Vragen over het gebruik van lucht­foto’s voor het tellen van koeien in de wei


Indiendatum: sep. 2015

-> de vraag en het antwoord als pdf vindt u hier

In 2014 heeft u, in antwoord op onze vragen, aangegeven geen onderzoek te willen doen op basis van luchtfoto’s, naar het aantal koeien dat nog in de wei loopt.

Op de luchtfoto met 25 cm resolutie, die als achtergrond dient bij veel GIS applicaties op de website van de provincie, zijn de koeien in de wei goed te zien.

Onze fractie heeft daarom enige tijd later aan de ambtelijke dienst gevraagd of er een mogelijkheid was voor onze fractie om zelf de luchtfoto van Gelderland te gebruiken voor een onderzoek naar weidegang. De dieren in de wei kunnen automatisch geteld worden. De aantallen kunnen als steekproef per gemeente met de CBS cijfers vergeleken worden. Bovendien kan de ontwikkeling door de jaren heen gevolgd worden.

Helaas bleek dit toen niet mogelijk, door de gebruiksvoorwaarden van het beeldmateriaal.

De luchtfoto’s worden gezamenlijk ingekocht door onder andere provincies en waterschappen. In de gebruiksvoorwaarden staat :

“Het gebruiksrecht is voor de financierende deelnemers aan het initiatief gedefinieerd als:
a. Het eeuwigdurend gebruiksrecht voor binnen de opdracht ingewonnen en geleverde producten ten behoeve van al het huidig en toekomstig gebruik voor de uitoefening van openbare taken;
b. Alle wettelijk toegewezen dan wel nog toe te wijzen openbare taken;
c. Bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen;
d. Alle publicaties betreffende de financierende deelnemers;
e. Beschikbaar aan derden voor opdrachten of onderzoek.

Dit betekent dat:
- De luchtopnamen die u krijgt niet uw eigendom zijn, maar dat u die wel eeuwig mag gebruiken
- U de luchtopnamen mag gebruiken voor uw wettelijke of openbare taken die u nu uitvoert en die u in de toekomst uit gaat voeren
- U de beelden mag gebruiken in uw bedrijfsprocessen
- U de beelden mag gebruiken voor publicaties
- U de beelden alleen door anderen mag laten gebruiken wanneer die voor u een opdracht of onderzoek uitvoeren”

De provincie mag de gegevens dus wel aan anderen ter beschikking stellen voor een onderzoek, maar alleen als dat onderzoek of de opdracht voor de provincie wordt uitgevoerd.

Het is duidelijk dat Statenleden en Statenfracties niet in opdracht voor de provincie werken. Wij controleren het beleid van de provincie. En als volksvertegenwoordigers doen wij onderzoek ten behoeve van de inwoners van de provincie (mensen en dieren). We zouden dus graag de gegevens kunnen gebruiken, om vragen te stellen, als onderbouwing van een motie, of om bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel voor te bereiden.

In de omgevingsvisie staat dat Provinciale Staten weidegang willen bevorderen. Het zou prettig zijn als de fracties voor onderzoek daarnaar over de luchtfoto's zouden kunnen beschikken die de ambtenaren ook ter beschikking staan.

Het gebruikersrecht is ingeperkt, zodat de leverancier de luchtfotobestanden ook nog separaat aan andere afnemers kan verkopen, en de prijs beperkt blijft. (De gegevens zijn niet vertrouwelijk.)

Wanneer de provinciale Statenfracties in voorkomende gevallen ook gebruik zouden kunnen maken van de bestanden voor onderzoek, zou dat de prijs waarschijnlijk niet beïnvloeden.

Onze fractie heeft overlegd met het Waterschapshuis / Beeldmateriaal, dat voor de gezamenlijke provincies de aanbesteding verzorgt, of het mogelijk zou zijn de voorwaarden iets te verruimen. Niet alleen voor nieuwe luchtfoto’s, maar ook voor het oude materiaal. (De dieren zijn namelijk gemakkelijker te herkennen, als luchtfoto’s van opvolgende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden.)

Maar op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de luchtfoto's voor 2016 en verder al.

  1. Bent u bereid via het IPO en het Waterschapshuis / Beeldmateriaal aan de leveranciers van de luchtfoto’s te vragen of de bestanden niet alleen aan de provinciale ambtenaren, maar ook, ten behoeve van onderzoek op provinciale beleidsterreinen, aan de Statenleden en/of de fractiemedewerkers ter beschikking gesteld mogen worden ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 6 okt. 2015

Vraag 1:
Bent u bereid via het IPO en het Waterschapshuis / Beeldmateriaal aan de leveranciers van de luchtfoto's te vragen of de bestanden niet alleen aan de provinciale ambtenaren, maar ook, ten behoeve van onderzoek op provinciale beleidsterreinen, aan de Statenleden en/of fractiemedewerkers ter beschikking gesteld mogen worden?

Antwoord:
Ja hier toe zijn wij bereid. Wij hebben de vraag gesteld aan het IPO en die ziet hier geen kans van slagen omdat meerdere partijen de luchtfoto's gezamenlijk inkopen. Het versoepelen van de gebruiksvoorwaarden (het breder ter beschikking stellen van de gegevens) heeft tot gevolg dat deafnameprijs zal stijgen. De meeste deelnemende partijen hebben aangegeven hiermee niet accoord te zijn.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris