Vragen over het voeren van wilde zwijnen door toeristen


Indiendatum: aug. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

In enkele recente krantenartikelen ("Bijzonder voer voor wilde zwijnen", "Toestand rond Gortel wordt steeds gekker" en "Kroondomein poogt zwijnen te verjagen") wordt beschreven hoe groepen toeristen langs de weg tussen Vierhouten en Gortel wilde zwijnen voeren. Waarschijnlijk zijn ze zich niet bewust van bijvoorbeeld het risico op aanrijdingen dat dit met zich mee brengt doordat wilde zwijnen minder schuw worden en zich meer bij wegen en mensen gaan ophouden. Waarschijnlijk realiseren zij zich ook niet dat tam geworden dieren vaak door jagers afgeschoten worden.

Vragen

  1. Wat is de mening van GS over het gedrag van de toeristen ?
  2. Is het inderdaad zo dat door dit gedrag de verkeersveiligheid in gevaar kan worden gebracht ?
  3. Zijn toeristen die (wel of niet langs de openbare weg) wild voeren in overtreding ? Bijvoorbeeld op grond van artikel 37 lid 2 van de flora en faunawet, artikel 2 lid 2 van de flora en faunawet, of artikel 5 van de wegenverkeerswet ?
  4. Welke diensten en ambtenaren zijn op de verschillende soorten wegen en terreinen belast met toezicht / handhaving ? Zijn hier ook ambtenaren van de provincie bij betrokken ?

In het “Masterplan Imago Veluwe” staat : “De afgelopen jaren zijn er (door diverse partners) veel nieuwe initiatieven ontplooid om meer toeristen naar de Veluwe te trekken en bezoekers beter te informeren.”

  1. Zullen situaties zoals beschreven in de krantenartikelen vaker voorkomen als er meer toeristen naar de Veluwe komen ? Zo ja, wat willen GS hier tegen doen ?
  2. Op welke manier worden toeristen beter geïnformeerd, dat het niet gewenst is de dieren te voeren ?

In het Masterplan is sprake van een “Veluwebreed Netwerk van toeristische informatie (digitaal, folders + balies)” en van “Realisatie van één Veluwebreed fijnmazig toeristisch informatienetwerk”

  1. Is in de folders of op het informatienetwerk ook te lezen dat de dieren niet gevoerd horen te worden, en wordt dit aan de balies ook verteld ?

In “Faunabeheer en schadebestrijding” (blz. 31) zeggen GS “veel waarde te hechten aan een goede voorlichting en communicatie” gericht op het voorkomen van schade en andere vormen van overlast. De provincie heeft bijvoorbeeld een folder ontwikkeld om overlast door roeken te voorkomen.

  1. Is die folder op de website van de provincie te vinden ?
  2. Is er een landelijke website, beheerd door de overheid, waar te vinden is hoe eventuele overlast of schade door dieren, zoals wilde zwijnen, zoveel mogelijk kan worden voorkomen ? Waar alle diervriendelijke maatregelen en tips verzameld worden om eventuele overlast te voorkomen ?
  3. Zo nee, zijn GS bereid (bijvoorbeeld in IPO verband) aan zo’n website mee te werken ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 8 sep. 2008

» de antwoorden op de website van de provincie

.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer