Vragen over het klimaat­beleid


Indiendatum: aug. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

Vorige week is in de NRC in het opinieartikel "Lagere CO2-uitstoot? Geen haast" gesteld dat het belangrijk is middelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, efficiënt in te zetten. In een reactie daarop, "Alles uit de kast voor lagere CO2-uitstoot", is aangegeven dat we nú al alle zeilen bij moeten zetten, dat "nu al alles uit de kast moet worden gehaald om de gemiddelde temperatuur op aarde niet verder dan met 2°C te laten stijgen." Het is onze fractie volstrekt niet duidelijk wat het provinciaal beleid de komende jaren voor een CO2-reductie op zal leveren.

Vragen

  1. Het beperken van de CO2 uitstoot in Gelderland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van diverse partijen. De landelijke- en provinciale overheid, en de gemeentelijke overheden en waterschappen, en de bedrijven en bovenal de inwoners van Gelderland. Hoe groot is, heel globaal, de relatieve bijdrage van de partijen ? Is het provinciaal aandeel belangrijk ?
  2. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid brengt het risico met zich mee dat minder duidelijk is wie voor welk deel verantwoordelijk is, en welk bestuur op welk deel is aan te spreken. Is er een systematisch overzicht van de verschillende soorten van emissie van broeikasgassen in Gelderland, (of buiten Gelderland door inwoners van en bedrijven in Gelderland), en welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het terugdringen ervan ?
  3. Is er een verdeling gemaakt van de landelijke klimaatdoelstellingen over de provincies, en over de gemeenten ?
  4. Houdt de provincie als onderdeel van het klimaatbeleid ook (toe)zicht op de realisatie van het klimaatbeleid in de gemeenten van Gelderland ? Zo nee, zou het niet beter zijn dat wel te doen ? Zo ja, hoe is de situatie ?
  5. In het rapport "CO2-neutraal Voorschoten" is op een tamelijk systematische wijze een kader gegeven voor het klimaatbeleid in Voorschoten. Hoeveel gemeenten in Gelderland hebben al een inzichtelijk kader voor het klimaatbeleid gesteld ?

"Het Klimaatverbond is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken." Een aantal gemeenten uit Gelderland is lid, maar er ontbreken er ook nog veel. De provincie Gelderland is ook lid van het klimaatverbond. Voor de gemeenten in het klimaatverbond is er een 10-punten plan opgesteld.

  1. Is er al afgesproken wat de provincies aan het klimaatverbond zullen bijdragen ?

Wanneer bij de beantwoording van de vragen kan worden verwezen naar bestaande documenten op internet stellen wij dat op prijs.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 21 sep. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Vraag 1: Het beperken van de CO2 uitstoot in Gelderland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van diverse partijen. De landelijke- en provinciale overheid, en de gemeentelijke overheden en waterschappen, en de bedrijven en bovenal de inwoners van Gelderland. Hoe groot is, heel globaal, de relatieve bijdrage van de partijen ? Is het provinciaal aandeel belangrijk?
Antwoord: Ook de Europese overheid heeft een verantwoordelijkheid. Zij heeft een emissiehandelssysteem met een jaarlijks dalend absoluut plafond ingesteld voor de uitstoot van broeikasgassen van grote industriële installaties en de opwekking van elektriciteit m.b.v. fossiele brandstoffen. De helft van de uitstoot van Nederland valt onder dit systeem. De andere helft heeft betrekking op de sectoren gebouwde omgeving, verkeer, landbouw en kleine installaties. De Europese overheid heeft besloten dat het Nederlandse aandeel van deze sectoren gezamenlijk moet dalen met 16% in de periode 2005-2020. Eerst verantwoordelijke overheid voor deze sectoren is de landelijke overheid. In het bijzonder op de onderwerpen gebouwde omgeving en verkeer is de bijdrage van de provinciale overheid belangrijk. Deze onderwerpen pakken we zo veel mogelijk gezamenlijk op met de Gelderse gemeenten.

Vraag 2: Een gezamenlijke verantwoordelijkheid brengt het risico met zich mee dat minder duidelijk is wie voor welk deel verantwoordelijk is, en welk bestuur op welk deel is aan te spreken. Is er een systematisch overzicht van de verschillende soorten van emissie van broeikasgassen in Gelderland, (of buiten Gelderland door inwoners van en bedrijven in Gelderland), en welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het terugdringen ervan ?
Antwoord: Een systematisch overzicht bestaat alleen op nationaal niveau. Meer informatie hier. Zie verder het antwoord bij vraag 1.

Vraag 3: Is er een verdeling gemaakt van de landelijke klimaatdoelstellingen over de provincies, en over de gemeenten ?
Antwoord: Nee, wel hebben IPO en VNG allebei een convenant met de landelijke overheid gesloten.

Vraag 4: Houdt de provincie als onderdeel van het klimaatbeleid ook (toe)zicht op de realisatie van het klimaatbeleid in de gemeenten van Gelderland ? Zo nee, zou het niet beter zijn dat wel te doen ? Zo ja, hoe is de situatie ?
Antwoord: Nee. Gemeenten hebben hun eigen autonomie. Wij werken samen met de gemeenten in Gelderland op basis van vrijwilligheid.

Vraag 5: In het rapport "CO2-neutraal Voorschoten" 3 is op een tamelijk systematische wijze een kader gegeven voor het klimaatbeleid in Voorschoten. Hoeveel gemeenten in Gelderland hebben al een inzichtelijk kader voor het klimaatbeleid gesteld ?
Antwoord: Dit is niet bekend. Wel is bekend dat 33 Gelderse gemeenten een “SLOK”-aanvraag hebben ingediend bij het Ministerie van VROM. Dit is subsidie voor lokaal klimaatbeleid.

Vraag 6: Is er al afgesproken wat de provincies aan het klimaatverbond zullen bijdragen?
Antwoord: Nee.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
dr.ir. C. Volp - wnd. secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer