevens overbodig zouden zijn voor een goede controle op de uitvoering van het beleid, met name waar het uitwisselingsmogelijkheden van dieren en biodiversiteit raakt (een provinciale taak), maar omdat u niet wilt dat er kennis over het afschot van het wild op de Veluwe verspreid wordt zelfs al zou dat kunnen helpen om het faunabeheer diervriendelijker te maken. Kunt u zich dat voorstellen en wat is daarop uw reactie ?
 8. In het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving van de provincie Utrecht is in het verleden vermeld :

  Ter bestrijding van de huidige omvangrijke papierstroom voor populatiebeheer en schadebestrijding zijn licenties aangeschaft voor een digitaal faunaregistratiesysteem. Vulling van het systeem vindt plaats samen met afdeling Handhaving. Met dit systeem kan in het veld effectiever worden gecontroleerd;

  Gaat het hier om hetzelfde faunaregistratiesysteem ?
 9. Is er overleg met de andere provincies en het Faunafonds over een/het faunaregistratiesysteem ? Zo ja, wat is daarbij de inbreng van onze provincie ?
 10. Heeft u in het overleg ook ingebracht dat Statenleden een wat meer gedetailleerd inzicht willen in de lokatie van dieren, schade, en afschot, dan het overzicht geaccumuleerd per regio, om het faunabeheer diervriendelijker te kunnen maken, en om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verbindingen in en tussen leefgebieden ?
 11. Is het niet riskant dat de overheden afhankelijk zijn van één ontwikkelaar van een registratiesysteem, en kan het systeem niet beter in eigen beheer onderhouden worden ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 18 nov. 2014

Algemene reactie college
In ons antwoord op vraag 2 van de Statenvragen 2014-399 d.d. 10 juni 2014 hebben wij reeds aangegeven dat het beleid van de provincie gaat over hoofdlijnen en dat voor evaluatie en controle van dat beleid niet de gevraagde gedetailleerde gegevens nodig zijn. U stelt dat inzicht in Faunaregistratiesysteem nodig is om verbindingen en biodiversiteit te kunnen controleren. Wij herkennen dat niet. Het functioneren van de verbindingen wordt in een apart programma gemonitord. Rapporten daarover worden gepubliceerd. Bij populatiebeheer en schadebestrijding is het voortbestaan van soorten, en daarmee de biodiversiteit, niet in het geding. Het Faunaregistratiesysteem bevat geen informatie over deze onderwerpen.

Vraag 1:
Het is ons niet duidelijk waarom afschotcijfers per kilometervak privacygevoelig zouden zijn. Maar telstanden zijn dat toch in ieder geval niet. Telstanden op allerlei terrein zijn bekend bij de provincie. Zo schrijft de provincie Brabant in de "Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet 2006": "de provincie is verantwoordelijk voor de monitoring van verspreiding, omvang en ontwikkeling van dierpopulaties;". Er is de afgelopen jaren discussie geweest over de juistheid van de telstanden, zowel van grofwild als van bijvoorbeeld ganzen. Kunnen wij de meer gedetailleerde telstanden (bijvoorbeeld per telplaats) grofwild en ganzen ontvangen of bij de griffie inzien?

Antwoord:
In de door ons verleende ontheffingen is bepaald dat de Faunabeheereenheid (FBE) verslag doet van de aantallen en verspreiding van diersoorten op het niveau van wildbeheereenheid (WBE) of leefgebied. Deze rapportages zijn openbaar. Gegevens op het detailniveau dat gevraagd wordt zijn niet in het bezit van de provincie. Die kunnen dan ook niet bij de provincie ingezien worden.

Vraag 2:
Tijdens de zitting van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten was op 16 september 2014 een WOB-verzoek naar de afschotcijfers aan de orde. Klopt het dat tijdens de behandeling de provincie aangaf geen gedetailleerd inzicht meer te hebben in het afschot, omdat de licentie van het Faunaregistratiesysteem te duur is?

Antwoord:
Nee, dit is in de zitting niet aan de orde geweest.

Vraag 3:
De applicatie lijkt niet erg ingewikkeld, en kent veel gebruikers. Een licentie kan dus ook weer niet zoveel kosten. Aan de andere kant staat in het rapport van de Rekenkamer dat de kosten van secretariaat, inclusief licentie Faunaregistratiesysteem, 114.000,- euro per jaar bedragen. Kennelijk zijn de kosten van de licentie het vermelden waard. Wat kost een licentie voor het Faunaregistratiesysteem (FRS) ongeveer?

Antwoord:
De FBE Gelderland heeft in 2014 circa 29.000,- euro betaald voor de licentie voor het gebruik van FRS.

Vraag 4:
Hoeveel subsidie betaalt de provincie jaarlijks aan de Faunabeheereenheid, en hoeveel voor "grofwildcoördinatie"?

Antwoord:
In de subsidieperiode 2013-2015 bedraagt de provinciale subsidie aan de FBE 240.000,- euro per jaar. Uit de begroting bij de subsidieaanvraag 2014 volgt dat voor coördinatie (grof)wild, het opstellen van faunabeheerplannen, afstemming en tegemoetkoming WBE's een bedrag is begroot van 91.000,- euro.

Vraag 5:
Is de bijdrage voor "grofwildcoördinatie" in het verleden niet ook gebruikt om een Faunaregistratiesysteem te ontwikkelen, en is het dan niet vreemd dat de provincie nu licentiekosten moet betalen?

Antwoord:
De provincie draagt financieel bij aan de organisatie van de FBE. Er is in de voorwaarden geen budget geëxpliceerd voor het FRS. De provincie Gelderland betaalt niet direct, omdat zij geen licentiehouder is.

Vraag 6:
In het verleden hadden de toezichthouders van de provincie wel een meer gedetailleerd inzicht in het afschot. Sinds wanneer is dit veranderd?

Antwoord:
Er is niets veranderd. De FBE registreert als ontheffinghouder alle standen en afschot en rapporteert jaarlijks per leefgebied of WBE aan de provincie. Pas wanneer er gerede twijfel is aan de juistheid van de gegevens kan de toezichthouder een onderzoek doen en vormt op grond daarvan een eigenstandig oordeel. In dit soort gevallen heeft de toezichthouder bevoegdheden om inzage in FRS te verlangen. Dit kan echter slechts bij een redelijk vermoeden van een overtreding van voorschriften.

Vraag 7:
Het lijkt ons wél noodzakelijk dat de handhavers en/of toezichthouders inzage hebben in de meer gedetailleerde telstanden (bijvoorbeeld per kilometervak in plaats van per regio). Het maakt immers een groot verschil voor de kans op schade of een groep dieren zich in het bos naast een landbouwperceel met een schadegevoelig gewas bevindt, of tien kilometer verderop. De hindes zijn plaatstrouw. We kunnen inmiddels weinig anders meer dan het idee krijgen dat u de toezichthouders de toegang ontzegd heeft tot het Faunaregistratiesysteem, niet omdat de gegevens overbodig zouden zijn voor een goede controle op de uitvoering van het beleid, met name waar het uitwisselingsmogelijkheden van dieren en biodiversiteit raakt (een provinciale taak), maar omdat u niet wilt dat er kennis over het afschot van het wild op de Veluwe verspreid wordt zelfs al zou dat kunnen helpen om het faunabeheer diervriendelijker te maken. Kunt u zich dat voorstellen en wat is daarop uw reactie?

Antwoord:
Wij kunnen ons niet herkennen in uw redenering. In ons antwoord op vraag 1 van de Statenvragen 2014-399 d.d. 10 juni 2014 hebben wij reeds aangegeven dat voor specifieke situaties de provincie gegevens uit FRS kan opvragen.

Vraag 8:
In het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving van de provincie Utrecht is in het verleden vermeld:
Ter bestrijding van de huidige omvangrijke papierstroom voor populatiebeheer en schadebestrijding zijn licenties aangeschaft voor een digitaal faunaregistratiesysteem. Vulling van het systeem vindt plaats samen met afdeling Handhaving. Met dit systeem kan in het veld effectiever worden gecontroleerd;
Gaat het hier om hetzelfde faunaregistratiesysteem?

Antwoord:
Dat is ons niet bekend. Dat zou u in Utrecht kunnen opvragen.

Vraag 9:
Is er overleg met de andere provincies en het Faunafonds over een/het faunaregistratiesysteem? Zo ja, wat is daarbij de inbreng van onze provincie?

Antwoord:
Ambtelijk wordt hier over gesproken. De inbreng van Gelderland is dat het detailniveau van FRS geschikt is voor de FBE, maar dat voor de provincie de rapportages per leefgebied of WBE volstaan.

Vraag 10:
Heeft u in het overleg ook ingebracht dat Statenleden een wat meer gedetailleerd inzicht willen in de locatie van dieren, schade, en afschot, dan het overzicht geaccumuleerd per regio, om het faunabeheer diervriendelijker te kunnen maken, en om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verbindingen in en tussen leefgebieden?

Antwoord:
Ten aanzien van onze informatieplicht aan Provinciale Staten verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 5 van Statenvraag 2014-512 van 8 juli 2014.

Vraag 11:
Is het niet riskant dat de overheden afhankelijk zijn van één ontwikkelaar van een registratiesysteem, en kan het systeem niet beter in eigen beheer onderhouden worden?

Antwoord:
Nee. Het is heel gebruikelijk dat systemen door derden worden onderhouden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer