Vragen over illegale hoog­zitten


Indiendatum: dec. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

 1. Kent u het artikel “Provincie aan zet in legalisering hoogzitten” ?
 2. Op welke manier heeft de provincie aangedrongen op eenvormig beleid met betrekking tot hoogzitten ?
 3. Is het inderdaad zo dat handhaving bij de provincie geen hoge prioriteit heeft ? Zo ja, waarom niet ?
 4. Hoeveel legale en illegale hoogzitten en andere jachtgerelateerde bouwsels zijn er in Gelderland ?
 5. Waarom schiet voor de afbraak van de illegale bouwwerken in natuurgebieden de huidige regelgeving te kort ?
 6. Hoe verhouden de vaste afschotplaatsen zich tot rapporten waarin gepleit wordt voor minder afschot midden in de leefgebieden ?
 7. Is het in verband met de veiligheid overal in Gelderland verplicht naar beneden gericht te schieten, zoals in Epe ? Zo nee, waarom niet ?
 8. Was het bij de recente acties langs de A28 bij Nunspeet ook verplicht naar beneden gericht te schieten ? Zijn daarvoor hoogzitten ingericht ? Zo nee, waarom daar niet ?
 9. Hoe worden wandelaars gewaarschuwd als ze een jachthut naderen ?
 10. De provincie Gelderland heeft het gebruik van restlichtversterkers toegestaan. Er wordt beweerd dat volgens de Benelux beschikking het gebruik van restlichtversterkers niet is toegestaan, omdat het geringe beeldveld risico’s met zich meebrengt als in het duister iemand ongemerkt van opzij door het schootsveld zou lopen. Is dat zo ? Zo nee, wat is dan de reden dat het volgens de Benelux beschikking niet is toegestaan ?
 11. Volgens welke (wetenschappelijke) methode is de verdeling van de huidige (illegale) hoogzitten over de leefgebieden gekozen ?
 12. Voldoen de hoogzitten aan het Arbobesluit ? Worden ze door de Arbodienst geïnspecteerd ?
 13. Voldoen de hoogzitten aan de Europese richtlijn “Werken op hoogte” ? (Volgens de Europese richtlijn moeten bij werkzaamheden boven 2,5 m veiligheidsmaatregelen getroffen worden.)
 14. Wie is verantwoordelijk bij een ongeval met een bouwvallige illegale hoogzit ?
 15. Moeten hoogzitten voldoen aan het Bouwbesluit ?
 16. Wat is het verband tussen de plaats van de huidige hoogzitten en voerplaatsen, en aanrijdingen met dieren ? (Er wordt beweerd dat dieren van voerplaats naar voerplaats lopen, en daardoor vaker wegen kruisen.)
 17. Hoe worden eventueel legaal gebouwde hoogzitten op topografische kaarten aangegeven ?
 18. Hoe zal de provincie bevorderen dat de illegale bouwsels worden afgebroken ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: dec. 2008
Antwoorddatum: 12 jan. 2009

» deze antwoorden op de website van de provincie

Vraag 1: Kent u het artikel “Provincie aan zet in legalisering hoogzitten”?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Op welke manier heeft de provincie aangedrongen op eenvormig beleid met betrekking tot hoog-zitten?
Antwoord: Niet. Blijkens navraag bij de in dit artikel genoemde gemeenten Apeldoorn en Epe mist de ver-wijzing naar de provincie elke grond en is onjuist.

Vraag 3: Is het inderdaad zo dat handhaving bij de provincie geen hoge prioriteit heeft? Zo ja, waarom niet?
Antwoord: In bestemmingsplannen voor het buitengebied staat of er gebouwd mag worden en zo ja, aan welke regels voldaan moet worden. Niet de provincie, maar de gemeenten zijn daarvoor het bevoegd gezag. De provincie kan dus ook geen prioriteit in dezen stellen.

Vraag 4: Hoeveel legale en illegale hoogzitten en andere jachtgerelateerde bouwsels zijn er in Gelderland?
Antwoord: Dit is ons niet bekend.

Vraag 5: Waarom schiet voor de afbraak van de illegale bouwwerken in natuurgebieden de huidige regel-geving te kort?
Antwoord: Indien in een bestemmingsplan duidelijk vastgelegd is wat mag en wat niet, is er een eenduidig handhavingsbeleid mogelijk.

Vraag 6: Hoe verhouden de vaste afschotplaatsen zich tot rapporten waarin gepleit wordt voor minder afschot midden in de leefgebieden?
Antwoord: Dit wordt bepaald door het realiseren van de doelstellingen zoals verwoord in het Faunabeheer-plan van de Faunabeheereenheid Veluwe. Voor het nieuwe Faunabeheerplan 2009-2014 zal bekeken worden of een flexibeler wilde zwijnen beheer in leefgebieden waar schade en overlast een beperkte rol spelen mogelijk is. In de andere gebieden kan dit een zeer risicovolle keuze zijn, wanneer het leefgebied versnipperd is en de afstanden tot wegen en schadelocaties beperkt zijn. Afschot midden in die leefgebieden blijft dan mogelijk.

Vraag 7: Is het in verband met de veiligheid overal in Gelderland verplicht naar beneden gericht te schie-ten, zoals in Epe? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, maar veiligheid bij het afgeven van een schot met een kogelgeweer staat altijd voorop. Deze veiligheid kan worden gegarandeerd door zo te schieten dat de kogel in de grond ver-dwijnt. Dit geldt voor alle jachtmethoden. Bij vaste afschotplekken wordt altijd rekening gehouden met zogenaamde kogelvang. Dit betekent niet dat er per definitie naar beneden geschoten moet worden. Bij een heuvel als achtergrond is dit niet strikt noodzakelijk.
Alle jacht(akte)houders die kogelgeweren gebruiken zijn hiervan op de hoogte en getraind om veilig te schieten.

Vraag 8: Was het bij de recente acties langs de A 28 bij Nunspeet ook verplicht naar beneden gericht te schieten? Zijn daarvoor hoogzitten ingericht? Zo nee, waarom daar niet?
Antwoord: Er zijn geen wilde zwijnen langs (tussen het raster en de snelweg) de A 28 geschoten. Dit vond plaats in het bos achter het raster. Bij de uitvoering via de aanzitmethode werden hier mobiele hoogzitjes gebruikt, of zorgde het landschap (heuvels) voor kogelvang.

Vraag 9: Hoe worden wandelaars gewaarschuwd als ze een jachthut naderen?
Antwoord: De afschotplekken worden in de regel zo gekozen dat ze buiten wegen en paden zijn gelegen. Hierdoor zijn ze voor wandelaars en fietsers slecht te vinden c.q. slecht bereikbaar. Het is zelfs verboden op basis van de vigerende openstellingsregels voor bos-en natuurgebieden af te wij-ken van wegen en paden, dan wel zich tussen zonsondergang en zonsopgang in het gebied te begeven. Het kan desondanks voorkomen dat wandelaars bewust of onbewust op een afschot-plek komen. De betreffende jager zal de wandelaars dan tijdig moeten waarschuwen en ze vragen de plek te verlaten.

Vraag 10: De provincie Gelderland heeft het gebruik van restlichtversterkers toegestaan. Er wordt beweerd dat volgens de Beneluxbeschikking het gebruik van restlichtversterkers niet is toegestaan, omdat het geringe beeldveld risico’s met zich meebrengt als in het duister iemand ongemerkt van opzij door het schootsveld zou lopen. Is dat zo? Zo nee, wat is dan de reden dat het volgens de Beneluxbeschikking niet is toegestaan?
Antwoord: De Beneluxbeschikking is gericht op harmonisatie van regelgeving op het gebied van jacht op wild in de Beneluxlanden. Het verbod in de Beneluxbeschikking is erop gericht alle middelen te verbieden die het mogelijk maken om ’s nachts op wild te jagen. De restlichtversterker is zo’n middel. Het afschieten van zwijnen op de Veluwe wordt echter niet als jacht aangemerkt maar als schadebestrijding en beheer van de populatie. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom ontheffing verleend voor het gebruik van de restlichtversterker.

Vraag 11: Volgens welke (wetenschappelijke) methode is de verdeling van de huidige (illegale) hoogzitten over de leefgebieden gekozen?
Antwoord: De verdeling en de dichtheid van de afschotplekken heeft te maken met een effectieve uitoefe-ning van de aanzitmethode met lokvoer. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van tijdelijke plekken. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de jachthouder en de terreineigenaar c.q. grond-gebruiker.

Vraag 12: Voldoen de hoogzitten aan het Arbobesluit? Worden ze door de Arbodienst geïnspecteerd?
Antwoord: De provincie is in dezen geen bevoegd gezag en beschikt daarom niet over informatie.

Vraag 13: Voldoen de hoogzitten aan de Europese richtlijn “Werken op hoogte”? (Volgens de Europese richtlijn moeten bij werkzaamheden boven 2,5 m veiligheidsmaatregelen getroffen worden.)
Antwoord: Zie antwoord vraag 12.

Vraag 14: Wie is verantwoordelijk bij een ongeval met een bouwvallige illegale hoogzit?
Antwoord: De eigenaar en/of beheerder van de hoogzit.

Vraag 15: Moeten hoogzitten voldoen aan het Bouwbesluit?
Antwoord: Zie antwoord vraag 12.

Vraag 16: Wat is het verband tussen de plaats van de huidige hoogzitten en voerplaatsen, en aanrijdingen met dieren? (Er wordt beweerd dat dieren van voerplaats naar voerplaats lopen en daardoor vaker wegen kruisen.)
Antwoord: Er is geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de ligging van de lokvoerplekken en de locaties met aanrijdingen. Langs de meeste provinciale wegen zijn de aanrijdingen vrij evenredig verdeeld. De aanwezigheid op en langs de weg wordt bepaald door de dichtheid van de wilde zwijnen in combinatie met de natuurlijke voedselsituatie.

Vraag 17: Hoe worden eventueel legaal gebouwde hoogzitten op topografische kaarten aangegeven?
Antwoord: Hier heeft de provincie geen zeggenschap over.

Vraag 18: Hoe zal de provincie bevorderen dat de illegale bouwsels worden afgebroken?
Antwoord: Niet, want de provincie is geen bevoegd gezag.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer