Vragen over het kappen van bomen langs de N824


Indiendatum: okt. 2013

Recent werd onze fractie in het weekeinde gebeld over het kappen van bomen langs de N824 bij het kruispunt met De Venneriet. In 2012 zijn omwonenden in een informatiebijeenkomst over de plannen ingelicht. In een informatiebijeenkomst op 3 september 2013 bleken de plannen echter veel ingrijpender te zijn.


Vragen:

  1. Statenleden worden meestal in het weekeinde of in de avonduren over dit soort zaken gebeld, en het is dan, om misverstanden te voorkomen, praktisch om gelijk de goede informatie bij de hand te hebben. Waarom staat er geen gedetailleerde informatie op de website van de provincie ? (Bijvoorbeeld welke bomen nu gekapt worden, en hoe de weg verbreed wordt. Het kaartje op de website laat dat niet zien, terwijl uit het Flora- en Faunarapport dat we inmiddels hebben ontvangen blijkt dat er al in het voorjaar van 2012 gedetailleerde informatie was.)
  2. Bent u bereid vanaf nu informatie die gepresenteerd wordt op de informatiebijeenkomsten ook op de website te vermelden ?
  3. Zijn de plannen zoals die (op het laatste moment) in september gepresenteerd zijn inderdaad ingrijpender dan in 2012 is verteld ?
  4. Worden er bomen herplant ? Gaat het om zoveel bomen dat compensatie volgens de Boswet van toepassing is ? Zo ja, waar zal de compensatie plaatsvinden ?
  5. Welke vergunningen en ontheffingen zijn er in verband met de werkzaamheden benodigd en verleend ? Waarom zijn ze nergens op de website van de provincie te zien ?
  6. Worden de ingrepen bij De Venneriet (mede) betaald uit een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling ? Zo ja, met welke maatregelfiche ?
  7. Volgens omwonenden is het een bijzonder rustige oversteekplaats, en is hier nog nooit (althans de laatste 40 jaar niet) een ongeluk gebeurd, en verderop wel. Wat is de reden van deze aanpassing ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 29 okt. 2013

Recent werd onze fractie in het weekeinde gebeld over het kappen van bomen langs de N824 bij het kruispunt met De Venneriet. In 2012 zijn omwonenden in een informatiebijeenkomst over de plannen ingelicht. In een informatiebijeenkomst op 3 september 2013 bleken de plannen echter veel ingrijpender te zijn.

Vraag 1 :
Statenleden worden meestal in het weekeinde of in de avonduren over dit soort zaken gebeld, en het is dan, om misverstanden te voorkomen, praktisch om gelijk de goede informatie bij de hand te hebben. Waarom staat er geen gedetailleerde informatie op de website van de provincie? (Bijvoorbeeld welke bomen nu gekapt worden, en hoe de weg verbreed wordt. Het kaartje op de website 1 laat dat niet zien, terwijl uit het Flora- en Faunarapport dat we inmiddels hebben ontvangen blijkt dat er al in het voorjaar van 2012 gedetailleerde informatie was.)

Antwoord:
Ter ondersteuning van de communicatie met de omgeving wordt de provinciale website ingezet om aanwonenden en belangstellenden te informeren over provinciale wegenprojecten. Per traject is op deze webpagina de meest relevante informatie te vinden. Het betreft onder andere een toelichting op het project, een kaart van de maatregelen, de reactienota en de planning. Om de informatie enigszins overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om niet alle beschikbare (detail) informatie op de website te plaatsen. Wel staan er contactgegevens op de website zodat desgewenst meer of gedetailleerde informatie opvraagbaar is.

Vraag 2 :
Bent u bereid vanaf nu informatie die gepresenteerd wordt op de informatiebijeenkomsten ook op de website te vermelden?

Antwoord:
Ja, in veel gevallen wordt dit al gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de webpagina's "Verkeer en Vervoer, Wegen". Op deze pagina's wordt de informatie van de informatiebijeenkomsten opgenomen.

Vraag 3 :
Zijn de plannen zoals die (op het laatste moment) in september gepresenteerd zijn inderdaad ingrijpender dan in 2012 is verteld?

Antwoord:
Nee, dat is niet juist. Tijdens de inloopbijeenkomst op 26 maart 2012 hebben wij de oplossing van een fietsoversteek met middengeleider, ter hoogte van de Venneriet, laten zien aan de bewoners. Het werkproces is zodanig dat gewerkt wordt van schets naar definitief ontwerp. Op basis van de schetsen vindt besluitvorming plaats waarna de nadere uitwerking start. Als gevolg van deze nadere uitwerking wordt pas in een latere fase het exacte ruimtebeslag bekend. De plannen zoals gepresenteerd in maart 2012 worden (zijn) nu gerealiseerd.

Vraag 4 :
Worden er bomen herplant? Gaat het om zoveel bomen dat compensatie volgens de Boswet van toepassing is? Zo ja, waar zal de compensatie plaatsvinden?

Antwoord:
Ja, er worden bomen herplant. Volgens de Boswet is compensatie van toepassing. Daarbij is in eerste instantie gezocht naar een locatie in de nabijheid van De Venneriet, echter daar is onvoldoende ruimte. Daarom worden bomen herplant op de provinciale compensatie locatie nabij Westendorp. Dit in overeenstemming met de vereisten van de Boswet.

Vraag 5 :
Welke vergunningen en ontheffingen zijn er in verband met de werkzaamheden benodigd en verleend ? Waarom zijn ze nergens op de website van de provincie te zien?

Antwoord:
Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom is conform artikel 2 van de Boswet een kapmelding gedaan. In het kader van de Boswet worden geen vergunningen verleend. Het ministerie van Economische Zaken (Dienst Regelingen) is het bevoegd gezag. De Dienst Regelingen informeert de betrokken overheden en grondeigenaar. Bij geen bericht (bezwaar) mag 1 maand na de melding worden overgegaan tot de kap van de bomen. Het is niet gebruikelijk de kapmeldingen te plaatsen op de provinciale website.

Vraag 6 :
Worden de ingrepen bij De Venneriet (mede) betaald uit een Europees fonds voor plattelandsontwikkeling? Zo ja, met welke maatregelfiche?

Antwoord:
Nee, de maatregelen worden gefinancierd uit het provinciale programma Werken Aan Duurzame Mobiliteit (WADM) 2013.

Vraag 7 :
Volgens omwonenden is het een bijzonder rustige oversteekplaats, en is hier nog nooit (althans de laatste 40 jaar niet) een ongeluk gebeurd, en verderop wel. Wat is de reden van deze aanpassing?

Antwoord:
Langs de N824 is op het zuidelijke deel aan beide zijden van de weg een fietspad (in 1-richting) aanwezig. Vanaf de Venneriet gaat dit over in een fietspad aan 1 zijde van de weg in 2-richtingen bereden. Ter hoogte van de Venneriet ontbreekt in de huidige situatie een veilig vormgegeven (brom)fietsoversteek. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is 80 km/uur en de oversteek is gelegen op een onopvallend punt in een bosrijke omgeving. Overstekende fietsers vallen niet goed op. Dit zorgt voor (een gevoel van) verkeersonveiligheid bij (brom)fietsers, aangezien zij de rijbaan in één keer over moeten steken. Het is ook het punt waar de sportvelden liggen. Het aanbrengen van een middengeleider zorgt er voor dat (brom)fietsers in twee keer veilig kunnen oversteken. Dit komt ten goede aan (het gevoel van) verkeersveiligheid van de (brom)fietsers. Tevens zorgt een middengeleider voor een visuele versmalling van de rijbaan, waardoor de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Venneriet naar verwachting omlaag zal gaan. Ook dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid voor de overstekende (brom)fietsers.

Dat er op dit punt in de afgelopen periode (2007-2011) geen ongevallen geregistreerd zijn waarbij (brom)fietsers betrokken waren wil nog niet zeggen dat het punt veilig is of dat (brom)fietsers geen onveiligheid ervaren bij het oversteken. De vraag is of er eerst iets moet gebeuren voordat er maatregelen getroffen worden. In dit geval is besloten om als onderdeel van de (9-jaarlijkse) trajectaanpak van dit wegvak de kans te benutten om hier, in combinatie met het uit te voeren asfaltonderhoud, een veilige oversteek te realiseren.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het kappen van bos

Lees verder

Vragen over extra uitbreidingsruimte voor veehouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer